(18.00 hodin)
(pokračuje Březina)

Brněnská nadace Partnerství poskytuje nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti životního prostředí nadační příspěvky ve stejné výši jako Ministerstvo životního prostředí. Například plzeňská Nadace pro transplantaci kostní dřeně vede národní registr kostní dřeně.

Nadace se v uplynulých letech podle mého názoru naučily spravovat svůj majetek. Například v roce 1999 vypsala asociace nadací výběrové řízení na správu nadačního jmění, kterého se zúčastnily nejvýznamnější finanční instituce v zemi. Zvítězila nabídka investiční společnosti Živnostenské banky na balancovaný fond nadací. Tento fond, jehož podílníky je 24 nadací, už rok a půl spravuje 270 mil. Kč nadačního jmění. Postupná konsolidace nadačního sektoru umožnila, aby se přistoupilo k rozdělování Nadačního investičního fondu. Poslanecká sněmovna ve dvou fázích schválila rozdělení těchto prostředků.

Hlavním důvodem navrhované novely zákona o nadacích a nadačních fondech je skutečnost, že nadace jsou konfrontovány s nedostatky právní úpravy z roku 1997, která s tak výrazným růstem nadačního jmění nepočítala. Především zákon není jednoznačný v důležitých otázkách oceňování, zvyšování a zápisu nadačního jmění do registru nadací a nadačních fondů. Stává se, že soudci vykládají zákon rozdílně. Proto návrh novely zákona jednoznačně upravuje disponování s nadačním jměním ve vztahu k soudům.

Dále je zřejmé, že rostoucí majetek nadací vyžaduje širší možnosti, jak jej zhodnocovat. Dosud jsou volné finanční prostředky nadačním jměním zmrazeny a nadace za ně s výjimkou státních dluhopisů nesmějí koupit vůbec nic. Taková omezení nikde v Evropské unii neexistují.

Podle návrhu novely zákona se investiční možnosti nadací rozšiřují. Větší možnost investování je zároveň spojena s limity pro bezpečné investování, které zaručují, že nadace nevloží své nadační jmění do akcií nějakého pochybného podniku. V souvislosti s možností nákupu a prodeje cenných papírů navrhuje vláda osvobodit výnosy z prodeje cenných papírů registrovaných jako součást nadačního jmění od daně z příjmů.

Investice vyžadují dobrou správu. Návrh novely zákona proto zavádí možnost odborné správy majetku nadace bankami a investičními společnostmi, které jsou k takové správě oprávněny dle zvláštního zákona.

Nadační jmění musí být dle zákona tvořeno majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu, neboť výnos je zdrojem pro činnost nadace. Platná právní úprava však neobsahuje mechanismus kontroly skutečné hodnoty nadačního jmění. Vládní návrh proto zavádí kontrolu auditorem.

Návrh novely zákona nemění dosavadní právní úpravu týkající se majetkové účasti nadace na jiných právnických osobách. Tato právní úprava se osvědčila a nevedla k daňovým únikům. Vládní návrh však nově zakazuje nadacím majetkovou účast, byť by ji získaly formou darů, na vyjmenovaných právnických osobách, kde hrozí, že nadace na sebe převezme cizí závazky.

Na místě je i otázka, jaký bude dopad novely zákona o nadacích a nadačních fondech na investování prostředků z Nadačního investičního fondu. Investiční možnosti jsou regulovány smlouvou mezi Fondem národního majetku a konkrétní nadací, která příspěvek obdrží. Novela zákona především odstraní problémy nadací se soudy, které nechtějí povolovat ani ty investice, které povoluje smlouva s Fondem národního majetku. Dále novela stanoví přesnější limity při vkládání prostředků z Nadačního investičního fondu do dluhopisů a otevřených podílových fondů zřízených pro potřeby nadace. Zacházení s prostředky, které stát nadacím rozdělí, bude nadále regulováno.

Návrh novely reaguje jen na nejnaléhavější problémy, které se objevily v souvislosti s probíhajícím rozdělováním Nadačního investičního fondu a růstem majetku nadací. Celková revize zákona by si určitě vyžádala více času.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o propuštění této novely do dalšího legislativního procesu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, vám pane ministře. Vzhledem k tomu, že na dnešní jednání je omluvena zpravodajka paní poslankyně Miroslava Němcová, musíme odsouhlasit nového zpravodaje pro prvé čtení, kterým je navržen pan kolega Jiří Patočka.

Všechny vás odhlásím a žádám vás o novou registraci, abychom zjistili, zda máme potřebné kvorum.

 

Nyní budeme hlasovat o zpravodajovi. Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro tento návrh zákona byl pan poslanec Jiří Patočka?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 102 poslanců pro 99, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj právě schválený pan kolega Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona o nadacích a nadačních fondech.

Přijetí zákona je možno doporučit, zejména v souvislosti s rozdělováním prostředků z Nadačního investičního fondu. Připomínám pouze, že státní finanční prostředky, které nadace získaly prostřednictvím převodů z Nadačního investičního fondu, nemohou spotřebovávat, ale zákon jim ukládá, aby je vložily do nadačního jmění, jež musí zůstat po celou dobu trvání nadace. Vedle přidělení peněz státním nadacím a podmínky, kterou jsem uvedl, jsou nadace zákonem vázány podmínkou druhou a tou je povinnost zhodnocovat nadační jmění tak, aby přinášelo takové výnosy, které umožní jednotlivým nadacím rozvíjet svou činnost v souladu s myšlenkou, na jejímž základě vznikly. Avšak úprava s nakládáním majetku nadací se jeví jako nedostatečná. Tento nedostatek má právě odstranit současně projednávaný vládní návrh zákona.

Vedle tohoto konstatování o potřebnosti úpravy finančního života nadací chci upozornit na některé souvislosti.

První souvislostí je, že tímto zákonem bude otevřen zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a v souvislosti s navrženou úpravou bude mít tento návrh zákona určitý dopad na státní rozpočet, který vláda sama stanovuje ve výši desítek milionů korun.

Existuje zde ještě několik podrobnějších připomínek, například jakým způsobem bude řešena otázka nadace pro rozvoj regionů nebo zda investiční služby, které oprávněná osoba bude poskytovat konkrétní nadaci, jsou v návrhu novely zákona vymezeny dostatečně. Domnívám se ovšem, že to jsou otázky, kterými se lze zabývat při projednání v gesčním výboru, a proto si dovoluji doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento návrh postoupila do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Jaroslav Gongol má písemnou přihlášku, dokonce dvojnásobnou.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme malou, účelově zaměřenou novelu předloženou vládou, kterou se navrhuje novelizovat zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Touto úpravou chce vláda v podstatě řešit to, že soudy odmítají zapsat do nadačního jmění cenné papíry, do nichž nadace vkládají jmění, které dostaly z Nadačního investičního fondu, a nejsou to malé prostředky. Před chvílí jsme tady rozdělili několik milionů. Celková výše je odhadována okolo dvou miliard korun. Zákon totiž stanoví, že se vložením cenných papírů musí změnit i celková výše zapsaného nadačního jmění. Jsem proto toho názoru, že postup soudů je oprávněný, když trvají na splnění této zákonné podmínky.

Jednou z dalších podmínek stávajícího zákona o nadačních fondech a nadacích pro poskytnutí prostředků z Nadačního investičního fondu je povinnost zhodnocovat nadační jmění tak, aby přinášelo výnosy jako nový a zejména trvalý zdroj pro nadační činnost, a tím i pro rozvoj neziskového sektoru v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP