(10.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Další část se zabývá otázkami porušení povinností, které jsou navrhovány definovat v přestupkovém zákoně, a také se týká tato záležitost deliktů, které mohou spáchat právnické osoby. Jedná se tedy o delikty a přestupky na úseku státních hranic. Má se tím zabezpečit instalování zařízení k ochraně hranic, která v současné době podle současné právní úpravy můžeme jen obtížně používat ke splnění účelu, o kterém hovoří tento zákon a který je také jinak definován v zákoně o Policii ČR. Dále máme zájem na tom, abychom tímto zákonem vytvořili podmínky pro to, aby nedocházelo k poškozování, ničení nebo přemisťování těchto nejrůznějších technických prostředků.

Tento zákon umožňuje také postih vlastníka pozemku, pokud úmyslně znemožňuje užití pozemku k plnění účelu tohoto zákona, s tím, že tam samozřejmě probíhá normální řízení tak, jak je tomu v jiných případech přestupků nebo deliktů na úseku ochrany státních hranic.

Dalším účelem tohoto zákona, a to je snad poslední věc, o které bych se v úvodu zmínil, se týká naplnění některých standardů, které vyplývají ze Schengenské úmluvy, protože současná právní úprava nám jen obtížně umožňuje, abychom tyto standardy v souladu s vnitrostátními předpisy mohli vykonávat a naplňovat.

Tolik ode mne na úvod, pane místopředsedo. Opět jako v předchozím případě se těším na rozpravu, která bude možná o něco bujnější.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych vám přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona o ochraně státních hranic ČR a změně některých zákonů, tzv. zákon o ochraně státních hranic, tisk 1148.

Tento nový zákon nám jasně signalizuje, že se vážně blíží náš vstup do Evropské unie. Současný právní řád České republiky problematiku ochrany státních hranic v samostatném zákoně neupravuje a právní úprava správy státních hranic je rozmělněna do několika dalších zákonů. Účelem navrhované právní úpravy je vymezit pojem ochrany státních hranic jako souboru opatření organizačního a technického charakteru, přijímaných s cílem zabránit nepovolenému překračování státních hranic naší republiky nebo tyto případy omezit na minimum, vymezit oprávnění Policie ČR při zajišťování ochrany státních hranic ve stanoveném rozsahu, práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob v souvislosti s umisťováním bezpečnostních prostředků sloužících k ochraně státních hranic a správní delikty spáchané na úseku ochrany státních hranic.

Dalším účelem navrhované úpravy je zajišťovat ochranu státních hranic v souladu se závazky vyplývajícími z podepsaných Schengenských dohod. Mezi základní předpoklady budoucího členství v Evropské unii patří přesně definované evropské standardy v oblasti ochrany vnějších hranic a volné překračování vnitřních hranic zemí účastných Schengenské dohody.

Navrhovaný zákon nezasahuje do působnosti ostatních orgánů státní správy, pokud jde například o jejich povinnosti a kompetence při ochraně vzdušného prostoru, obraně republiky, plnění úkolů v oblasti celní, zdravotnické a dalších.

Jelikož zavedení režimu vnějších a vnitřních hranic bude uskutečněno až po vstupu České republiky do Evropské unie, jsou opatření předkládaná vládním návrhem rozdělena do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje opatření k zabránění nelegálního překročení státních hranic. Tím by mělo dojít k omezení současného nevyhovujícího stavu a zároveň budou implementována některá ustanovení Schengenské dohody a vytvořeny základní předpoklady pro zavedení tzv. schengenského systému, který počítá s odstraněním kontrol na vnitřních hranicích. Tato další fáze je zohledněna ve druhé kategorii opatření. Tato opatření budou aplikována, až nabudou platnosti Schengenské dohody pro Českou republiku.

Pro samostatnou právní úpravu ochrany státních hranic svědčí i tato další fakta. Je potřeba rozšířit oprávnění policie při zajišťování ochrany státních hranic ve vymezených vzdálenostech od státních hranic. Je dále potřeba vymezit pojem státních hranic a jejich nedovolené překračování. Je potřeba upravit zákonné podmínky pro policii k možnosti umisťovat v bezprostřední blízkosti státních hranic bezpečnostní prostředky k zabránění nedovolených přejezdů dopravních prostředků přes státní hranice. Je nutné upravit podmínky náhrady za majetkovou újmu, omezení vlastnického práva a případné škody v souvislosti s umisťováním bezpečnostních prostředků k zabránění nedovolených přejezdů státních hranic. Je potřeba vymezit v právním řádu chybějící skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany státních hranic. Je zde možnost uložení pokuty až do výše 20 000 Kč za spáchaný přestupek v této oblasti.

Návrh zákona ve své druhé části mění rovněž zákon o Policii ČR, protože oprávnění policie budou vymezena pouze v tomto zákoně nově. Ve své třetí části upravuje zákon o přestupcích, kde se zavádí nový paragraf definující přestupky na úseku ochrany státních hranic.

Tento nový zákon si samozřejmě vyžádá přímé finanční náklady na instalaci bezpečnostních prostředků znemožňujících nebo znesnadňujících nedovolené překročení státních hranic dopravními prostředky a na některé dosud nezabezpečené cesty vedoucí na státní hranice České republiky. Takto uvažovaná částka je zhruba 12 mil. Kč. Současně budou vynakládány prostředky v období 2000 až 2005 asi ve výši 166 mil. Kč na investice na vybudování a zprovoznění tzv. schengenského informačního systému využívaného Policií ČR.

Dámy a pánové, navrhuji propustit novelu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte k předloze zákona několik poznámek.

Je asi bezesporu skutečností, že předložený vládní návrh zákona o ochraně státní hranice je vyvolán skutečností, že neexistuje v současnosti právní ochrana státní hranice a její přijetí je podmínkou pro řadu zřejmě dalších zákonných úprav, případně dalších úprav zákonů, jako je např. zákon o pobytu cizinců, cestovních dokladech apod. Vnímáme i to, že nelze opomenout požadavek EU na řešení situace vznikající i případným naším členstvím v Evropské unii a tím i vytvoření dvojího režimu státní hranice, a to vnitřní k členským státům EU a k jedinému vnějšímu, kterým je Slovenská republika. Tento stav je fakticky, i když časově značně omezený a vychází z předpokladu vstupu Slovenska do Evropské unie. Myslím, že to následně ale budou i důvody pozastavit se u nové právní úpravy hraničního režimu ve Slovenské republice, i když možná do jisté míry časově omezené. Lze souhlasit i s technickým řešením na všech státních hranicích, které by mělo omezit nekontrolovaný pohyb osob na hranicích, především pohyb vozidel.

Jsem si vědom toho, že i praktická účinnost zákona vstupem do Evropské unie bude mít možná určité časové disproporce skutečného volného pohybu osob na vnitřní hranici, který také ale může nastat až za několik let. Zde se domnívám, že to je i doba, která bude potřebná ke zrušení charakteru vnější hranice se Slovenskou republikou. Dokonce se domnívám, že potřeba zákona o ochraně státní hranice a reálná situace bude možná nutit i k přijetí prostřednictvím vlády mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou k řešení nadstandardního režimu právě ve vztahu k občanům České a Slovenské republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP