(9.30 hodin)
(pokračuje Severa)

Podstatné je také to, že nedochází k narušení těsné kontinuity s rodinou a dosavadních vztahů. Tento stacionář vytváří dětem takové prostředí, které umožňuje jejich rozvoj, a k tomu slouží spolupráce s lékařem, speciálním pedagogem a psychologem.

Dále navrhuji do kapitoly č. 329 - Ministerstvo zemědělství, č. programu 32906 - protipovodňová opatření, zařadit položku "protipovodňová opatření na toku řeky Třebovky, úpravy hráze rybníku Hvězda, příprava projektové dokumentace ve výši 8 mil. Kč". Dovoluji si připomenout, že při povodních v roce 1997 na toku řeky Třebovky a navazujícím dolním toku Divoké Orlice škody na majetku státu, obcí, fyzických a právnických osob přesáhly částku 900 mil. Kč.

Jako poslední navrhuji dvě položky do kapitoly č. 315 Ministerstvo životního prostředí, program č. 315010 - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva životního prostředí, zařadit položku "obnova a činnost radiační monitorovací sítě u Českého hydrometeorologického ústavu dle usnesení vlády č. 487 z roku 2001", a to v částce 14 mil. Kč. A druhou položku "monitorování ovzduší a podzemních a povrchových vod u Českého hydrometeorologického ústavu" ve výši 15 mil. Kč. Zde si dovolím připomenout, že tato monitorovací síť je ve velmi špatném stavu, a pro zajímavost, kdyby tato síť přestala vykonávat funkci, kterou má, to znamená, kdyby nedokázala zprostředkovávat informace pro předpověď počasí, nemohly by být např. uskutečňovány pravidelné lety letecké dopravy.

K těmto všem položkám, které jsem přednesl, doplňuji, že čerpání je navrhováno z kapitoly VPS - vládní rozpočtová rezerva ve výši celkově 63 500 000 Kč a po všech položkách navrhuji navýšit do kapitoly VPS - vládní rozpočtová rezerva částku 63,5 mil. Kč z kapitoly 396 - státní dluh, a to z položky úroky státního dluhu ve výši 63,5 mil. Kč.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako druhý bude hovořit místopředseda sněmovny Ivan Langer. Připraví se kolega Miloslav Vlček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést dva pozměňovací návrhy. První je k vládnímu návrhu - zdůrazňuji vládnímu návrhu - státního rozpočtu a zní: v položce 3352104051 nemocnice Šternberk - rekonstrukce chirurgického pavilonu částku 25 mil. Kč zvýšit o částku 20 mil. Kč na celkovou částku 45 mil. Kč, a to z vládní rozpočtové rezervy. Myslím, že je to přesně ona koncentrace investic, aby se investiční akce příliš neroztahovaly, po které volal pan ministr financí. Tedy to byl první pozměňovací návrh.

Ke druhému mě vedla bedlivá četba usnesení rozpočtového výboru, tisk 1060/4, a to když jsem v položce 147 narazil na položku Nemocnice Jeseník - modernizace RTG pracoviště a zřízení CT pracoviště. Ověřoval jsem si tu položku a tam by měla být příjemcem nikoli Nemocnice Jeseník, nýbrž Městský úřad Javorník. Pozměňovací návrh zní: v tisku 1060/4 v položce 147 vypustil slova "Nemocnice Jeseník" a zařadit slova "Městský úřad Javorník".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Vlček, připraví se pan kolega Bohuslav Záruba.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl dva pozměňovací návrhy, a to k tisku 1060/4. Je to v položce 201 tohoto tisku, 202, 203 a 204. Částku 99 466 000 převést na vrub kapitoly 396 - státní dluh, snížení položky úroků státního dluhu, navýšit tuto částku o 99 466 000. Tedy v tisku 1060/4 pod pořadovým č. 11 bude celková částka 1 399 466 000.

Další pozměňovací návrh v témže tisku 1060/4, pořadové č. 243. Tam došlo k chybě, je tam napsáno Červená Voda a má tam být správně Černá Voda, okres Jeseník.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Bohuslav Záruba, připraví se pan kolega Janeček.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte jeden pozměňovací návrh k tisku 1060/4. Položku pod pořadovým č. 341 v programu 322050, výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón, průmyslová zóna II, okres Zlín, povýšit o 15 mil. Kč z kapitoly VPS - vládní rozpočtová rezerva.

Zdůvodnění. Město Zlín mělo přislíbeno přidělení dotace, pokud splní podmínky programu na podporu rozvoje průmyslových zón 2001 až 2006. Město vyvinulo značné úsilí ke splnění všech požadavků CzechInvestu, získalo budoucí investory na 70 % území a výstavbu průmyslové zóny skutečně zahájilo a proinvestovalo touto výstavbou dosud 30,4 mil. Kč. Dokončení stavby je vázáno na realizaci příslibu státní dotace ve zbývajících 25,1 mil. Kč v roce 2002.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Janeček. Připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, také bych se odvolal na slova pana ministra Rusnoka, že pokud se něco dělá, je potřeba činit tak rychle. Týká se to položky Nemocnice Mladá Boleslav, je to zařízení, jehož obnova byla dávno schválena ministrem zdravotnictví. V loňském roce ministerstvo doporučovalo částku 60 mil. Kč, tato částka však nebyla přijata. Bohužel ani letos nebyla částka 60 mil. Kč přijata. Částka navržená rozpočtovým výborem je 20 mil. Kč. Chápu velikou tenzi rozpočtu, tak jak je sestaven, proto nenavrhuji tu původní částku 60 mil, ale navrhuji navýšit současnou částku 20 mil. na 25 mil., aby bylo možno aspoň komplexně dokončit jednu z těch částí, která je tam nezbytná.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Plachý, připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl několik pozměňovacích návrhů v rozpočtu.

Můj první pozměňovací návrh se týká kapitoly VPS. Do programu 398810, dotace poskytované obcím, zařadit položku "individuální dotace - jízda králů Vlčnov - půl milionu Kč", a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP