(10.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Mám-li to souhrnně sečíst, trestní systém České republiky díky existenci tohoto zákona reagoval racionálně. Zákon fakticky neprosazoval, takže ten neměl příliš velké dopady. Přesto jeho existence v těch dopadech, které byly zaregistrovány, stála tuto společnost desítky milionů korun, a pokud bude tento zákon v platnosti a naštěstí nebude prosazovat, nic hrozného se v podstatě nestane, nic se nestane, jen nás bude nutit vynakládat myslím nehospodárně peníze, které by např. Policie ČR mohla použít efektivněji někde úplně jinde.

Vláda, jak jsem řekl, vzala sumarizaci výsledků studie PAT na vědomí. Uložila si na jejích podkladech řadu úkolů. Ty úkoly jsou veřejně dostupné na internetu. A tím se vracím ke stanovisku, které zde prezentoval pan ministr vnitra, že vláda neschválila, nicméně vláda vzala na vědomí a potom přijala celou řadu usnesení, ve kterých se k něčemu zavazuje.

Za prvé se vláda zavazuje k tomu, legislativně rozdělit drogy do dvou, resp. tří kategorií podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti, tj. podle negativních zdravotních a společenských dopadů v důsledku jejich zneužívání.

Za druhé v oblasti potlačování nabídky tzv. tvrdých drog se vláda zavazuje věnovat zvýšenou pozornost heroinu, zdravotně i sociálně nejvíce devastující droze, která je, a teď cituji jako předtím, "podle výsledku projektu Analýza" - tj. projektu, který vláda neschválila - "na černém trhu stále dostupnější". Poprvé se tady usnesení vlády odvolává na tento materiál.

Za třetí se vláda zavazuje vytvořit na úrovni krajských a okresních ředitelství policie pracovníkům Policie ČR specializovaným na vyhledávání a vyšetřování trestné činnosti v oblasti výroby, obchodu a distribuce nelegálních drog odpovídající podmínky pro práci zejména tím, že nebudou zatěžováni plněním úkolů pro řešení případů jiné trestné činnosti.

Za čtvrté v rámci přípravy rekodifikace trestního práva hmotného vzít v úvahu výsledky projektu Analýza a provést revizi skutkových podstat a revizi sankcí trestných činů spojených s drogovou problematikou. Tedy nebyl to a není to tak bezvýznamný dokument. Je to dokument, na jehož základě se vláda zavazuje vzít jeho výsledky v potaz při rekodifikaci trestního práva hmotného.

Za páté přeřadit funitrazepam z jedné přílohy zákony do druhé.

Za šesté předložit výsledky projektu Analýza Radě vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii k dalšímu využití.

Za sedmé promítnout výsledky projektu Analýza při realizaci protidrogové politiky vlády České republiky.

Na těchto usneseních vlády jasně dokumentuji to, že dokument, na který se odvolával pan předkladatel, na který se odvolávala paní zpravodajka a na který se odvolávám také já, není žádný pokoutný dokument vzniklý z jakési obskurní seance osob, o jejichž profesním zázemí můžeme důvodně pochybovat. Pokud by tomu tak bylo, pochybuji, že by vláda přijímala usnesení v té podobě, v jaké je přijímala, a proto je tedy potřeba závěry projektu Analýza dopadů protidrogové legislativy brát velmi seriózně v potaz a zamyslet se nad tím, jestli by neměly vést ke změně naší strategie v boji proti drogám.

Jsem přesvědčen, že případné zrušení § 187a, které navrhuje kolega Pejřil, nijak plnění výše uvedených opatření vládě neznemožňuje ani neztěžuje. Jinými slovy neplatí ta teze, že vláda by nemohla konat to, k čemu se zavázala, kdyby tato část trestního zákona byla zrušena. Naopak jsem přesvědčen, že všechna tato usnesení, všechny tyto úkoly jsou realizovatelné za využití drogové legislativy platné před rokem 1999. Kolegův návrh dokonce zcela naplňuje ducha posledního sedmého bodu vládního opatření, totiž promítnout výsledky projektu Analýza při realizaci protidrogové politiky vlády České republiky. Zrušení § 187a realizaci všech těchto bodů dokonce usnadňuje, protože pro ně uvolňuje zdroje v policii a dalších složkách trestního systému, které v minulých dvou letech byly vynakládány zbytečně.

Vážené kolegyně a kolegové, v úvodu jsem řekl, že vytýkám tomuto návrhu ne to, že přišel, ale to, kdy přišel. Myslím, že pan kolega Pejřil měl vedle svého vlastního přesvědčení a ujištění se, že není v této sněmovně úplně sám, kdo sdílí jeho pohled na svět, také stejný kus práce, jaký věnoval napsání této novely, a řekl bych tisíckrát větší objem této práce, věnovat přesvědčování ostatních kolegů v Poslanecké sněmovně, distribuování oné studie Analýza dopadů novelizace protidrogové legislativy mezi všechny kolegy, zkusit je přesvědčovat tím, aby si přečetli alespoň ty závěry, které jsou v ní označeny, abychom se dostali kousek dál, než jsme byli před třemi lety. Tehdy zde tato debata byla nesmírně emocionální, tehdy jsem se já pokusil dokonce napsat knihu, kterou jsme distribuovali mezi všechny kolegy, aby měli příležitost před projednáváním tohoto zákona přes prázdniny se seznámit se všemi argumenty. Tehdy jsem neuspěl a doufal jsem, že za tři roky budeme trochu dál. Tehdy jsem říkal, že je potřeba využít té příležitosti, že se mění legislativa, k tomu, abychom se skutečně na vědecké bázi zabývali dopady, které tento zákon přinese. Výsledky jsou zde na stole. Mám pocit, že se nám nepodařilo je dostatečně uchopit, dostatečně vyhodnotit tak, aby ti z nás, kteří se té problematice nevěnují dlouhodobě, si řekli: mám zde na stole argumenty od skupiny odborníků, které považuji za způsobilé se k této věci vyjadřovat, protože sám nejsem expertem; potom tedy vyslechnu tento hlas a tento názor. Je to škoda, protože jsme se mohli skutečně dostat dál. Já věřím, že poté, pokud by takováto mravenčí práce proběhla, pokud by byla vynaložena, tak by snad existovala reálná šance na to, že tento zákon nebude smeten v prvém čtení, že tento zákon nebude vrácen navrhovali k dopracování a že tento návrh zákona půjde dál do legislativního procesu a že se jím dále budeme zabývat.

Zcela jednoznačně, jakkoli mám tuto výhradu vůči navrhovateli, nepodpořím návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení návrhu k dopracování, nicméně pokusím se o poslední výzvu těm, kteří si nepřečetli onu vládní studii, která myslím podporuje argumenty, které uvádí kolega Pejřil pro svůj návrh, aby tak učinili a aby aspoň tím, že pustí tento návrh do dalšího čtení, získali čas například přes vánoční svátky si studii obstarat, přečíst si aspoň její shrnutí, přečíst si autory této studie a podle toho si udělat názor, jak o této novele rozhodnout v dalším čtení.

Omlouvám se za svoji obsažnost, ale cítil jsem potřebu se vyjádřit co možná nejšířeji. Děkuji vám za tolerantní přístup a za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude pan poslanec Dalibor Matulka, připraví se... Omlouvám se, pane poslanče, ještě s faktickou poznámkou ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pokusím se fakticky a doufám, že i časově to zvládnu. Nejprve jen k námitkám, které byly vůči textu studie. Problém spočíval v tom, že studie má svoji analytickou část a má své závěry, a aspoň podle mého názoru, se kterým se ztotožnila většina vláda, závěry studie neodpovídají analýzám. Co asi bylo nejpodstatnější z mého pohledu, je, že materiály, které byly projednávány předtím, že brožura dostala tuto konečnou podobu, zaznamenaly určité textové odlišnosti např. toho typu, že slovíčko "neefektivní" se mění na slovíčko "nežádoucí", což myslím, že je dost podstatný významový posun.

Teď jen to faktické, co jsem měl k vystoupení pana místopředsedy Langera. Citoval tady, že v SRN, Belgii a řadě jiných států není trestné užívání drog.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP