(15.10 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Problémem samozřejmě je, že když zastupitelstvo přijme tu vyhlášku velmi tvrdě, tak potom ano. Ale vím, že řada zastupitelstev tu vyhlášku přijala v pořádku.

K té motivaci. Asi bychom tady o tom mohli dlouho hovořit. My jsme o tom diskutovali i s panem primátorem u zpravodajského stolku. Zase jenom připomenu, že poplatek jsme schvalovali letos na jaře jako dvousložkový. Přiznám se, že i po diskusích s Ministerstvem financí to bylo maximum motivace, které jsme byli schopni docílit, aby zároveň všichni platili. To znamená, že ten poplatek se skládá ze složky jedné, kterou je částka až 250 Kč na úhradu systému obce k nakládání s komunálním odpadem, a z částky druhé, která se vypočítává podle nákladů obce na netříděný sběr. Je to jakási kolektivní motivace, která říká, že čím více lidé budou třídit a čím méně bude odpadu, tím nižší bude ta druhá složka. Já jsem si vědom toho, že to není stoprocentní motivace, ale to je opravdu maximum, které se nám podařilo najít.

Jenom chci připomenout, že ve výboru ten návrh získal většinovou podporu a na Poslanecké sněmovně, neznám teď přesné číslo, ale kolem 140 - 150 poslanců hlasovalo pro ten návrh zákona. Mě mrzí, že mnozí vystupují až teď, že ani kolega Brousek tehdy, ani kolega Fajmon, nevím, jestli už byl poslancem, ale mnozí další že nenavrhli, že chtějí ponechat cenu. Protože když jsme hlasovali pro tento zákon, všichni jsme věděli, že od 1. ledna roku 2002 musí být zaveden místní poplatek a že ta možnost smluvního vztahu padá.

Hlasovali jsme tehdy pro to a dnes, 14 dní nebo vlastně pár dní před Novým rokem se to snažíme znovu otevřít. Měli jsme přece několik měsíců na vedení této diskuse. A já znovu opakuji, že nenamítám nic ani proti tomu poplatku, pokud budou stanoveny mantinely. Jsem přesvědčen, že prostě není možné mít systémy, kde je nerovná povinnost majitelů nebo správců nemovitostí, a systémy, kde není stejná horní hranice, nebo resp. systémy, kde je horní hranice stanovena a kde není. Připomínám, že to bylo u Ústavního soudu. Protože senátoři nepodali ten návrh příliš kvalitně, Ústavní soud jim nevyhověl. Je to opravdu na hranici ústavnosti, jsou to různé výklady ústavních právníků. Jestli ten návrh propustíme dál, já bych se velmi přimlouval za to, aby jestli obce si chtějí ponechat různé systémy, byla stanovena ta horní hranice, aby se nestalo, že bude někde překračována, a aby občané věděli, kolik maximálně mohou platit.

Jinak spíše souhlasím s návrhem kolegy Martínka na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Ambrozkovi, že jsem skutečně již byl poslancem v době, kdy se to schvalovalo. Druhá věc je, že když schvalujeme nějaký zákon, tak samozřejmě zvažujeme všechna pro a proti. Byli jsme si tohoto vědomi, pozitiva převažovala, proto jsme někteří pro to hlasovali, někteří ne. Byl bych rád, aby pan poslanec Ambrozek se podíval, jak jsem hlasoval já. Byli jsme si toho vědomi a právě proto přichází tato novela. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážená paní předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem se zapojovat do té diskuse, ale je to moje povinnost, protože jsem nejenom poslanec, ale jsem i zastupitel v pražském zastupitelstvu a nakonec jeden z navrhovatelů té novely. Takže mě mrzí, že se nemůžeme dohodnout, a je mi líto, že ve vztahu k sympatickému panu ministru Miloši Kužvartovi musím odmítnout některá stanoviska.

Zaznívá tu především to, že Praha dala ten návrh opožděně. Ve Sbírce se zákon objevil v červnu, zastupitelstvo potřebuje určitý čas k projednání, a pokud vím, den po zastupitelstvu jsme s kolegou Krátkým vyvinuli iniciativu, tak abychom novelu připravili. Pochybuji také o tom, že ta naše představa je nesystémová. Já se domnívám, že vychází z potřeby hlavního města Prahy, a nakonec má i podporu představitelů a lidí, našich kolegů poslanců, kteří prošli zastupitelstvy velkých měst.

Potom jsem nerozuměl, co má vlastně podporu Svazu měst a obcí. Pokud vím, já tady mám doklad, že Svaz měst a obcí, to jsme si možná nerozuměli, podporuje ten náš návrh. Pak si myslím, že i pan primátor dokáže mě podpořit fakticky v číslech, která si týkají Prahy, protože já jenom vím ze zkušenosti a z informací od zastupitelstva, že v Praze je 73 tisíc vlastníků, vlastní 79 tisíc nemovitostí, a že v Praze se vlastně přechodně pohybuje přes 300 tisíc lidí.

Další informace bych neříkal, abych diskusi nezdržoval. Ale zůstávám na svém stanovisku a vyslovuji podporu tomuto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto bodu? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane primátore, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych přičinil jenom jednu poznámku, ke které mě vyprovokovalo rčení pana zpravodaje kolegy Ambrozka, který vzpomněl historicky toho, že prý jsme všichni při projednávání tohoto zákona věděli, že od 1. ledna musí být místní poplatek. S touto interpretací zákona si dovoluji polemizovat, protože jsem přesvědčen, že nemusí být žádný místní poplatek. Totiž systém místních poplatků, který je v České republice pro obce dán, říká, které místní poplatky mohou být vybírány. Z toho také usuzuji, že jestliže jsou obce, které nevybírají celé spektrum místních poplatků, protože ne všechny obce vybírají poplatek z lůžka, ne všechny obce vybírají poplatek ze záboru veřejného prostranství, proto tvrdím, že ani tento poplatek není povinnost vybírat. Zůstává zde možnost vybírat na základě smluvních vztahů, protože tady není možné to obci uložit a ani to neukládá žádný zákon. Zákon 565 o místních poplatcích ve znění zákona 184/1991 pouze říká, že v § 1 se na konci písmene (g?) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se tam písmeno h), což je jeden další poplatek z toho spektra, který v tomto zákoně je, a to je onen inkriminovaný poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pak se v § 10 b) popisuje tento poplatek.

Já jsem přesvědčen, že není možné donutit žádnou obec, aby vybírala tento poplatek, protože tady není přikázáno, nýbrž umožněno. Z toho důvodu já se přimlouvám pro to, aby tato novela postoupila do dalšího čtení, abychom si mohli vyjasnit tuto problematiku, protože si myslím, že prostým zamítnutím neučiníme nic. Rozhodnutí už jsme tady učinili tím, že jsme zamítli projednávání vetem, projednávání podle zrychleného systému podle § 90, protože už v té chvíli bylo jasné, že novela nebude pro příští rok pro žádné město v ČR použitelná. Děkuji vám. (Slabý potlesk z pravé části sálu).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana primátora, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem se snažil najít ve stanovisku Ústavu státu a práva vysvětlení, že není možno utéci z toho systému poplatků. Kdyby to bylo tak jednoduché, byl bych rád, a kdyby měl pan kolega Zajíček pravdu, tak bychom zde nebyli s tou novelou, ale nejsem si jist, že to je tak snadné.

Několik poznámek k tomu, co zde zaznělo. Uznávám jediný faktor, to je faktor časový, ale zastupitelstvo se bohužel sešlo naposledy v červnu, ani ne 14 dní poté, co vyšla vyhláška, vyšel zákon ve Sbírce, a pak se sešlo v září. Zářijové zastupitelstvo přijímalo onu novelu, onen podnět na novelu zákona 185.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP