(9.20 hodin)
(pokračuje Pejřil)

Vážené dámy a vážení pánové, chci zdůraznit, že navrácení trestního zákona před účinnost zákona č. 112/1998 Sb. nikterak neoslabí ochranu společnosti před nepříznivými vlivy spojenými se zneužíváním drog. Naopak. Docílíme toho, že zrušíme právně problematické a neefektivní ustanovení. Bylo by dobré, kdyby byl tento návrh zákona považován za první krok, za první krok, kterým bychom se dostali ze slepé uličky represivního modelu a kterým naznačíme, že máme všichni, co tu sedíme, snahu opravovat vlastní chyby.

Za pozornost nebudu děkovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, má zpravodajská zpráva vzhledem k rozsahu textu a tisku, který nám byl předložen, bude poměrně krátká, také s ohledem na skutečnost, že celou řadu skutečností, které jsem chtěla ve své zpravodajské zprávě uvést, už tu uvedl pan předkladatel sám.

František Pejřil předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh novely trestního zákona a zákona o přestupcích, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 1122. Obsahem tohoto návrhu je zrušení jednoho jediného paragrafu, jednoho jediného ustanovení § 187a trestního zákona, a sice toho paragrafu, který byl zařazen do trestního zákona novelou z roku 1998 a který zavedl novou skutkovou podstatu trestného činu držení drogy pro vlastní potřeby.

Tvrdí-li někdo, že tomu tak není, já tvrdím, že ano, a odkazuji na zpravodajskou zprávu tehdejší ministryně spravedlnosti paní poslankyně Vlasty Parkanové, která při obhajování novely trestního zákona uvedla doslova: "Druhou oblastí, které se předpokládaný návrh novelizace dotýká, je postih drogové kriminality. Návrh nespočívá v pouhém paušálním zvyšování trestních sazeb, zaměřuje se především na výrazné zpřísnění postihů některých jednání spočívajících ve výrobě drog a v nezákonné manipulaci s nimi nebo šíření toxikomanie ve vztahu k nezletilým." Vedle toho se ve vládním návrhu navrhuje zakotvení trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu v podobě zvláštní skutkové podstaty s nižší trestní sazbou, než je tomu u trestných činů postihujících výrobu drog a obchod s nimi.

Na tomto místě bych ráda vzpomněla, že od roku 1990 se drogová legislativa vyvíjela pozvolně a pozvolna docházelo ke zvyšování trestních sazeb jednotlivých ustanovení, která drogovou problematiku postihují v trestním zákoně. Žádnou z těchto sazeb nenavrhuje návrh Františka Pejřila ani snížit, ani zrušit, ani jakkoliv jinak omezit. Omezuje se pouze na návrh na zrušení onoho inkriminovaného paragrafu. Tento paragraf je ve vztahu k ustanovení § 187 trestního zákona užší ve dvou směrech: nevztahuje se na přechovávání přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku a prekursoru a trestné je pouze přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro sebe. Přechovávání pro jiného je postihováno právě oním paragrafem 187 trestního zákona.

Považovala jsem za správné to uvést s ohledem na stanovisko vlády, které na podporu svého nesouhlasu s podaným návrhem uvádělo skutečnosti od tohoto odlišné.

Mezi námi je celá řada poslanců, kteří si pravděpodobně vzpomenou na rozsáhlou diskusi, která se vedla k drogové problematice v minulých obdobích, ve všech obdobích, ve kterých byla tato problematika na půdě sněmovny projednávána, a také si pravděpodobně vzpomenou, že právě toto ustanovení, které je dnes předmětem našeho jednání, bylo nejkontroverznější, jeho očekávané dopady nejproblematičtější a bylo předmětem největší rozpravy. Po téměř dvou letech účinnosti tohoto ustanovení nechala vláda zpracovat projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy na naši drogovou scénu. Já teď odkáži na tutéž nezávislou analýzu, na kterou odkazoval v úvodu pan navrhovatel. Krátce zopakuji výsledky testování nezávislé analýzy dopadů novelizace drogové legislativy na českou drogovou scénu.

Podle souhrnných výsledků této studie zavedení trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu nesplnilo žádný ze svých testovaných cílů a z ekonomického pohledu je ztrátové. Testovaná novelizace trestního zákona vytvořila zbytné společenské náklady, tedy přiměla společnost neefektivně vynaložit prostředky, pro něž se mohlo najít lepší využití, a to ve výši nejméně 37 mil. korun.

Hypotézy, které byly předmětem sledování, byly následující. Dojde ke snížení dostupnosti nezákonných drog? Nedošlo. Dojde ke snížení užívání nezákonných drog nebo alespoň zastavení jejího nárůstu? Nikoliv. Dojde ke snížení přírůstku nových případů užívání nezákonných drog? Odpověď je opět záporná. Další hypotézou bylo, zda dojde, či nedojde k nárůstu negativních zdravotních ukazatelů. I tady byl výsledek zamítavý. Poslední hypotézou bylo, zda zavedení předmětné novely trestního zákona povede ke zvýšení společenských nákladů na zneužívání drog.

Podrobnou analýzu této studie provedl pan předkladatel, proto se nebudu opakovat a svou zpravodajskou zprávu, dovolíte-li, ukončím odkazem na jednak nesouhlasné stanovisko vlády, které jsme dostali jako tisk č. 1122/1, a zároveň odkáži na organizační výbor, který projednání návrhu doporučil Poslanecké sněmovně 15. listopadu 2001, určil mne zpravodajkou tohoto tisku a navrhl přikázání tohoto tisku k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou písemně přihlášeni pan poslanec Janeček, pan místopředseda Langer, paní poslankyně Šojdrová. Nyní tedy udělím slovo panu poslanci Janečkovi.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem se původně na základě informací v médiích domníval, že kolega Pejřil hodlá legalizovat toliko marihuanu. Není tomu tak. Z dikce navrženého zákona vyplývá, že se mu jedná o legalizaci všech drog, to znamená i těch tvrdých. Podmínka, za které jsou drogy legalizovány, je ta, že člověk přistižený s jakýmkoliv množstvím drogy, pokud prohlásí, že tato droga je určena k jeho osobní bezprostřední konzumaci, je zcela nepostižitelný. Pokud bez ohledu na množství drogy řekne, že tato jeho droga není určena ke konzumaci, může být vystaven pokutě do pěti tisíc korun.

Musím říci, že jsem naprosto zděšen tím, že něco takového může být v parlamentu předloženo. Domnívá se snad kolega Pejřil, že už legální drogy u nás nezpůsobují dostatek lidských tragédií? Domnívá se, že je potřeba nabídku drog našim dětem zvýšit?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP