(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Poprosil bych, aby zavládlo ve sněmovně větší ticho.

 

Jdeme tedy k bodu

 

15.
Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
/sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

 

Tento bod jsme ve středu 28. listopadu přerušili do doby jeho projednání ve výboru a do předložení příslušného usnesení, což se stalo. Táži se pana ministra, zda chce nově v úvodu vystoupit.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení z důvodu, že ještě nebyl tento návrh zákona projednán ve výboru pro životní prostředí, jsem neměl možnost velmi stručně uvést tento bod, dovolte mi, abych ho velmi stručně nyní uvedl.

Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění se bude týkat zhruba 580 stávajících podniků, kdy tento zcela nový integrovaný přístup si klade za cíl především zvýšit prevenci znečišťování životního prostředí jako celku, zjednodušit - a to bych chtěl zdůraznit - administrativní procedury pro provozovatele zařízení, takže zjednodušeně řečeno místo celé řady různých stanovisek, povolení apod. bude tento správní akt integrován do jednoho rozhodnutí. Dále si tento návrh zákona klade za cíl stimulovat efektivní využívání surovin, materiálů -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, pane ministře. prosím vaše kolegy ze sociální demokracie, aby vás nerušili. Považuji to za velmi nekolegiální. Nevím, jestli vám to dělají schválně, možná že ano, ale jestli ne, tak bych prosil, aby se věnovali vašemu vystoupení.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Dovolte mi, vážený pane předsedo, abych o tom, že by mi to dělali schválně, hluboce pochyboval. Určitě se tomu tak neděje a předmětem diskusí je patrně projednávaná materie.

Chtěl bych ještě zmínit, že tento návrh zákona je výrazně prokrajský. Pravomoc rozhodovat v řízení o vydání integrovaného povolení bude v prvním stupni svěřena krajům v rámci jejich přenesené působnosti a pouze výjimečně také Ministerstvu životního prostředí, pouze ve věcech tzv. přeshraničních vlivů zařízení na životní prostředí.

Principy, které jsou v tomto zákoně zakotveny, jsou založeny na několikaletých zkušenostech s jejich uplatňováním v členských zemích EU.

Chtěl bych zdůraznit, že veškeré projekty, které byly na území ČR realizovány, dosvědčují, že plnění závazných podmínek integrovaného povolení založených na nejlepších dostupných technikách, že toto plnění nebude činit provozovatelům zařízení významné potíže.

Předpokládaný termín nabytí účinnosti tohoto zákona je 1. leden 2003 s výjimkou vybraných ustanovení, která mají nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Tato ustanovení se týkají vybudování odborného zázemí pro institucionální zabezpečení celého procesu, které je nezbytné vzhledem ke složitosti problematiky.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že tento návrh zákona byl projednán v garančním výboru, ve výboru pro evropskou integraci, a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zde bych chtěl touto cestou poděkovat za náměty a připomínky, které jsou ve formě zpracovaného komplexního pozměňovacího návrhu, se kterými Ministerstvo životního prostředí, i když s vědomím určité slevy z původních představ, v zásadě souhlasí. Jde mi mj. i o určitá zkrácení lhůt potřebných k vydání tohoto povolení.

Závěrem si dovoluji, vážená sněmovno, vyslovit přesvědčení, že dnešní jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu k této předloze bude odpovídat důležitosti a významu přijetí tohoto předpisu, který je nezbytný nejen z hlediska vstupu ČR do EU, ale - a to chci dvakrát podtrhnout - z hlediska zajištění konkurenceschopnosti českého průmyslu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vám děkuji - pozornost nevidím. Prosím pana předsedu klubu Filipa, aby šel vyjednávat někam vedle.

Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro evropskou integraci. Prosím pana poslance Ambrozka a potom paní poslankyni Sehnalovou, aby nás informovali o stanoviscích výborů.

Mezitím sděluji, že pan poslanec Kühnl má náhradní kartu č. 3, poslanec Ježek náhradní kartu č. 4.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal sněmovní tisk 960 několikrát, měli jsme na toto téma dva semináře a po rozsáhlé diskusi je výsledkem usnesení výboru 960/II, které předkládá komplexní pozměňovací návrh tohoto zákona.

Byly diskutovány především otázky postavení agentury udržitelného rozvoje v celém procesu, tak jak předpokládal vládní návrh, dalším hlavním tématem byla problematika integrovaného registru znečištění, ke kterému nepochybně padne řada pozměňovacích návrhů, další témata, už méně kontroverzní, byly lhůty řízení, výkon státní správy, tzv. retroaktivita, tzn. problematika přechodných ustanovení, aby byla přesně v souladu s pozicí vyjednanou Českou republikou při vyjednávání s Evropskou unií, a problematika sankcí.

Jsem přesvědčen, že se podařilo v hlavních bodech dosáhnout shody. Výsledkem je právě komplexní pozměňovací návrh, a proto avizuji, že si dovolím ho v začátku obecné rozpravy navrhnout jako základ pro další jednání Poslanecké sněmovny, ke kterému by pak byly podávány pozměňovací návrhy. Vyšli jsme z toho, že přijímat několik desítek pozměňovacích návrhů by proces schvalování zbytečně komplikovalo, a proto jsme volili cestu komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím paní poslankyni Sehnalovou, aby za výbor pro evropskou integraci řekla stanovisko.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, výbor pro evropskou integraci na své 49. schůzi konané 8. listopadu 2001 projednal vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, jinak zákon o integrované prevenci, sněmovní tisk 960, a přijal toto usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP