(17.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k bodu 50, kterým je

 

50.
Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1092/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

Než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám každému z vás, kteří sedíte v lavicích, přál, abyste si sedli sem za řídící pult, kde pokud tady nemám naplno zesílený svůj reproduktor, neslyším od řečnického stolku skoro ani slovo. Prosil bych vás, abyste zachovali klid ve sněmovně, a pokud chcete diskutovat, abyste opustili tento jednací sál. Věřte mi, že jsem v této sněmovně deset let, ale takový randál, jaký poslední dobou sněmovnu ovládá, tady za celých deset let nebyl. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. Předkládaný vládní návrh upravuje oblast biocidních přípravků, která doposud nebyla předmětem samostatné právní úpravy. Biocidní přípravky jsou ve smyslu směrnice 98/8 ES ze dne 16. února nově definovanou skupinou chemických a biologických přípravků. Jejich používání je nezbytné k ničení, potlačování výskytu nebo odpuzování škodlivých živých organismů, které mohou ohrožovat zdraví lidí a zvířat nebo poškozovat přírodní a vyráběné produkty. Biocidní přípravy však mohou současně představovat nezanedbatelné nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, a proto je pro jejich uvádění na trh nutné stanovit relativně přísné podmínky. Současná právní úprava je roztříštěná a podmínky uvádění biocidních přípravků na trh jsou nejednotné. Navrhovaná právní úprava tyto podmínky sjednocuje a současně uvádí do souladu s podmínkami stanovenými v Evropské unii.

Cílem návrhu je upravit podmínky pro to, aby na trh byly uváděny pouze objektivně posouzené biocidní přípravky s dostatečnou účinností a minimálními riziky pro člověka, zvířata a životní prostředí, které byly povoleny Ministerstvem zdravotnictví a nepodléhají schvalování podle jiného zákona. Ministerstvo posuzuje biocidní připravky a jejich účinné látky na základě podrobných podkladů předložených žadatelem, při dodržení stanovených zásad hodnocení účinnosti a v těsné spolupráci s Ministerstvem zemědělství a s Ministerstvem životního prostředí, bez jejichž souhlasu nemůže biocidní přípravek povolit. Po přistoupení České republiky k Evropské unii bude nezbytná i spolupráce s příslušnými orgány Evropské unie a ostatních členských států.

Navrhovaná právní úprava podrobně stanoví podmínky schvalovacího procesu před uvedením biocidního přípravku na trh, podmínky zařazování účinných látek do seznamu a způsob klasifikace, balení a označování přípravků. Návrh řeší úpravou podmínek uvádění biocidních přípravků na trh i po přistoupení České republiky k Evropské unii a v přechodném osmiletém období, v němž má komise EU vypracovat seznam účinných látek, jejichž uvádění na trh bude v Evropské unii přípustné.

Z výše uvedeného vyplývá, že samostatná jednoznačná právní úprava oblasti biocidních přípravků je pro jejich používání nezbytná a zároveň stanovením přísných podmínek poskytuje ochranu před jejich případnými negativními vlivy.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a věřím, že samotné projednání vládního návrhu zákona nebude problematické a že jej podpoříte v dalším legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Dále měl vystoupit ještě ministr životního prostředí Miloš Kužvart, ale zřejmě hlavní úvodní slovo zaujal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím proto, aby se znova slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh je první samostatnou právní úpravou týkající se tohoto typu látek. Cílem navrhovaného zákona je maximální omezení rizik, která jsou spojena s používáním těchto přípravků, a zabezpečení, že na trh budou uváděny pouze přípravky - stručně řečeno - (bezpečné?) pro člověka a životní prostředí.

Protože se jedná o normu vysoce odbornou a technickou, nebudu dále analyzovat její detailní obsah a doporučuji propuštění do dalších čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, v tom případě asi ani pan ministr nebude mít zájem vystoupit se závěrečným slovem, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhuje přikázání k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se pléna, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 166 poslanců pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a propustili jsme jej tak do druhého čtení.

Končím projednávání tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 50, děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

183.
Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
/sněmovní tisk 963/ - prvé čtení

 

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Matějů.

Tento návrh jsme začali projednávat na 37. schůzi dne 3. července tohoto roku. Přerušili jsme obecnou rozpravu, další projednávání jsme podmínili předložením vládního návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích, usnesení Poslanecké sněmovny č. 1663, které je přiloženo v příloze těchto tisků. Protože příslušný návrh zákona Poslanecké sněmovně dosud předložen nebyl, žádám nyní zpravodaje pro prvé čtení poslance Petra Matějů, aby navrhl, jak se s touto situací vypořádáme.

 

Poslanec Petr Matějů: Dámy a pánové, protože zákony týkající se vědy a výzkumu stejně jako zákony týkající se školství nepoutají velkou pozornost, budu velmi stručný. Podle sdělení místopředsedy vlády Pavla Rychetského dopisem z 4. října nastaly okolnosti, které nám dovolují projednávání tohoto bodu, neboť vláda sama zrušila své usnesení, kterým si uložila úkol předložit v tomto roce dva zákony na sebe věcně navazující. Osobně nejsem příliš šťastný, že nemůžeme projednat velmi důležitý zákon, na který věda čeká již několik let, a to je zákon - stručně řečeno - o institucích, nicméně předložený zákon o financování vědy a výzkumu je natolik významný, že nemůžeme nadále čekat, tím spíš, že vláda zákon o institucích nepředloží.

Navrhuji tedy, abychom se vrátili k projednávání tohoto zákona, a protože jsme stále v obecné rozpravě, navrhuji, aby vystoupil předkladatel a sdělil veškeré okolnosti, které on sám považuje za důležité sdělit této sněmovně předtím, než se rozhodneme propustit tento zákon do druhé čtení, což já doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevřu pokračování obecné rozpravy, do které se jako první přihlásil předkladatel, místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych především zdůraznit skutečnost, že předložený návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků potřebuje tato země v tuto chvíli proto, aby vůbec mohlo pokračovat financování výzkumu a vývoje v celé šíři.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP