(17.00 hodin)
(pokračuje P. Svoboda)

Komplexní služby pro Fond národního majetku stejným způsobem získala Komerční banka. Veřejná soutěž nebyla též vypsána ani na revitalizaci vozového parku Českých drah nebo úvěrování železnice. Tím samozřejmě nezpochybňuji vybrané firmy, jenom konstatuji, že přidělovat důležité projekty bez vypsání veřejné soutěže je praxe v Evropské unii nemyslitelná.

Vzhledem ke stadiu projednávání nové komunitární úpravy zadávání veřejných zakázek, která harmonizuje českou právní úpravu s evropskými směrnicemi, od kterých Evropská unie už upouští, a zejména na základě ponechání ustanovení kontroverzního paragrafu 50, popřípadě 29 v navrhované předloze, se proto připojuji k návrhu na vrácení k dopracování. A ještě předtím myslím, že bych měl navrhnout, a proto navrhuji i tuto předlohu zamítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou nějaké další přihlášky do rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená sněmovno, musím říci, že i já jsem ze skupiny poslanců, se kterými nikdo předložený materiál, návrh nekonzultoval, takže nemám žádné zábrany k němu se kriticky postavit.

Mně vadí v důvodové zprávě, že vláda uvádí v předloženém návrhu, že při posledním projednávání novely zákona nebo nového zákona o zadávání veřejných zakázek, že na základě jednání ministerstva s jednotlivými poslanci, poslaneckými kluby a podvýborem, že na základě těchto jednání byl zákon upraven. A povzdechla si vláda: "přesto byl upravený zákon v rámci prvního čtení vrácen vládě k dopracování".

Já zde zcela jednoznačně prohlašuji, že zákon upraven nebyl a poslancům žádný předložen nebyl. Takže já si myslím, že by vláda měla podrobněji sledovat, co se v této Poslanecké sněmovně děje.

A teď k vlastnímu návrhu, jak nám ho vláda předložila. Mohl bych začít větou "tak já nevím". Když jsem začal číst ten nový vládní návrh, měl jsem pocit, že úvodní paragrafy jsou už napsány česky a srozumitelně. Zdá se tedy, že struktura byla opravdu zvolena toho začátku aspoň dobře, ale nakonec, když jsem to dočetl do konce, tak jsem měl pocit, že předkladatelé snad spoléhali na to, že ten zákon nebudu číst až do konce. Prostě po úvodních paragrafech, které jsou tentokrát už opravdu srozumitelné, začíná stejný guláš jako v původním návrhu.

Navíc bohužel jsou vloženy nové části o veřejných zakázkách v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a ty jsou vlepeny do zákona ve stejném zmatku, jako byl původní návrh.

Pravda je, že jsou vypuštěny všechny pasáže o způsobilosti k zadávání veřejných zakázek se zkoušením uchazečů o tuto profesi na Ministerstvu pro místní rozvoj a vydávání osvědčení a některé další věci, které byly kritizovány při minulém návrhu. Mnohé nectnosti ale v zákoně zůstaly, jako tříčlenné a vícečlenné hodnotící komise z lidí naprosto nezávislých - o tom jsem hovořil tady minule. Jsou tak nezávislí nebo budou tak nezávislí, až samozřejmě se stanou závislými. Limity jsou opět uváděny ve třech různých jednotkách, to je zvláštní práva čerpání, v eurech a v korunách. Co mě překvapilo, je, že například sankce jsou uváděny v korunách, a nikoliv například ve zvláštních právech čerpání nebo v eurech. Možná že by stálo za úvahu, kdyby vláda i tuto položku, tento paragraf o sankcích přepracovala do těchto jednotek.

Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikačních kritérií, aby se mohla zúčastnit soutěží, doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla anebo případně bydliště. Takže třeba nic nepředloží, protože v právním řádu té jiné země nic takového není.

Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti a zabezpečení jakosti. Zadavatel jen může, tedy nemusí požadovat. Zvláštní je, že přes nepatrný posun je to podle mého názoru opět zákon zmatečný. Jsem přesvědčen o tom, že zavádění různých režimů pro různé veřejné zakázky a různá odvětví nepotřebně komplikuje tento zákon a podle mého názoru z jednoduché problematiky se stává problematika naprosto nepřehledná.

Z těchto důvodů i já se připojuji k návrhu na vrácení a zamítnutí. Nevím, jak pan zpravodaj o tom bude nechávat hlasovat, ale já bych byl pro to, kdyby bylo možno hlasovat o vrácení k přepracování, a pokud by tento návrh neprošel, tak podmíněně na zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, z úst tří předřečníků tady zaznělo, že Ministerstvo pro místní rozvoj moc neudělalo, aby přepracovalo zákon, který byl zhruba před třemi měsíci vrácen k přepracování. Domnívám se, že tomu tak není. O tom svědčí několik základních čísel.

Pokud neberu paragrafy závěrečné, ustanovení přechodná apod., tak tento zákon má 120 paragrafů. Z těch 120 paragrafů je 62 paragrafů, které jsou podtrženy nepřetržitou čárou. To tedy znamená, že je tady doslovná citace evropských směrnic. Osmnáct paragrafů bylo přepracováno úplně a čtyřicet paragrafů bylo změněno. Domnívám se, že tato čísla, byť statistická, svědčí o tom, že se něco udělalo pro to, aby tento zákon byl lepší. Domnívám se, že některá doporučení, která byla dána při čtení zákona, který byl zde projednáván před třemi měsíci, však nebyla vzata v úvahu, ale nic nebrání tomu, abychom jednoduchými pozměňovacími návrhy tento nedostatek byli schopni odstranit.

Konkrétně Poslanecká sněmovna navrhovala, pardon poslanci navrhovali, aby limit pro podlimitní zakázky byl ve výši dvou milionů korun. Dostala se tam opět částka jednoho milionu korun u stavebních prací, 500 tisíc pro služby. Domnívám se, že tento nedostatek je možno velmi jednoduše odstranit. Z úst všech tří předřečníků zde bylo citováno, že tady máme tři peněžní jednotky. Nezbývá mi, než toto potvrdit, ale těžko už jsme se podívali detailně na § 14, který o těchto peněžních jednotkách hovoří.

Je třeba říci, že v několika odstavcích tohoto paragrafu jsou citovány různé evropské směrnice, přičemž jedna uvádí takzvaná zvláštní práva čerpání, druhá uvádí eura a třetí uvádí i měnu toho kterého státu. Domnívám, že je to velmi dobrý paragraf pro to, abychom ho kritizovali zleva, zprava, ale když řekneme, že tam bude pouze koruna nebo euro, tak je to opět jednoduchý pozměňovací návrh, který je schopen tento nedostatek odstranit.

Poslanci, když konzultovali první verzi zákona, měli v podstatě tyto připomínky:

Výše limitu limitních zakázek aby byla na úrovni dvou milionů. Je na úrovni jednoho milionu, ale je to otázka změnit číslo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP