(16.10 hodin)
(pokračuje Patočka)

O ustanovení, kde se uplatňuje antidiskriminační ustanovení, že musí být platy pro muže a ženy shodné, řeknu, že to považuji za úsměvnou argumentaci.

Ještě bych řekl několik slov k vlastnímu zdůvodnění.

Myslím si, že v tomto návrhu jsou uvedeny jen důsledky nebo velmi zjednodušená redukce. Skutečnost, že se v tomto vládním návrhu předkladatel odvolává na hodnotu průměrného výdělku nepodnikové sféry, považuji za velmi nekvalitní s velmi nízkou statistickou vypovídací schopností a pracující zřetelně s některými omyly. Chtěl bych upozornit na dva omyly, abychom věděli, jaký to má dosah.

První omyl je, že průměrná mzda je v povrchních komentářích často hlavním argumentem při popisu příjmové stránky občana, domácnosti, zaměstnance. Obvykle se uvádí k tomuto účelu průměrný výdělek. Je fakt, že toto je povrchní ukazatel, a daleko podrobnější - což jsem čekal, že tu bude uvedeno - by byla serióznější pozornost dalším ukazatelům, zejména v této době, kdy se projednávají tyto věci z hlediska růstu výdělků v různých kapitolách a segmentech. Řada z vás mi potvrdí, že je více daleko přesnějších statistických ukazatelů, které - promiňte mi, že teď zamířím trochu do podrobné roviny - se týkají např. úrovně tzv. prvního decilu, což je horní hranice deseti procent nejnižších mezd, nebo úrovně tzv. devátého decilu, což je dolní hranice deseti procent nejvyšších mezd. To jasně dokumentuje určité rozložení, určitou váhu této skupiny. Zajímavé by také bylo, kdyby tento návrh předkládal určitou analýzu poměru průměru mezd k jejich mediánu, což je určitá průměrná hodnota.

Jako druhý omyl bych uvedl, že za jádro analýzy se často považuje její dynamika, nikoliv její diferenciace jako reálný odraz mzdového vývoje a jeho rozdělení. Je zřejmé, že takové charakteristiky, zmíněné okrajové decily, by znamenaly daleko serióznější pohled na strukturu a vývoj mzdové diferenciace, o kterou se tento vládní návrh opírá.

Tyto objektivní a elementární statistické analýzy mi tedy v důvodové zprávě chybějí. Je zřejmé, že takováto práce se statistikou, takto zjednodušenou, je zřetelně ošidná a může vést k zavádějících interpretacím a může nepochybně vést i k určitému karikování, případně i účelovému zkreslení problému. Myslím si, že předložená argumentace na průměrnou mzdu, zejména nepodnikatelské sféry, tento můj názor dokumentuje.

Dovolil bych si tedy určité shrnutí. Považuji argumentaci v tomto vládním návrhu zákona po úpravě tak velmi citlivé skupiny, jakou jsou ústavní činitelé, za velmi slabě argumentačně připravenou. Zdá se mi to být návrhem jednovrstevným, plochým, návrhem skutečně nekvalitním, a nevím, jestli tomu předkladatel nevěnoval dostatečnou pozornost, protože takováto věc se dá podle mého soudu udělat velmi seriózně. Nevím, jaké důvody k tomu vedly, jestli snaha získat nějakou mediální podporu nebo podobně. Nechci to rozvádět.

Myslím si, že vhodnější by bylo navrhnout serióznější řešení kvalitativní struktury platů ústavních činitelů i případnou rekonstrukci a zefektivnění platů zaměstnanců nepodnikatelské sféry. Domnívám se, že ta závislost by pak dopadala i na tuto skupinu.

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že tento vládní návrh není dobře koncepčně ani formálně a fakticky připraven, jak jsem to uvedl. Vzhledem k jeho navrhované účinnosti k 1. 1. 2003 jsem přesvědčen, že tento problém by měl být zpracován lépe, a proto navrhuji předložený návrh vrátit vládě k dopracování . Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek:Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nehlásí, navrhuji signalizovaný návrh - prodloužit projednávání tohoto návrhu zákona o 20 dnů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Táži se, zda pan navrhovatel chce pronést patetický projev proti vrácení, nebo se přidá k návrhu navrácení? Slovo má místopředseda vlády Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, mám opravdu chuť pronést patetický projev zaměřený na celkovou politiku ODS a na některé vaše osobní názory, ale nechám si tuto chuť zajít a vrátím se k vládní předloze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem vás nevybízel k diskusi o ODS, vybízel jsem vás k diskusi o návrhu zákona o platu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dovolte mi tedy, abych jen velmi krátce a stručně zdůvodnil ty nejzákladnější příčiny.

Myslím, že současná konstrukce nevyhovuje a je oprávněně kritizována.

Pokud jde o statistickou veličinu, o kterou jsme novou koncepci opřeli, je pravda, že to je průměr mzdový ve statistice, který lze stejně dobře definovat jako jiné statistické veličiny - příslušné decily, medián, modus atd. Každá z těchto statistických veličin patří k těm, o které se můžeme opřít jako o výchozí bod.

Základem tohoto návrhu je, aby platy v rozpočtové sféře a platy ústavních činitelů si udržovaly určitou stálou diferenci, a dalším cílem je vnést poněkud větší přehled do neuvěřitelné houšti nejrůznějších náhrad, která je opravdu nepřehledná a velmi ztěžuje porozumění platu ústavního činitele.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že předloha má skutečně dobré příčiny, že je -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, já se omlouvám, že vám pomohu a poprosím vaše kolegy, aby vás nerušili.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: - zformulována způsobem, o kterém se dá jednat. Proto se připojuji k návrhu na prodloužení lhůty a myslím si, že při pečlivé práci ve výborech se ukáže, že signalizované rozpory jsou menší, než se na první pohled zdá, a že je možné je překonat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě padl pouze jeden návrh, a to návrh na dopracování. Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak je tu návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů.

Doporučuji tedy hlasovat o návrhu na dopracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pro jistotu vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Dám nyní hlasovat o návrhu na vrácení k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 162 poslanců 99 bylo pro, 49 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP