(10.20 hodin.)

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení nového bodu týkajícího se podpůrných programů v zemědělství pro rok 2002 poskytovaných podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, sněmovní tisk 1136. Tento tisk již projednal zemědělský výbor a doporučil svým usnesením k projednání. Požádal bych, aby zařazení bylo po třetím čtení státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych také přednesl jeden procedurální návrh. Jak byl odhlasován program naší schůze, dnes od 17. hodiny by měl zahájit blok zpráv. V rámci těchto zpráv je řada bodů, které obsahují návrhy rozpočtu pro rok 2002. Považujeme za důležité, aby tyto body byly opravdu na této schůzi projednány. Proto bych si dovolil navrhnout, aby bod 121, což je návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, byl prvním bodem v bloku zpráv, bod 122, což je návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, druhým bodem bloku zpráv. Bod 137, což je návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, zařadit jako třetí bod bloku zpráv. Bod 118, což je návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu, zařadit jako čtvrtý bod, bod 119, což je zabezpečení finančních prostředků v rámci programu povodňové prevence atd., jako pátý bod bloku zpráv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Zazněly nám procedurální návrhy. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala zařadit nový bod po třetím čtení státního rozpočtu.

K návrhu pana poslance Macháčka. Já si myslím, že dohoda politického grémia byla o tom, aby od 17. hodiny byly projednávány zprávy a věci, které nemají takovou důležitost, aby bylo nutné o nich hlasovat po 17. hodině. A všechny vaše návrhy, pane kolego, jsou vlastně ke hlasování o státních fondech, ať už dopravní infrastruktury... Zprávy a tyto věci se budou skutečně projednávat v pořadí na běžném hlasovacím dnu.

Takže prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Macháček: Akceptuji tuto připomínku. Jestli by tedy sněmovna souhlasila, tak bych navrhl, aby tyto body vůbec byly projednány včas, v tom případě na zítřek, tj. na pátek ráno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V pátek ráno máme druhé čtení státního rozpočtu. Já bych pro vás měl takovýto návrh. V případě, že dnes po obědě začneme projednávat zprávy a tyto záležitosti, tak abychom tyto body, které jste navrhoval, zařadili do doby 17. hodiny. Ale já si myslím, že to stihneme.

 

Poslanec Antonín Macháček: Ten pátek samozřejmě po druhém čtení státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V pátek odpoledne bude skoro stejná situace jako ve čtvrtek po 17. hodině. Nic.

 

Nechám hlasovat o návrhu pana poslance Skopala.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 150 poslanců pro 84, proti 45. Návrh byl přijat.

 

A o návrhu pana kolegy Macháčka nechám hlasovat až později, aby se skutečně celá situace okolo projednávaných bodů vyjasnila. Děkuji, to je k proceduře.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu projednávání, a to je bod

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Předložená novela zákona o advokacii sleduje tři základní cíle. První je jednoznačně implementační. Hlavním cílem je zajištění plné slučitelnosti úpravy v zákoně o advokacii s příslušnými normami práva Evropských společenství. Ty jsou v daných souvislostech obsaženy ve třech směrnicích. První je směrnice k usnadnění účinného uplatňování svobody poskytovat služby právníky. Druhá směrnice je směrnice o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání. Třetí směrnice je směrnice k usnadnění trvalého výkonu povolání právníka v jiném členském státě, než je ten, ve kterém byla kvalifikace právníka získána.

Po vstupu České republiky do Evropské unie bude tato harmonizace v praxi znamenat, že advokát z kteréhokoliv členského státu Evropské unie nebo členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude v České republice oprávněn působit jako tzv. hostující anebo usazený advokát. Žadatel některého z členských států, které jsem uvedl, bude moci požádat o složení zkoušky způsobilosti či zapsání do seznamu advokátů za stanovených podmínek. Tato možnost je zcela reciproční. Jinak řečeno, na druhé straně stejné možnosti v členských státech Evropské unie, resp. Dohody o Evropském hospodářském prostoru, budou mít i čeští advokáti, což je významné zejména pro české podnikatelské subjekty, které si nebudou muset sjednávat zastoupení zahraničními advokáty.

Druhý cíl návrhu zákona jsou změny v těch ustanoveních, která dosud odkazují na použitelnost či částečnou použitelnost platného správního řádu, a to z důvodu, že dosavadní správní řád má být nahrazen novou úpravou.

Konečně třetí, drobný cíl této novely je změnit či spíše upřesnit ta ustanovení, jejichž potřeba se ukázala z hlediska novelizace jako významná především při aplikační praxi orgánů České advokátní komory.

Jsem přesvědčen, že tyto tři základní cíle novely činí vládní návrh zákona přijatelný a že má přiměřené šance, aby byl propuštěn do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vysvětlil principy tohoto zákona. Chtěl bych říci, že se jedná o euronovelu. Žádám sněmovnu, aby schválila propustit tento návrh do druhého čtení.

Kolegyně a kolegy poslance prosím, aby upustili od legislativní rozvernosti. Stává se zvykem, že když se otevře nějaký zákon, tak každý má pocit, že do něj musí něco přičinit. V tomto případě by to bylo ke škodě věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Vojtěch Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP