(9.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Poprosil bych všechny stojící a diskutující, například pana poslance Doležala, pana poslance Ondruše a ostatní, o klid. Projednáváme první čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2002 a já bych prosil všechny přítomné, aby poslouchali výklad pana ministra. Pokud to nehodlají učinit, ať opustí tuto místnost. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo.

Tyto změny tedy vedly k omezení přerozdělovacích procesů v oblasti veřejných financí, vedly na jedné straně k úsporám ve výdajích, na druhé straně pak k zajištění nově vzniklých potřeb, které vyplývají ze změněné mezinárodní a bezpečnostní situace, jak se vyvíjí po 11. září t. r.

Při zpracování druhé verze návrhu státního rozpočtu na rok 2002 se nicméně potvrdilo, že věcná východiska a číselná báze, na nichž spočívá konstrukce státního rozpočtu, byly od počátku korektní, což dokazují i průběžné výsledky hospodaření roku 2001, jak je sledujeme podle denního pokladního plnění. Rovněž nové predikce a verifikované predikce základních makroekonomických indikátorů to dosvědčují.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podrobně jsem zdůvodnil první verzi vládní rozpočtové předlohy a podle mého soudu není nutné, abych u této druhé verze opakoval základní východiska a principy, jakož i strukturální charakteristiky návrhu rozpočtu. Ty se zásadně nezměnily. Chtěl bych však vaši pozornost obrátit k těm změnám v rozpočtu, kterými vláda reagovala na doporučení Poslanecké sněmovny a které vyjadřují vůli vlády dosáhnout širokého konsensu o podobě, obsahu i kvantitativních proporcích předloženého rozpočtového dokumentu.

Svým usnesením Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučila vládě provést v návrhu rozpočtu tyto následující změny.

Bod 1 usnesení - zreálnit příjmy státního rozpočtu a změnit jejich strukturu.

Bod 2 - příjmy z Fondu národního majetku použít v rámci rozpočtu přednostně na úhradu dluhové služby.

Bod 3 - revidovat očekávanou ztrátu České konsolidační agentury podle aktuálních odhadů.

Bod 4 - usilovat o zachování podílu výdajů státního rozpočtu na rok 2002 na hrubém domácím produktu na úrovni roku 2001.

Bod 5 - zvýšit vlastní příjmy krajů a toto zvýšení promítnout do příjmů a výdajů státního rozpočtu.

Bod 6 - posílit nezbytné výdaje v resortech Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v důsledku současné mezinárodní situace a zvýšených požadavků na bezpečnost.

A konečně sedmý bod - zvýšit rozpočet vysokých škol.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste mohli průběžně sledovat souvztažnost mezi jednotlivými usneseními Poslanecké sněmovny a postupem vlády při jejich realizaci v nové verzi návrhu zákona o státním rozpočtu, budu nyní ve svém výkladu dodržovat posloupnost jednotlivých opatření v pořadí, v jakém byla do usnesení Poslanecké sněmovny zapsána, a to bez ohledu na jejich závažnost, rozsah a bilanci státního rozpočtu. Začnu tedy bodem 1 zmíněného usnesení sněmovny.

Pokud jde o zreálnění příjmů státního rozpočtu a změnu jejich struktury, byl přístup vlády následující. Byly prověřeny odhady daňových příjmů v návaznosti na makroekonomickou predikci Ministerstva financí ze září t. r. Původní verze rozpočtu vycházela z červnových makroindikátorů. S ohledem na výsledky pokladních plnění státního rozpočtu za leden až září byly rovněž provedeny určité korekce. Ve druhé verzi návrhu státního rozpočtu se zreálnil celkový objem daňových příjmů tím, že při zachování celkového objemu byly na minimum zredukovány tzv. dovýběry daňových nedoplatků z minulých let, které v první rozpočtové předloze činily 4,5 mld. Kč. Kapitálové příjmy u kapitol Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva obrany byly v obou případech sníženy o jednu miliardu Kč, celkově tedy o 2 mld. Kč, a to na základě nového ohodnocení reálných možností prodeje nepotřebného majetku, který tyto resorty spravují. Objem dotace z Fondu národního majetku byl oproti první rozpočtové verzi snížen o 4,6 mld. Kč. Do rozpočtu byly nově zapojeny příjmy od Československé obchodní banky, a. s., a to ve výši 8,5 mld. Kč z transakce týkající se IPB, které vyplývají z plnění státní záruky.

Nyní k bodu č. 2 usnesení Poslanecké sněmovny. Sněmovna doporučila vládě, aby příjmy z Fondu národního majetku byly přednostně použity na úhradu dluhové služby. Nový návrh státního rozpočtu počítá s dotací z Fondu národního majetku ve výši 22,6 mld. Kč, a tato částka pokryje podstatnou část, tj. více než 95 % předpokládaných výdajů na dluhovou službu. Vzhledem k vývoji cenových indexů a vzhledem k očekávanému vývoji úrokových sazeb je však možné, že tato částka bude schopna pokrýt i 100 % dluhové služby. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že příjmy státního rozpočtu v zásadě nejsou "omašličkovány", nemají tedy konkrétní cedulky v tom smyslu, že by bylo předem určeno jejich použití na určité konkrétní výdaje. Nicméně použití všech rozpočtových prostředků musí v každém případě být v souladu s rozpočtovými pravidly.

Pokud jde o bod 3 usnesení Poslanecké sněmovny, aktualizovaný odhad ztráty České konsolidační agentury za rok 2001 je v novém návrhu rozpočtu snížen o 6 mld. Kč. Byl tedy snížen z původních 40 mld. Kč na úroveň 34 mld. Kč v novém návrhu. Důvodem tohoto snížení je zpřesněný odhad ztrát operací, které se týkají bývalé IPB. Souvisí to jak s tempem předávání těchto aktiv, tak s jejich výtěžností a s náklady na jejich financování.

Pokud jde o bod 4 usnesení, v tomto bodu Poslanecká sněmovna doporučila nezvyšovat podíl výdajů rozpočtu na hrubém domácím produktu. Mohu jednoznačně konstatovat, že rozsah přerozdělování hrubého domácího produktu prostřednictvím státního rozpočtu se nezvyšuje. Ve druhé verzi vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2002 činí celkové výdaje 736,6 mld. Kč, což představuje 32,08 % očekávaného hrubého domácího produktu v běžných cenách. Meziročně se tento podíl dokonce o něco snižuje - konkrétně o 0,07 procentního bodu, protože v letošním roce činí analogický podíl 32,15 %.

Pro dosažení stejného podílu výdajů státního rozpočtu na hrubém domácím produktu v obou sledovaných letech bylo nutné kromě verifikace očekávané ztráty České konsolidační agentury za rok 2001 přistoupit i k bolestivému snížení některých výdajových položek státního rozpočtu. Toto snížení se týkalo zejména následujících položek.

Za prvé se jedná o prostředky na mzdy a související výdaje ve státních organizacích, a to jak u centrálních úřadů, tak u dalších organizačních složek státu a ve státních příspěvkových organizacích. Celkově se jedná o 1,5 mld. Kč. Toto úsporné opatření znamená krácení výdajů na vlastní mzdy o 1,1 mld. Kč, a o 400 mil. Kč budou kráceny související výdaje, tzn. pojistné a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozpočtovaný nárůst průměrných platů o 7,4 %, který je v této druhé verzi státního rozpočtu zajištěn, umožňuje variabilní přístup k vlastnímu promítnutí zvýšeného objemu prostředků na platy do individuálních platů zaměstnanců. Vytváří se dostatečný prostor pro realizaci úpravy platových tarifů, a to teoreticky od počátku roku. Problém je však s termínem schválení rozpočtu a s přípravou a schválením příslušných vládních nařízení, pokud jde o nutnost stihnout tuto věc od 1. ledna. Rozumnější - a to vláda bude také navrhovat - je stanovení vyššího nárůstu platových tarifů s časovým posunem např. k 1. dubnu 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP