(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové - mohu použít plurálu - je sedmnáctá hodina, která je vyhrazena na ústní interpelace na členy vlády České republiky. Obdrželi jste pořadí vylosovaných interpelujících a interpelovaných. Jako první bude interpelovat pan kolega Jaromír Kohlíček, a to místopředsedu vlády Pavla Rychetského, a to ve věci vrácení majetku obci Výsluní od Českých drah. Připraví se pan kolega Kvapil. - Respektive mám zde čerstvější sdělení z Kanceláře, že pan ministr Petr Lachnit se velmi omlouvá, ale v tuto chvíli právě probíhá projednávání jím předkládaného návrhu zákona v Senátu, tudíž nebude moci odpovědět na interpelaci pana poslance Tomáše Kvapila přímo, ale tak, jak je uvedeno v jednacím řádu, písemně.

Slovo má pan kolega Kohlíček, prosím.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se obrátil na pana místopředsedu vlády s interpelací ve věci vymáhatelnosti práva, která je trvalým předmětem zájmů orgánů Evropské unie a o které se v dosavadních zprávách autoři velmi kriticky zmiňují. Je v nejvlastnějším zájmu tohoto našeho ctihodného sboru, aby přesvědčil naše občany a voliče, kteří o této formulaci dobře vědí, že realita je jiná. Proto vás dnes interpeluji ve věci vydání historického majetku obci.

Je naprosto jisté, že některé zákony a podzákonné normy týkající se vydání historického majetku obcím se mohou křížit s normami jinými. V takovém případě je rozhodnutí svěřeno soudu. Aby se ale dospělo k závěru takovéhoto jednání, je třeba stanovit vždy termín dalšího stání nebo podmínku, za jejíhož splnění lze v jednání pokročit k jednoznačnému závěru. Protože v případě podání obce Výsluní soudce žádné podmínky nestanovil po několikerém státní, ptám se vás:

Za prvé: Je zvykem, aby soudce nestanovil termín a ani podmínky dalšího stání?

Za druhé: Je tento postup správný?

Za třetí: Je opravdu nemožné daný případ definitivně rozsoudit? Jaké legislativní a jiné překážky tomu brání? Nenaruší transformace Českých drah řešení této věci?

Vážený pane místopředsedo, uspokojivé řešení některých mnohdy banálních podání v reálném čase může rozhodovat o spokojenosti občanů. Jen správnost přístupů příslušných orgánů může být měřítkem pro hodnocení práce státní administrativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Než udělím slovo panu místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému, chtěl bych sdělit pro záznam, že pan ministr Lachnit je zde přítomen, takže bude moci odpovědět na dotaz, interpelaci pana poslance Kvapila.

Nyní bude odpovídat místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jistou dobu jsem uvažoval o tom, zda nemám odmítnout odpověď na tuto interpelaci, protože podle článku 53 odstavec 1 Ústavy ČR může každý člen Poslanecké sněmovny interpelovat člena vlády ve věcech jeho působnosti. Musím říci podle položených otázek, že posuzovat zvyky u soudů není v působnosti žádného člena vlády, a pokud nějaký člen vlády zvyklosti u soudu může komentovat, tak spíše jako soukromá osoba než jako člen vlády. Kromě toho má tato vláda svého ministra spravedlnosti, který nepochybně politickou odpovědnost za soudnictví v České republice vůči Poslanecké sněmovně nese. Přesto jsem se rozhodl na tuto interpelaci odpovědět, protože to považuji především za věc slušnosti.

Podle § 119 občanského soudního řádu může být soudní jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny. Nebrání-li tomu okolnosti případu, oznámí předseda senátu při odročení jednání i den a hodinu, kdy se bude konat další jednání. Z této dikce zákona tedy vyplývá, že podmínky dalšího stání soud nestanoví. Soud má, nebrání-li tomu okolnosti, stanovit termín dalšího jednání, ale pokud okolnosti v tom brání, například neví, za jak dlouho budou důkazy opatřeny, pak ani to nemusí oznámit.

V daném případě mně vůbec nepřísluší posuzovat, jestli k odročování, a musím říci, že skutečně po řadu let k odročování tohoto soudního sporu docházelo z důležitých důvodů, což je jediný důvod, pro který zákon dovoluje odročit jednání. Tady nepřísluší exekutivě, aby toto přezkoumávala. To může přezkoumat buď ministr spravedlnosti na základě stížnosti pro neodůvodněné průtahy, anebo vyšší soud v případě opravného řízení.

Pokud se týče druhé otázky, zda je tento postup správný, je tedy moje odpověď naprosto neutrální. V daném případě nejsem oprávněn přezkoumávat, zda soudce oprávněně, či neoprávněně odročoval uvedenou kauzu.

Třetí otázka - zdali je opravdu nemožné daný případ opravdu rozsoudit, jaké legislativní nebo jiné překážky tomu brání a zda nenaruší transformace Českých drah řešení této věci - je asi otázkou, která mně do značné míry přísluší, ač nejsem ministrem dopravy, protože se týká právě projednávaného zákona o transformaci Českých drah. Proto jsem se seznámil s touto věcí i na ministerstvu dopravy a mohu jednoznačně odpovědět, že tento majetkový spor samozřejmě nejenom že lze, ale i musí být rozsouzen soudem, že žádné legislativní překážky nebrání ukončení tohoto sporu, a transformace Českých drah, myslím tím zákon o a. s. České dráhy a státní organizaci Správa železniční a dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., byť by byl přijat dříve, než bude věc pravomocně u soudu rozhodnuta, neovlivní meritorní rozhodnutí věci z jednoho prostého důvodu: že majetek, který je předmětem sporu mezi obcí Výsluní a Českými drahami, nemá podle tohoto zákona přejít do vlastnictví Českých drah, a. s. Zůstane majetkem státu a bude s ním hospodařit Správa železniční a dopravní cesty. S ohledem na tyto skutečnosti nepochybně ani přijetí tohoto zákona nemůže ovlivnit meritorně výsledek sporu, ale procesně samozřejmě ano, protože tam může dojít ke změně na straně žalovaného subjektu, který bude zastupovat český stát.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se, zda pan kolega Kohlíček chce využít možnosti doplňující otázky.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, buďte tak laskav, zkuste upozornit třetí osoby, které jsou v této místnosti, že by se měly chovat náležitým způsobem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych pana kameramana, který má sice na uších sluchátka a je zde ticho oproti normálnímu jednání Poslanecké sněmovny, aby své pokyny do mikrofonu podával poněkud tišeji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Pane místopředsedo, věřím, že přesto, že - jak jste mi vysvětlil - nejste příslušný člen vlády, kterého bych měl interpelovat, že se podaří rozpohybovat celou záležitost okolo historického majetku obce Výsluní a že možná i tato interpelace přispěje k tomu, aby v daném případě bylo učiněno zadost právu, a to v dohledné době. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP