(9.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Podle schváleného pořadu budeme pokračovat bodem

 

152.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší)
/sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

 

Na této schůzi před třetím čtením jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení. Táži se ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Není tomu tak. Přesto ho požádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Táži se dále zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Jiřího Drdy a zpravodaje výboru pro evropskou integraci poslance Stanislava Fischera, kdo z nich hodlá vystoupit. Pan poslanec Drda se hlásí, pan poslanec Fischer také.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, chtěl bych vyzvat všechny, kteří měli pozměňovací návrhy, na kterých trvají, aby je znovu přečetli nebo se k nim alespoň přihlásili, protože tak to bude korektní.

Dovolím si připomenout, že jsme tady posledně schválili jako základ pro projednávání ve druhém čtení komplexní pozměňovací návrh, tak jak prošel naším výborem.

Dovolím si rozšířit své připomínky, ke kterým se tímto přihlašuji, ještě o dva pozměňovací návrhy. V § 48 odst. 1 navrhuji zařadit nové písm. v), které by znělo: stanovuje v pochybnostech způsob zjišťování emisí znečišťujících látek podle § 9 odst. 1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vám ušetřím chvilku.

 

Poslanec Jiří Drda: Já rozumím, promiňte, přeskočil jsem do podrobné rozpravy. Já se přihlásím do podrobné rozpravy znovu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě jsem ani neotevřel rozpravu obecnou.

 

Poslanec Jiří Drda: Chci teď jenom říci, že pokud jsme otevřeli obecnou rozpravu, chápu, že zemědělci měli zájem na tom, aby se otevřela. Jde o problém, který je globální. Ten problém já velmi dobře chápu. Jde o zpoplatnění amoniaku, tedy chemické sloučeniny, která se v zemědělství vyskytuje téměř pravidelně, a nelze bez ní v zemědělství hospodařit. Je samozřejmé, že existují metody, jak množství amoniaku snížit, ale není to poplatek. Musím říci, že jsem byl proti tomu, aby se poplatek z amoniaku v zemědělství platil, ale myslím si, že velmi systémové by bylo si uvědomit, že na jedné straně oprostíme od poplatků zemědělství a na druhé straně poplatek necháme u průmyslu, a tam víme, že je také jakékoliv znečištění produktem, bez něhož se nemůže výroba rozvíjet, protože každá lidská činnost vždy nějakým způsobem zatěžuje životní prostředí.

Musím tady říci jednoznačně, že všechna lidská činnost je zdaněna v našem právním státě a ekologický poplatek, který v tomto zákoně zavádíme, na kterém tak sveřepě trváme, a nyní z něj chceme vyjmout jenom jednu kategorii, a to kategorii zemědělců, považuji na jedné straně za nesystémové řešení a na druhé straně je to de facto dodatečná ekologická daň.

Já tady dávám Poslanecké sněmovně tuto věc ke zvážení. Tato dodatečná ekologická daň je úplatkem za to, že mohu znečišťovat. To není motivační záležitost, motivací je skutečně legislativní hladina, kterou nastavíme. Myslím si, že není správné to z jednoho oboru vybírat a druhému oboru to nechat. Proto navrhuji, abychom se nad tím zamysleli a poplatek jako takový vůbec ze zákona vypustili. Tím se podle mého názoru řeší problém zemědělský i problémy ostatní. Jinak je to tedy pouze fiskální zdroj pro Fond životního prostředí, a to ne právě čistý.

Znovu opakuji - každá lidská činnost je zdaněna, a toto je dodatečná daň.

Děkuji za pozornost. S pozměňovacími návrhy se přihlásím do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, vy jste mě neposlouchal. Já jsem vám dával slovo jako zpravodaji. Ještě ani nebyla otevřena obecná rozprava.

Pan poslanec Fischer se vzdává možnosti vystoupit jako zpravodaj.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Václava Brouska, ale předtím se hlásil pan poslanec Fischer jako zpravodaj druhého výboru. Poté bude hovořit pan poslanec Jiří Drda, pan poslanec Hrnčíř, pan poslanec Aubrecht.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych využít této příležitosti k přednesení dvou legislativně technických pozměňovacích návrhů.

První se týká pozměňovacích návrhů, které již byly rozdány. Jsou to návrhy pana zpravodaje Drdy. Po dohodě s ním navrhuji změnu v bodě 6 B6, kde je uvedeno, že v § 17 odst. 2 písm. i) se slovo "povolení" zrušuje. To slovo "povolení" se tam vyskytuje dvakrát a zrušení by se mělo týkat pouze prvního případu. Podruhé je slovo "povolení" na místě a je tam logicky správně.

Druhý pozměňovací návrh se týká mého pozměňovacího návrhu. Je to část D, kde stojí, že světelným znečištěním je každá forma osvětlení umělým světlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je určeno, zejména pak míří-li nad linii horizontu, linii obzoru. Zde navrhuji vypustit slova "linii horizontu", protože horizont a obzor je totéž. Takto to bylo předáno písemně, jsou tam zachována pouze slova "linii obzoru".

To je vše, co navrhuji změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. To znamená, že se hlásíte k pozměňovacímu návrhu pod písm. D v tisku 912/3, který máme všichni k dispozici. K tomu jste dal své návrhy písemně.

Hovořit bude pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Jiří Drda.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům v tisku 912/3 pod bodem G. To znamená, že tímto je opět aktivizuji.

Chtěl bych přidat jeden pozměňovací návrh, který zní:

1. V § 5 odst. 6 první věta - čárka za slovem "nařízeních" se nahrazuje tečkou a zbytek věty se ruší.

2. V § 7 odst. 7 první věta - čárka za slovem "nařízeních" se nahrazuje tečkou a zbytek věty se ruší.

Zároveň se ruší příloha číslo 11.

V § 17 odst. 9 první věta se slova "podle § 7 odst. 6 a 9" nahrazují slovy "podle § 7 odst. 6, 7 a 9" a ve druhé větě se slova "podle § 6 odst. 2 a 5" nahrazují slovy "podle § 6 odst. 2, 5 a 6."

Krátké zdůvodnění. Podle dikce, která je v současném návrhu, to znamená, že obec svým nařízením může určit, že občané např. nesmějí topit uhlím nebo dřevem, že musejí topit jen tím, co jim obec v nařízení nařídí. Pokud však někdo topí plynem a má starý kotel, je to mnohem méně ekologické než moderní kotel na vytápění dřevem. Toto nařízení je podle nás nesprávné a to, co já navrhuji, je zjemnění tohoto nařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP