(18.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 66.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je

 

67.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli už budu mít poměrně krátký úvod k tomuto zákonu, protože je to zákon, který přesně navazuje na předchozí. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat za rozvahu, kterou Poslanecká sněmovna u předchozího bodu prokázala.

V každém případě tento návrh zákona je jakýmsi provedením změn, které v tomto zákoně jsou, do jednotlivých předpisů, ať již jde o zákon o služebním poměru příslušníků policie nebo o záležitosti, které se týkají jednotlivých služeb, jako je třeba zákon o Bezpečnostní informační službě, a dále zákon celní a řada dalších zákonů, které ve svých částech věcného řešení problematiky, kterou upravují, se zabývají také úpravou služebního poměru příslušníků jednotlivých sborů. Tento zákon se snaží tyto zásady promítnout do jednotlivých zákonů, resp. z některých zákonů tyto věci úplně vyjmout. Sjednocuje terminologii a sjednocuje instituty, které nově v tomto zákoně se zavádějí tak, aby byly promítnuty do jednotlivých předpisů.

Doufám v tomto směru, že sněmovna při projednávání tohoto zákona bude postupovat logicky. Dostal-li se předchozí návrh zákona do druhého čtení, že tento, který je ve své podstatě jakýmsi provedením toho prvního, již bude následovat stejný osud. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, mám také ulehčenu roli. Nezbývá než apelovat na logiku věci a tisk 1155 - zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - propustit spolu s předchozím návrhem zákona o služebním poměru do druhého čtení.

Bylo přesně vyjmenováno ministrem, která další doprovodná vyznačení v zákonech obsahuje tento vládní návrh. Je to především v oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení příslušníků bezpečnostních sborů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Nezazněly žádné návrhy, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 145 poslanců pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Končím projednávání bodu 67. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Přistoupíme k bodu 68. Než dám slovo panu ministrovi, s procedurálním návrhem se hlásí paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. V tuto chvíli máme před sebou blok zákonů, které se všechny dotýkají reformy veřejné správy. Chtěla bych v této chvíli sněmovně navrhnout, abychom k bodům 68 až 73 sloučili rozpravu, aby i pan ministr mohl vystoupit koncentrovaně ke všem těmto návrhům zákonů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní kolegyně. Zeptám se pana ministra, zda je schopen všech šest návrhů zákonů pojmout v jednom vystoupení.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, když se dáma zeptá, tak pan ministr je schopen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže o tomto návrhu nechám hlasovat - ve znění procedurálního návrhu paní kolegyně, to znamená, aby k bodům 68, 69, 70, 71, 72 a 73 byla vedena společná obecná rozprava, protože se jedná o zákony, které jsou všechny v prvém čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 144 poslanců pro 103, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy projednávat body

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1157/ - prvé čtení

 

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1158/ - prvé čtení

 

71.
Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností
/sněmovní tisk 1159/ - prvé čtení

 

72.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
/sněmovní tisk 1160/ - prvé čtení

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů
/sněmovní tisk 1161/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře, ujměte se prvního a posledního předložení těchto šesti návrhů zákonů.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, chce se mi vzkřiknout fotbalové "už je to tady!", protože přichází balík zákonů, který se týká druhé etapy reformy veřejné správy.

Začnu bodem číslo 68 pořadu - doufám, že mám správné číslování - kterým je zákon o obcích. Je to jeden z řady zákonů, který naplňuje to, co Poslanecká sněmovna projednávala již několikrát a k čemu byly vytvořeny mantinely v roce 1999, kdy Poslanecká sněmovna rozhodovala o koncepci reformy veřejné správy, kdy v minulosti v rámci legislativního procesu Poslanecká sněmovna svým pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákona o okresních úřadech stanovila termín skončení účinnosti zákona o okresních úřadech, tedy termín 31. 12. 2002.

Vláda se zabývala samozřejmě tím, jak naplnit to, co Poslanecká sněmovna zadala, to znamená spojený model výkonu veřejné správy jako jeden pilíř druhé fáze reformy veřejné správy, za druhé stihnout v termínech, jak sněmovna rozhodla, to znamená do 31. 12. 2002. Řešeno musí být v rámci této druhé etapy mnoho věcí. Já se zde zmíním jen o těch nejdůležitějších.

Řešeno samozřejmě musí být převedení působností, které vyplývají pro okresní úřady z poměrně velkého množství zákonů, ale také usnesení vlády, kdy v průběhu jednotlivých let směrem dozadu vláda dávala úkoly okresním úřadům. Jednotlivé úkoly takto stanovené není možno, aby dnem 31. 12. 2002 přestaly mít svého nositele, to znamená orgán, který je bude vykonávat.

Vláda se zaměřila na koncept, jak zajistit to, že budou orgány veřejné správy, které budou naplňovat jednotlivé úkoly, které dnes okresní úřady vykonávají. Při plnění tohoto úkolu se vláda rozhodla jít cestou, která byla také předeslána v rámci schválené koncepce veřejné správy, to znamená cestou dekoncentrace, cestou, kdy budou jednotlivé působnosti okresních úřadů, především ty, které se vyznačují četností správních úkonů, to znamená věci, které se bezprostředně týkají života lidí a se kterými lidé přicházejí často do styku, že budou posunuty směrem dolů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP