(9.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Technické sdělení: pan poslanec Kalousek - náhradní karta č. 20.

 

Budeme pokračovat bodem č. 47, kterým je

 

47.
Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby)
/sněmovní tisk 1104/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede opět náhradní pan ministr - ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k návrhu zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin s připomenutím hlavních důvodů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Já bych chtěl požádat kolegy z KDU-ČSL i z Unie svobody. (K jednomu z poslanců:) Pane předsedo, jděte diskutovat na chodbu. Tady nahoře není skutečně slyšet. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Hlavní důvody, kterými jsme byli vedeni při přípravě tohoto nového zákona, jsou zhruba tyto: Přestože byl zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin již celkem třikrát novelizován, nebylo nadále účelné s ohledem na četnost změn související legislativy Evropských společenství tyto změny transponovat do našeho právního řádu dalšími novelami. Proto bylo přistoupeno k provedení rozsáhlé změny dosavadní právní úpravy předložením nového návrhu zákona, s cílem dosažení souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství za období od účinnosti zmíněného zákona č. 92/1996 Sb. To je také hlavní důvod a cíl navrhované právní úpravy, a to nastolit a zajistit takové podmínky uvádění osiv a sadby do oběhu, aby byly plně pokryty požadavky stanovené předpisy mezinárodních organizací působících v kontrole a uznávání rozmnožovacího materiálu při zachování kontinuity stávající právní úpravy.

Jak jsem již naznačil, prioritou návrhu zákona je v souladu s vývojem posledního desetiletí především právní úprava oběhu osiva a sadby, což realizuje zmíněná konstrukce zákona. V návrhu je celá řada nových pojmů, které jsou frekventované v obdobných zahraničních předpisech. Nově jsou vymezeny druhy rostlin, jejichž odrůdy mohou být registrovány, podmínky registrace geneticky modifikovaných odrůd a odrůd udržovaných pro zachování genetické rozmanitosti, požadavky na název odrůdy, včetně uplatnění požadavků odborné veřejnosti na podrobnější informace o odrůdách v registračním řízení.

Novým způsobem ve shodě s příslušnými směrnicemi Evropské unie jsou v návrhu zákona zpracovány speciální plodiny, zejména ovocné a okrasné druhy. U ovocných druhů se zavádí u rozmnožovacího materiálu nová kategorie "konformní rozmnožovací materiál", která umožňuje za jednodušších podmínek uvádět do oběhu rozmnožovací materiál tradičních ovocných druhů v souladu s předpisy Evropské unie. Podobný právní režim se zavádí i u okrasných druhů.

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána, ani závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z Evropské dohody. Podle vyjádření odboru kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády ČR je návrh hodnocen jako plně slučitelný s právem Evropského společenství.

Součástí návrhu zákona je novela sazebníku správních poplatků, podle které dochází ke snížení poplatku za podání žádosti o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu. Poplatek ve výši 10 000 Kč je v návrhu snížen na částku 100 Kč, a to z toho důvodu, že v současné době je trh především z hlediska semenářských firem již stabilizován. Nicméně pokud by se jednalo výjimečně o podání žádosti o registraci nového subjektu, rozdílová částka správního poplatku bude z hlediska dopadu do příjmové oblasti státního rozpočtu naprosto zanedbatelná.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si vám doporučit předložený návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj prvého čtení pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zkráceně zákon o oběhu osiv a sadby, sněmovní tisk 1104, je především technickou normou, která vymezuje technické a biologické požadavky na rozmnožovací materiál uváděný do oběhu a upravuje podmínky zajišťující vhodné pěstební a užitkové vlastnosti odrůd některých hospodářsky významných druhů rostlin.

Zákon č. 92/1996 Sb. byl již třikrát novelizován, ale vzhledem k početným změnám související legislativy Evropské unie a vzhledem - a to především - k praktickým zkušenostem z provádění zákona vznikla reálná potřeba provést rozsáhlejší změny dosud platného zákona. Úpravy se týkají zejména nového vymezení druhu rostlin, upřesnění podmínek registrace geneticky modifikovaných odrůd a odrůd udržovaných pro zachování genetické rozmanitosti, úpravy požadavků na název odrůdy a uplatnění požadavků odborné veřejnosti na podrobnější informace o odrůdách v registračním řízení. Navrhovaná právní úprava vychází ze závazku implementovat všechny předpisy Společenství platné pro tuto oblast.

Samostatný přístup navazující na směrnice Evropské unie je v návrhu zákona věnován rozmnožovacímu materiálu geneticky modifikovaných odrůd a rozmnožovacímu materiálu pro ekologické zemědělství. Pro zemědělskou praxi, zpracovatelský průmysl i další uživatele je velmi významné, že návrh zákona zavádí povinnost ústavu zveřejňovat popisy významných pěstebních a užitkových vlastností registrovaných odrůd.

Vážené dámy a pánové, věřím, že se jedná - jak jsem řekl - o především technickou normu a že tato norma bude propuštěna do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Nepadly žádné návrhy na zamítnutí ani vrácení. Pan ministr již nemá potřebu vystoupit, ani pan zpravodaj. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 153 pro 105, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Končím projednávání bodu č. 47.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, který je bod číslo

 

48.
Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
/sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP