(10.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Jako první hlasujeme o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 160 poslanců pro 84, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu zákona. Jeho zamítnutím končí projednávání bodu 49.

 

S procedurálním návrhem pan kolega Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako 57. bod této schůze má být v prvém čtení projednáván sněmovní tisk 1049. Protože jako jeden z předkladatelů bych měl odůvodňovat tento nový návrh zákona, registrátorský řád, ale nebudu zbytek dnešního dne omluveně přítomen ve sněmovně, prosím, aby byl tento tisk přeřazen na konec bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tento návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Jde o přeřazení bodu č. 57 na závěr bloku prvních čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 116, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nepletu, měli bychom pokračovat bodem č. 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
/sněmovní tisk 1142/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, návrh zákona, který předkládám, úzce navazuje na zákon, který jsme projednávali v prvém čtení na minulé schůzi, tzn. zákon o správním řádu. Tento návrh byl vypracován na základě usnesení vlády, které vzniklo v době projednávání věcného záměru nového správního řádu, kdy tehdy vláda uložila jednotlivým ministrům a vedoucím ústředních orgánů státní správy, aby udělali revizi jednotlivých správních předpisů ve své působnosti tak, abychom dokázali využít příležitosti projednávání a snad i schvalování nového správního řádu k tomu, že dojde k celkové revizi jednotlivých procesních ustanovení v nejrůznějších zákonech tak, aby došlo ke sjednocení terminologie a aby byl naplněn cíl, že by byly minimalizovány odchylky od obecné úpravy správního řízení. Na základě toho tedy jednotlivé resorty udělaly revizi zákonů, které spadají do jejich věcné působnosti, s tím, že na základě těchto podkladů Ministerstvo vnitra zpracovalo a vládě do 31. 10. t. r. předložilo návrh zákona, kterým se právě mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu.

Co se týče samotného správního řádu, ten byl projednán zhruba v měsíčním předstihu, kdy jej vláda schválila 12. září a Poslanecká sněmovna jej projednala a do druhého čtení postoupila 30. října t. r.

V rámci tohoto návrhu zákona se novelizuje 35 jiných zákonů s tím, že - jak už jsem řekl - dochází spíše k odstraňování některých terminologických a jiných disproporcí, ke kterým došlo v průběhu účinnosti dosavadního správního řádu v nejrůznějších právních předpisech, kdy dochází právě k terminologickým a pojmovým nesrovnalostem, s tím, že ten původní záměr vlády provést řekněme daleko obsáhlejší revizi odchylek od správního řízení se zcela nepodařilo naplnit, resp. jsme od něj malinko odstoupili z toho důvodu, že dochází ke dvěma základním změnám v jednom časovém období. To znamená, že k 1. 1. 2003 by měly nabýt účinnosti některé normy, které velice výrazně ovlivňují správní řízení v České republice, ať již se bude jednat o normy, které, jak předpokládáme, nabudou účinnosti s realizací druhé etapy reformy veřejné správy, nebo o normy, které se zabývají novou koncepcí správního soudnictví.

Na základě diskuse v odborných kruzích nakonec tedy experti dospěli k závěru, že díky těmto dvěma faktorům bude vhodnější, aby celkovou, tzv. regulatorní reformu jsme nedělali v této fázi, ale realizovali tyto záležitosti v okamžiku, kdy budou v běhu nebo kdy již budou účinné normy, které se zabývají reformou veřejné správy a reformou správního soudnictví, tak aby mohlo dojít k tomu, že v průběhu praxe jednotlivé resorty v předpisech, které spadají do jejich působnosti, v průběhu času se přibližovaly - buďto se úplně odkázaly na obecnou úpravu ve správním řádu, nebo se minimalizovaly ty odchylky, které budou muset být zachovány.

Znamená to tedy, že tady zůstává jeden permanentní úkol pro vládní legislativu, ale i legislativu Parlamentu ČR, to znamená, aby vždy při projednávání jednotlivých předpisů, které v sobě mají určité procesní ustanovení, docházelo ke zkoumání toho, zda případně navrhovaná nebo v této fázi existující odchylka od obecné úpravy je skutečně nezbytně nutná.

Jak už jsem řekl, tento návrh tedy obsahuje vstup "pouze" do 35 zákonů, přičemž správní řízení jako takové se týká samozřejmě ještě většího počtu zákonů.

Co se týče toho, proč tento návrh je předkládán Poslanecké sněmovně se zhruba měsíčním zpožděním od správního řádu, ten důvod je takový, že jsme zvolili postup, který jediný takový byl možný. To znamená, že správní řád, který je jakousi kodexovou úpravou správního řízení, v sobě zahrnuje nejrůznější záležitosti, na které je zapotřebí právě jako na kodex reagovat v jednotlivých dílčích předpisech. To nás vedlo k tomu, že vláda definitivně mohla začít finalizovat práci na tomto zákoně až v okamžiku, kdy byl vládou schválen ten kodexový předpis, tj. nový správní řád. Proto tady je ta časová prodleva, která nás samozřejmě nijak netěší, ale v Poslanecké sněmovně jsou nyní oba předpisy, a není tedy problém sledovat jednotlivou prostupnost těchto návrhů zákona.

Jedná se tedy pouze o technickou novelu, snad s výjimkou části 19, která se týká zákona o azylu, kde se reaguje na projednávaný vládní návrh zákona o soudním řádu správním, kde se ruší některé zvláštní úpravy pro přezkum azylového řízení. To je tedy poměrně věcná úprava. Věcně je ale sněmovnou projednávána a řešena v jiném zákoně a zde v tomto zákoně je jenom nutné ji promítnout.

Tolik, pane místopředsedo, ode mne na úvod. Těším se na rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doufám, že se budete mít na co těšit, neboť zatím nemám žádnou přihlášku do rozpravy.

V každém případě nyní uděluji slovo zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Zdeňku Koudelkovi.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, jak už uvedl předkladatel, jde o normu technickou, která bude sledovat osud návrhu zákona o správním řízení. Myslím si proto, že je nanejvýš vhodné, aby návrh postoupil do druhého čtení. I já se těším na rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane ministře, paní a pánové, já chápu, že správní řád je tak nepodstatnou záležitostí, že se jí nemusíme v Poslanecké sněmovně téměř zabývat, a že vláda připravila kvalitní návrh zákona. Přesto si neodpustím jednu poznámku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP