(18.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Je dobře, že tuto chybu chce vláda napravit, je dobře a věřím, že tuto chybu napravíme i my, ale občas je dobré si také vzpomenout, že jsme tuto chybu vůbec nemuseli učinit, kdybychom se tehdy při přijímání poslední novely navzájem poslouchali.

Já tedy doporučuji, abychom ani nevraceli tento návrh zákona vládě k přepracování, ani ho nezamítali, koneckonců už i proto, že nález Ústavního soudu tady existuje a je třeba na něj reagovat, a i když budu mít resp. budeme mít v rámci i čtení ve výboru jistě nějaké připomínky k vládnímu textu této osnovy, bude dobré v podrobném čtení ve výborech v rámci druhého čtení návrh zákona projednat.

Protože pan ministr financí není poslancem a navrhl, aby mohl v této obecné rozpravě vystoupit guvernér České národní banky, což mu jako neposlanci nepřísluší, já si jeho návrh osvojuji, a bude-li pan guvernér chtít vystoupit, tak já navrhuji, aby sněmovna hlasováním toto vystoupení umožnila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Mohu vám sdělit, že podle § 152 odst. 3 jsme odsouhlasili účast pana guvernéra a slovo mu udělím já, pokud o něj požádá. Pan guvernér zatím tak neučinil.

Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Táži se, zda chce vystoupit v závěrečném slově pan ministr. Není tomu tak. Žádné návrhy na vrácení, případně zamítnutí této novely nezazněly. Já vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci, protože se poměry ve sněmovně výrazně změnily.

Budeme hlasovat o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, kdo má jiný návrh. Ani pan poslanec Výborný nemá návrh na jiný výbor. Nemá. Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 98 poslanců pro 98, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji, děkuji za účast panu guvernérovi Tůmovi a končím projednávání tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu č. 38.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 51, a to je

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti
orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vláda předkládá zákonnou předlohu, jejímž hlavním a v podstatě téměř jediným cílem je harmonizovat právo v oblasti zaměstnanosti s právem Evropského společenství.

Do zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. se navrhuje zapracovat ustanovení, která umožní volný pohyb pracovníků států v rámci Evropské unie za účelem zaměstnání, zprostředkování zaměstnání i mimo území České republiky, přizpůsobení forem státní politiky zaměstnanosti mezinárodním programům rozvoje lidských zdrojů a trhu práce.

V návrhu novely zákona se dále rozšiřuje zákaz diskriminace a legislativně se zajištěním rovnocenného postavení na trhu práce občanům s členských států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků ve srovnání s občany České republiky. Ve vztahu k Evropským společenstvím jsou rovněž významné návrhy na změny týkající se možností zprostředkování zaměstnání i mimo území České republiky, přizpůsobení forem státní, zejména aktivní politiky zaměstnanosti mezinárodním programům rozvoje lidských zdrojů, trhu práce apod.

V návrhu se rovněž rozšiřuje působnost úřadu práce jednak o zprostředkování práce do zahraničí nebo ze zahraničí, jednak při vytváření a realizaci mezinárodních programů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů a při ověřování nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, omluvte moji roztržitost, protože toho mám dosti a nějakým způsobem jsem to nezvládl a nečekal jsem to.

K přednesené zprávě pana ministra práce a sociálních věcí nemám moc co dodat, ale je tam jeden problém, který se objevil v rámci Legislativní rady vlády, který se pak dá napravit ve druhém čtení, protože se tam objevilo jedno, že vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti obsahuje jednu věcnou chybu, odvolávku na paragraf, který vlastně v rámci zákona o zaměstnanosti neexistuje. Tím pádem avizuji, že pokud tento zákon propustíte do druhého čtení, jako zpravodaj toto pochybení napravím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Možná že je důležitější fotbalový zápas Praha - Spartak Moskva, ale přece jenom do 19.00 hodin jednáme.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Jitka Kocianová.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve sněmovním tisku č. 1066 jde o novelu harmonizační s právem Evropské unie, i když s velkým předstihem. Její značná část dává občanům Evropské unie a jejím příslušníkům stejná práva v oblasti zaměstnanosti jako českým občanům, to je vést ho v evidenci uchazečů o zaměstnání, vyhledávat mu zaměstnání, vydávat mu potvrzení, místní příslušnost úřadu práce k těmto osobám. Tyto části nabývají účinnosti až naším vstupem do Evropské unie. Ostatní části zákona nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Jde o částečně proklamativní věci, zákaz tzv. nepřímé diskriminace, přeformulování části o formách státní politiky zaměstnanosti a úlohu úřadu práce při jejich realizaci. Nově zařazuje a vymezuje obecné pojetí a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti do skupiny občanů, kterým je třeba při zprostředkování zaměstnání věnovat zvláštní pozornost, doplňuje kojící ženy. Dále pak doplňuje možnost působení úřadu práce směrem do zahraničí a ze zahraničí zde. Upravuje nakládání s osobními údaji při zprostředkovávání zaměstnání do ciziny jako reakci na právní změny. Při předávání údajů do zahraničí se nevyžaduje souhlas osob ani povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Je to stejné jako se všemi ostatními zákony. Normy, které původně upravovaly činnost úřadu práce a ministerstva na úseku zaměstnanosti, se vlivem Evropské unie a vlivem domácím stávají stále obsažnější, protože každý jev, i když je právně nepostižitelný a nevymáhatelný, musí být právně popsán. Čím víc slov, tím lépe.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP