(17.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

28.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

 

Tento návrh byl již projednáván a přerušili jsme jej 18. 10. v podrobné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Písemně mám přihlášené poslance Macháčka a Havlíčka. Slovo má pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já už jsem podával tyto pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru a v tuto chvíli je podávám mírně modifikované po konzultaci s panem profesorem Dědičem. Přednesl bych pouze text osmi pozměňovacích návrhů.

1. K bodu 125 - § 200 odst. 5 věta 3

Bod 125 zní: "V 200 odst. 5 věta 3 se slova "pro volbu hlasovala" nahrazují slovy "se voleb zúčastnila" a slova "jejich zástupců" se nahrazují slovy "zvolených volitelů"."

2. K bodu 125 - § 200 odst. 5 věta 3

Za bod 125 se vkládá nový bod 125 A, který zní: "V § 200 odst. 5 se za větu 3 vkládá nová věta, která zní: "Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád většinu pro zvolení vyšší." "

3. K bodu 126 - § 200 odst. 5 stávající věta 4

Bod 126 zní: "V § 200 odst. 5 se za větu "Volby členů dozorčí rady, volených zaměstnanci, organizuje představenstvo v dohodě s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů." vkládá věta: "Nedojde-li k dohodě do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizace, popřípadě rada zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce 1." "

4. K bodu 126 - § 200 odst. 5 písm. i) a f)

Za bod 126 se vkládá nový bod 126 A, který zní: "V § 200 odst. 5 se na konec odstavce doplňuje věta, která zní: "Při volbě volitelů se postupuje obdobně." "

5. K bodu 127 - § 200 odst. 7

Bod 127 zní: "V § 200 odst. 7 se v první větě slovo "součinnosti" nahrazuje slovem "dohodě". V § 200 odst. 7 se ve druhé větě za slova "není-li jich" vkládají slova "nedojde-li k dohodě, nebo jestliže odborová organizace, popřípadě rada zaměstnanců do 2 měsíců ode dne, kdy představenstvo předložilo návrh volebního řádu, nesdělí své stanovisko". V § 200 odst. 7 se ve druhé větě slova "součinnosti" nahrazují slovy "po projednání"."

6. K bodu 127 - § 201 odst. 3 věta druhá

Za bod 127 se vkládá nový bod 127 A, který zní: "§ 201 odst. 3 věta druhá, zní: "pro náležitosti zápisu se použije § 195 obdobně"."

7. K bodu 128 - § 201 odst. 4 věta první

Bod 128 zní: "V § 201 odst. 4 věta první zní: "Jestliže vyžaduje zákon nebo stanovy k určitým jednáním představenstva souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá, nebo nevyužije-li dozorčí rada svého práva přikázat nebo zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne." "

8. K bodu 128 - § 201 odst. 4 věta druhá

Za bod 128 se vkládá nový bod 128 A, který zní: "V § 201 odst. 4 se ve větě druhé slova "hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud" nahrazují slovy "při rozhodování o jednáních uvedených v první větě"."

Z hlediska hlasování je možné hlasovat všech osm bodů en bloc najednou. V případě, že by takový návrh sněmovnou nebyl přijat, doporučuji, aby se hlasovalo individuálně o bodech 1, 2, body 3 a 5 společně a zbývající body rovněž společně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Jiří Havlíček, připraví se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh k tisku 824 se týká situace, která nastala po uvedení zákona a prováděcí vyhlášky vlády. Omlouvám se, je to nepřímá novela zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, rozšířením přílohy č. 3, koncesované živnosti skupiny č. 14.

Tabulka v nadpisu zleva, odstavec Obor, číslo jedna se doplňuje: "Výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci (odvolávka dolů), realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. "

V tabulce 2 nadpis je "Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona". Pod odrážkou 2 a) ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo b) úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP