(10.00 hodin)
(pokračuje Bláha)

Pro případ, aby bylo úplně zřejmé a kdyby snad byla pochyba, že prováděcí právní předpis není dostatečné názvosloví, tak navrhuji variantu 3, která by zopakovala předchozí variantu 2, kterou jsem před chvílí načítal, a nahradila slova "prováděcím právním předpisem" v obou dvou případech tohoto návrhu slovy "nařízením vlády", čím si myslím, že se dokáže vyřešit úplně jasně, o co v podstatě jsme se snažili všichni společně ve prospěch spoluspalování, zvláště míněno - nechci říkat lobby - těch spaloven, které mohou podmínky daleko snáze naplnit při spalování nebezpečného odpadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále je přihlášen pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych předložil tři pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 912/2.

Za prvé je to vypustit ustanovení § 10 a v § 55 odst. 3 vypustit slova "§ 10 odst. 2".

Druhý pozměňovací návrh: Vypustit odst. 3 § 17.

Třetí pozměňovací návrh zní: V části druhé § 57 se v bodech 2, 3 a 4 slova "v příloze č. 3 koncesované živnosti skupině 314:" nahrazují slovy "v příloze č. 2 vázané živnosti skupině 214".

Kratičké odůvodnění těchto tří pozměňovacích návrhů.

V § 10 se pojednává o zjišťování pachových látek a zakazuje se vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší a prováděcí předpis má stanovit přípustnou míru obtěžování zápachem. Je to zcela určitě podle mého názoru dobrý úmysl, ale v praxi asi těžko realizovatelný, a proto navrhuji raději tuto spornou část vypustit.

Za druhé. V § 17 v mnou navrženém vypouštěném odstavci se říká, že bez souhlasu orgánů ochrany ovzduší nemůže stavební úřad vydat územní rozhodnutí. Podle mého názoru se tak nepřiměřeně upřednostňuje jeden z orgánů státní správy. Proč takové výsady nezavádět i ostatním orgánům státní správy, orgánům ochrany vod, přírody, zvířat, hygieny atd.? Myslím si, že účelem a úkolem je, aby orgán, který rozhoduje, si sebral a posoudil všechna stanoviska, vyrovnal se s eventuálními rozpory a rozhodl. Tomu tento paragraf brání.

V návrhu číslo tři je cílem převést navrhované koncesované živnosti do režimu živností vázaných a naplnit tak věcný záměr vlády o tom, že koncesované živnosti by měly být zrušeny a být nahrazeny jinou skupinou živností, aby se tak splnila mj. i podmínka Evropské komise.

Dámy a pánové, děkuji vám za podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jeden jednoduchý pozměňovací návrh. V části 6 § 60 byl zněl takto:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 105 odst. 4 se obě data 1. ledna 2002 mění na 1. ledna 2003.

2. Část 17. se zrušuje. Důvod je stejný, jak tady uváděl pan poslanec Koháček. Podle mých informací opatření, které by proti hluku muselo udělat město Praha, pokud by nedostalo výjimku, by stálo kolem šesti miliard korun. Já si myslím, že je třeba se nad tím ještě zamyslet.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu uzavírám. Táži se navrhovatele i pana zpravodaje, zda hodlají vystoupit se závěrečnými slovy. Žádné návrhy na zamítnutí ani vrácení v podrobné rozpravě nezazněly.

Pokud nejsou námitky, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k dalšímu projednávanému bodu, kterým je bod č. 11, a sice

 

11.
Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání
/sněmovní tisk 938/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády pan Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych ve druhém čtení k vládnímu návrhu zákona o podpoře malého a středního podnikání jenom velmi stručně zopakoval cíl, který tímto návrhem zákona sledujeme.

Především dochází k transpozici definice malých a středních podnikatelů uplatňované v zemích EU a obsažené v nařízení komise č. 700/2001 a k aplikaci článku č. 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství ke státní pomoci malým a středním podnikům. Tato definice obsahuje tři kritéria a ta jsou obsažena i v návrhu zákona. Prvé stanoví počet méně než 250 zaměstnanců, druhé, ekonomické kritérium stanovuje maximálně přípustnou výši jejich ekonomických ukazatelů, jako jsou aktiva a obrat u podnikatele, a třetí požaduje nezávislost malého a středního podnikatele na jiném subjektu.

Tato tři kritéria evropské definice jsou již obsažena ve vládou schválených programech podpory pro léta 2001 až 2004, jsou aplikována v praxi. Navrhovanou právní úpravou tudíž nedochází k žádným změnám v principu o poskytování podpor malým a středním podnikům, je ovšem nezbytné zakotvení uvedených kritérií v zákoně, a to i s ohledem na návaznost na zákon o rozpočtových pravidlech, který stanoví, že zákon musí vymezit formy podpor, které mohou být poskytovány.

Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání byl v prvním čtení přikázán hospodářskému výboru a současně byl projednán i výborem pro evropskou integraci. Výbor pro evropskou integraci doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Hospodářský výbor k návrhu přijal pozměňovací návrhy, které vesměs přispívají k jeho zkvalitnění, a tudíž jsou pro mne plně akceptovatelné. Výjimku tvoří pouze návrh na připojení další novely, a to kompetenčního zákona. Jsem toho názoru, že jedná-li se o problematiku kompetencí jednotlivých resortů, má být tato otázka vyřešena komplexně v rámci nového vládního návrhu kompetenčního zákona, a nikoliv touto formou.

Na závěr bych si dovolil ještě jednou poděkovat za spolupráci všech poslanců ve výborech, kteří svými návrhy přispěli ke zlepšení navrhovaného zákona, a věřím, že ve třetím čtení bude vysloven s tímto návrhem zákona souhlas. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 938/1 a 938/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP