(18.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, promiňte, původně jsem nechtěl vystupovat. Přiznám se, že mě vyprovokoval pan poslanec Plachý konstatováním, že při projednávání a hlasování v hospodářském výboru nebyly odstraněny hrubé systémové chyby. Prosím, je to jeho názor. Já jsem přesvědčen, že správná interpretace je taková, že nebyla přijata řada pozměňovacích návrhů, mimo jiné i návrhy pana poslance Plachého. Označit to konstatováním, že nebyly odstraněny hrubé systémové chyby, a tvrdit to jako objektivní fakt, hraničí se subjektivním pocitem neomylnosti, ke kterému mohu pouze blahopřát. Osobně si myslím, že tomu tak není.

Vedeme déle než rok diskusi o modelu prvního transformačního kroku české železnice. Pravděpodobně málokdo z nás pochybuje o tom, že budou v určité časové etapě následovat kroky další. Možná že někteří z nás si přáli krok větší, možná že někteří z nás si přáli krok razantnější, ale prosím, ptejme se, ve vztahu k čemu se ten krok děje: ve vztahu k současnému stavu. Ve vztahu k současnému stavu je to krok nepochybně správným směrem.

Rád bych zdůraznil také jednu věc, která do značné míry limituje délku kroku, který může být učiněn, a to je jakýsi sociální smír, chcete-li, onoho subjektu, který má být transformován. Ekonomie, kolegyně a kolegové, není věda exaktní, je věda společenská a sebegeniálnější model, pokud se lidé v tomto modelu se pohybující nechovají podle jeho předpokladů, nemá šanci na konečný úspěch. Skutečnost, že tento krok, byť možná není tak velký, jak by si většina z nás přála, je krokem správným směrem a má souhlas zaměstnanců, tedy proběhne v sociálním smíru, dává obrovskou šanci na to, že krok proběhne úspěšně. To je také ten důvod, proč návrh tohoto zákona za předpokladu, že budou přijaty pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem, jsem připraven podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych připomněl kolegovi Kalouskovi, že hospodářský výbor při jednání nepřijal pozměňovací návrhy pana poslance Havlíčka, jeho stranického kolegy, které měl připraveny a které bude teprve načítat zřejmě, možná, snad, ve druhém čtení v podrobné rozpravě. Mimochodem to byly právě pozměňovací návrhy, které řeší jednu hrubou systémovou chybu, totiž vklady strategického majetku uzlů, železničních uzlů do vlastnictví jediného dopravce, kterým bezesporu akciová společnost, nově zakládaná akciová společnost České dráhy je. Kdo bude vlastnit strategický majetek uzlů, stane se pánem naší železnice. Nemluvme tedy o nějaké liberalizaci železniční dopravy, pokud takto vyzbrojíme jediného dopravce.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra i pana zpravodaje, zda si na závěr obecné rozpravy přejí vystoupit. Není tomu tak.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan... Aha. Promiňte, pane poslanče. Pan zpravodaj mě neupozornil, když jsem mu dávala slovo, že byl dán návrh na zamítnutí. O tomto návrhu tedy budeme hlasovat ještě před otevřením podrobné rozpravy. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 36 budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu zákona po obecné rozpravě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 36 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 poslanců vyslovilo 60 a proti 97.

 

Pane zpravodaji, žádný další návrh nepadl? Můžeme přistoupit k podrobné rozpravě, kterou otevírám a udílím slovo prvnímu přihlášenému panu poslanci Martinu Starcovi, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tři drobné pozměňovací návrhy k tisku 880.

1. V § 4 odst. 2 se na konci odstavce za slova "a v § 20 odst. 5 písm. b)" doplňují slova "a písm. c)".

2. V § 20 odst. 1 se zrušuje písm. b). Dosavadní písm. c) a d) se označují jako písm. b) a c).

3. V § 20 odst. 5 se doplňuje nové písm. c) tohoto znění: "c) určeným k úhradě závazků státní organizace České dráhy, který je stanoven v příloze 2 tohoto zákona, s nímž hospodaří do dne vzniku akciové společnosti České dráhy státní organizace České dráhy a ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy ministerstvo."

Děkuji. To je vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Jako druhý je do podrobné rozpravy písemně přihlášen pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl avizované pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě. Odůvodnění si odpustím vzhledem k tomu, že jsem své odůvodnění přednesl v rozpravě obecné.

Nyní vlastní pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 880.

§ 4 odst. 2 zní: (2) Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, se kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy a který slouží k provozování železniční dopravy na dráhách celostátních. Výčet tohoto majetku stanoví prováděcí právní předpis.

V § 5 odst. 2 slovo "účetní" se zrušuje a slova za středníkem v první větě se zrušují a středník se nahrazuje tečkou.

V § 8 odst. 1: Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování i železniční dopravy.

Odstavec 2. Akciová společnost České dráhy vystupuje v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv jako národní železniční podnik České republiky. Při tomto vystupování je povinen na požádání za přiměřenou úplatu a nediskriminujícím způsobem hájit zájmy jiných dopravců působících v České republice.

Odstavec 3. Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s předmětem podnikání podle odst. 1, podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP