(14.40 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

To je proces, který by měl vést k naprostému zrovnoprávnění subjektů, a bude záležet na kraji, který má tuto kompetenci, jestli si k posouzení žádosti podniku o integrované povolení vybere organizaci zřízenou Ministerstvem životního prostředí, nebo jinou instituci, jinou odborně způsobilou osobu.

Otázku lhůt a přechodných ustanovení, o kterých se zmínil pan kolega Petr, jsme zapracovali do komplexního pozměňovacího návrhu, který jsme už hlasováním vzali za základ jednání, to znamená, že základní výhrady, které k návrhu zákona padaly, již byly v podstatě tímto hlasováním odstraněny.

To, co zůstává diskutabilní, je otázka integrovaného registru znečištění, kde se někteří představitelé průmyslu a Ministerstva průmyslu domnívají, že je lépe zvolit koncepci pouze podniků, které spadají pod směrnici o integrované prevenci, a ne koncept integrovaného registru, jak navrhla vláda. Jsem přesvědčen, že toto bude předmětem pozměňovacích návrhů ve druhém čtení a že ve třetím čtení rozhodneme, ke které koncepci se sněmovna přikloní, zda ke koncepci integrovat stávající registry, které se vedou podle různých zákonů, nebo ke konceptu, aby údaje hlásily jen podniky, které spadají pod směrnici o integrované prevenci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, já musím reagovat na některá prohlášení, která tady přednesl pan kolega Drda, kdy v souvislosti s posuzováním nějaké stavby z hlediska vlivu na životní prostředí a IPPC řekl, že tento proces bude trvat dva roky. Já si myslím, že pan kolega Drda se buď mýlil, nebo záměrně zkreslil tuto informaci, poněvadž když já požádám, tak mohu požádat souběžně o to, aby stavba byla posuzována jak z hlediska vlivu na životní prostředí, tak z hlediska IPPC, čili lze se při obou posuzováních vměstnat do jednoho termínu, a ten představuje od doby podání po dobu vydání rozhodnutí cca 210 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Končím obecnou rozpravu. Slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji, vážený pane předsedo. Já velmi stručně zareaguji na to, co tady před chvílí zaznělo. Bylo by skutečně nedorozuměním si myslet, že bude vznikat nějaká nová instituce. Prostě tyto činnosti, které budou v souvislosti se zmíněnou agenturou, budou přeneseny na existující příspěvkovou organizaci. To za prvé.

Za druhé. Tak jak jsem se ve svém úvodním slovu přihlásil k přijetí komplexního pozměňovacího návrhu, právě v něm jsou lhůty zkráceny na maximální krátkou míru. To znamená, že nejde o zbytečné prodlužování celého procesu.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že proces posouzení vlivu na životní prostředí skutečně může běžet souběžně, čili nedochází k žádnému zkomplikování stavu, který již je stávající legislativou založen. Rozhodně odmítám úvahu, že by šlo o zbytečné zkomplikování stavu. Naopak - znovu opakuji, že se jedná o zjednodušení administrativních procedur pro provozovatele zařízení.

Úplně na závěr. Tento materiál byl předložen jako vládní předloha a spolupracovali jsme na něm s ekonomickými resorty. V žádném případě se nejedná o návrh Ministerstva životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Vážení, já dám nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pro pořádek vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Drdy na zamítnutí vládního návrhu o integrované prevenci.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 124 ze 140 přítomných poslanců 51 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě tu byl návrh na vrácení k přepracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 141 poslanců 52 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, ve které jako první vystoupí pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, v předloženém vládním návrhu zákona, sněmovní tisk 960, si dovoluji navrhnout následující změny.

V § 2 vypustit písm. l) ve znění "uživatelem registrované látky provozovatel zařízení, jakož i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo vyráběna látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování".

V § 22, § 23 a § 25 navrhuji slova "uživatel registrované látky" nahradit slovy "provozovatel zařízení dle tohoto zákona".

Dovolte mi zdůvodnění. Vládní návrh zákona v dotčených paragrafech rozšiřuje povinnosti provozovatelů zařízení podléhající integrované prevenci na široký okruh ekonomických subjektů včetně drobných podnikatelů. Ekonomické aspekty takového rozšíření ani případné pozitivní ekologické efekty nejsou v důvodové zprávě zákona specifikovány. Lze tedy očekávat nepříznivé ekonomické dopady na drobné podnikání, aniž by bylo dosaženo významnějších efektů v kvalitě prostředí. Z uvedených důvodů se navrhují uvedené úpravy s tím, že původní záměr plné transpozice relevantních požadavků evropského environmentálního práva stejně jako záměr resortu životního prostředí sjednotit existující složkové registry znečištění s nově zaváděným integrovaným registrem je plně zachován.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý vystoupí poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Jak jsem již avizoval, mám celkem čtyři drobné pozměňovací návrhy:

V § 1 odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova "a přenosech látek".

V § 2 se vypouští písm. e) ve znění "přenosem tok látek určených ke skladování, úpravě nebo využití".

V § 2 písm. i) se vypouštějí slova "jejich přenosech".

Posledním návrhem je z komplexního pozměňovacího návrhu vypustit celý § 5.

Zdůvodnění všech těchto jednotlivých dílčích bodů jsem již provedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další je pan poslanec Aubrecht.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP