(17.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme tedy k prvnímu hlasování a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 448 z přítomných 162 poslanců pro 62, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 449 z přítomných 164 poslanců pro 59, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan navrhovatel.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Požádal bych ještě o přikázání zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Máme tedy dva návrhy. Ještě má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 450 z přítomných 164 poslanců pro 149, proti 6. Návrh byl přijat.

 

A nyní kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 451 z přítomných 163 poslanců pro 90, proti 63. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech o dvacet dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 452 z přítomných 164 poslanců pro 63, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a výboru zemědělskému. Lhůtu jsme neprodloužili. Končím prvé čtení tohoto bodu číslo 68. Končím bod 68, děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod číslo 109, a to

 

109.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
/sněmovní tisk 935/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, materiál "Přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii", který vám dnes předkládám k posouzení, vláda České republiky schválila 21. března 2001. Poslanecká sněmovna pak na své 37. schůzi 3. července vyslovila souhlas s tímto návrhem v prvním čtení.

Jedná se o změny stanov týkající se přechodu z jednoročního cyklu financování Mezinárodní agentury pro atomovou energii na cyklus dvouletý a úpravy ve složení rady guvernérů této agentury. Tyto změny byly přijaty 1. října 1999 na 43. zasedání generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii a podléhají podle jejích stanov schválení dvěma třetinami členských zemí v souladu s právním řádem dané země. V případě České republiky jde o takzvanou prezidentskou smlouvu, a proto změny ve stanovách podléhají schválení vládou a následně i Parlamentem České republiky. Poté bude možné požádat prezidenta republiky o vystavení listin o přijetí a následně je uložit u depozitáře, tj. vlády Spojených států amerických.

Zaváděný dvouletý cyklus plánování a financování rozpočtu Mezinárodní agentury pro atomovou energii je významným příspěvkem ke zvýšení efektivity její činnosti. Většina jejích aktivit trvá déle než jeden rok. Jde zejména o investiční projekty v rámci technické pomoci, u nichž převádění nevyužitých finančních prostředků z jednoho finančního roku do druhého bylo velmi složité a někdy nemožné.

Změna rovněž usnadní koordinování finančních toků s dalšími agenturami OSN. Dvouletý cyklus plánování a financování by měl být poprvé zahájen v letech 2002 až 2003, pokud do té doby změna vstoupí v platnost. Přechod na dvouletý finanční cyklus se nedotkne způsobu placení členských příspěvků. Česká republika může hradit svůj příspěvek ve dvou stejných částkách v prvním a druhém roce, tj. bude zachován současný režim. Na výši výdajů státního rozpočtu v jednotlivých letech nebude mít tato změna žádný vliv.

Další změnou ve stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii je zvýšení počtu členů rady guvernérů z 35 na 43. Za úspěch je možné považovat vyrovnání proporcionálního zastoupení regionálních skupin v této radě a deklarování práva státu příslušet do regionální skupiny.

Pro Českou republiku bude schválená úprava znamenat větší možnost v zastoupení v radě guvernérů než doposud. Dle dřívější úpravy měla východoevropská regionální skupina, do níž Česká republika patří, jedno stálé místo a dvě celé dvě třetiny místa volného. Podle nové úpravy jsou to dvě stálá místa a čtyři celé jedna šestina místa voleného. To nám umožní častější možnost zastoupení ve vrcholném orgánu Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Česká republika se svým počtem provozovaných jaderných zařízení se řadí mezi vysoce vyspělé země. Její zájem na možnosti ovlivňovat rozhodnutí rady guvernérů, a tudíž mít i odpovídající zastoupení v ní je považován za zcela oprávněný. Na výši výdajů státního rozpočtu ani tato změna stanov nebude mít žádný vliv. Pouze v letech, kdy Česká republika bude zastoupena v radě guvernérů, vzniknou rozpočtové výdaje cca 250 000 korun ročně. Z této částky bude financována účast na jednání rady guvernérů pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva zahraničních věcí, a to v rámci schváleného rozpočtu kapitol jmenovaných resortů. Počet pracovníků státní správy se nijak nezvýší.

Změny ve stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii jsou v zájmu České republiky, umožní její četnější zastoupení ve vrcholném orgánu této agentury, mají nepodstatný vliv na zvýšení výdajů ze státního rozpočtu, nekladou nároky na zvýšení počtu pracovníků státní správy a jsou zcela v souladu s českým právním řádem a mezinárodními závazky České republiky.

Změny stanov byly projednání 12. září v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu bez připomínek. Proto si v této souvislosti dovoluji vám doporučit schválení návrhu vládního materiálu "Přijetí změn ve stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 935/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Payna, aby nám odůvodnil tento návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP