(Jednání pokračovalo ve 14.14 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně a poslanci, polední přestávka vypršela ve 14.10 hodin. Budeme pokračovat v odpoledním jednání.

Podle schváleného programu přicházejí na řadu zákony ve třetím čtení, a to pod body 103, 104, 105, a pokud nám čas ještě dovolí, i 106.

 

Jako první je

 

103.
Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 837/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Michaela Šojdrová.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 837/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí paní zpravodajka Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v rozpravě nyní vystupuji nikoli jako zpravodaj, ale jako řádně přihlášená poslankyně, a to proto, abych si dovolila připomenout některé z předložených návrhů.

Mezi druhým a třetím čtením uplynula doba, která není obvyklá, a tak bych ráda připomenula -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní kolegyně. Žádám všechny diskutující nalevo i napravo, i paní kolegyni místopředsedkyni, pana Kühnla a Pilipa, o klid.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Ráda bych připomenula, že v tisku 837/4, podle kterého budeme hlasovat, jsou uvedeny pozměňovací návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod písmenem A. Je to komplexní pozměňovací návrh, který reaguje na velkou část připomínek. Domnívám se, že celkově zlepšuje podmínky pro život dětí, které se rozhodnutím soudu dostanou do dětských domovů a výchovných ústavů.

Dále bych připomenula, že návrh, který je uveden pod písmenem B, který schválil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, je totožný s návrhem uvedeným pod bodem A.

Ráda bych se také vyslovila k návrhu kolegy Bartoše, který je uveden pod písmenem C. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh, s kterým nesouhlasím. Domnívám se, že podstatným způsobem mění původní návrh zákona a o výsledku tohoto komplexního pozměňovacího návrhu zdaleka nejsem přesvědčena, zejména poté, co školský podvýbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tyto návrhy nepodpořil.

Dovolte mi, abych se zvlášť vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod písmenem D kolegyně Dundáčkové. Zejména bych chtěla podpořit návrh uvedený pod číslem 14, ve kterém kolegyně Dundáčková navrhuje doplnit návrh zákona o novou část, a sice část, kterou by se měnil zákon o rodině. Pokud bychom schválili toto ustanovení, pak bychom umožnili soudu svěřit dítě do péče zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Doporučuji schválit tento pozměňovací návrh a umožnit tak soudu využívat alternativy k zařízení ústavní a ochranné výchovy.

Dále bych chtěla upozornit na pozměňovací návrhy pod písmenem E, které jsem předložila. Již nyní avizuji, že budu navrhovat stažení pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem E4.

Pane předsedající, nyní upozorňuji, že na začátku hlasování bychom měli hlasovat o tomto mém návrhu, kterým navrhuji stáhnout pozměňovací návrh uvedený pod písmenem E4. Důvodem je to, že tento návrh zaváděl nový institut náhradní rodiny, ale protože je to alternativa k výše uvedenému návrhu kolegyně Dundáčkové, domnívám se, že její návrh je vhodnější, a stažením tohoto návrhu chci o to silněji podpořit její návrh.

Dále bych upozornila na třetí alternativu vůči ústavní a ochranné výchově uskutečňované v dětských domovech a v našich ústavech, kterou navrhuji pod písmenem E5. Tímto ustanovením se zavádí institut tzv. smluvní rodiny, který by pro diagnostické ústavy byl vhodnou alternativou pro děti jinak umisťované do dětských a výchovných ústavů. Prosím, abyste tyto alternativy náhradní rodinné výchovné péče podpořili.

Jako zpravodajka před hlasováním navrhnu proceduru hlasování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Petr Pleva.

Technické sdělení: pan poslanec Ježek má náhradní kartu 23.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP