(16.30 hodin)

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl předložený návrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Vládní návrh zákona je předkládán v době, kdy v přístupu společnosti k užívání tabákových výrobků, alkoholických nápojů a jiných návykových látek panuje značná benevolence a kdy nebezpečným návykovým látkám propadají stále mladší věkové kategorie. Bohužel nejsou dnes vzácností desetiletý kuřák, dvanáctiletý pijan nebo patnáctiletý toxikoman, kteří tvoří statisticky uchopitelnou skupinu. Je proto nutné jednoznačně vymezit postoj společnosti k užívání návykových látek, důrazně chránit děti a mladistvé před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a drog, respektovat práva nekuřáků a poskytnout jim právní ochranu, pomáhat rodinám alkoholiků či toxikomanů a zajistit pomoc osobám závislým na návykových látkách.

Současná závažná situace v oblasti užívání tabáku, alkoholu a drog vzdaluje naši republiku vyspělejším zemím, k nimž se sice formálně snažíme přiblížit, nicméně nedokážeme zabránit důsledkům užívání návykových látek, nemocím, předčasným úmrtím, těžkým osobním problémům, rozvráceným rodinám a v neposlední řadě i velkým finančním nákladům, které musí být vynaloženy na odstranění způsobených škod.

Navržená právní úprava se snaží na stávající problémy reagovat a stanoví opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu, jednoznačně uvádí opatření k mírnění škod na zdraví způsobených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. K řešení otázek týkajících se této oblasti vládní návrh zákona upravuje kompetence, stanoví způsob koordinace a financování preventivních programů. Hlavním cílem návrhu je omezení dostupnosti tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek dospělé populaci a zejména pak dětem a mládeži, která je nejvíce ohroženou skupinou společnosti vzhledem k tomu, že snadno inklinuje k vytvoření závislosti.

Nelze však souhlasit s argumenty vycházejícími z řad odpůrců jakýchkoli omezení v této oblasti, kteří se zaštiťují ochranou práv a osobních svobod každého jednotlivce.

Je nesporné, že přijetí nového zákona bude narážet na projevy nesouhlasu až odporu subjektů, které nejvíce profitují z prodeje a užívání tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Některým nepříznivým důsledkům, které z realizace zákona vyplývají, se proto návrh snaží předejít odložením účinnosti těch ustanovení, která by se mohla dotknout zájmů podnikatelů, tak aby nedošlo k jejich finančním ztrátám, např. umožnění doprodeje zásob na skladě.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a věřím, že vzhledem k závažnosti dané problematiky návrh zákona podpoříte při jeho dalším projednávání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předložený návrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami reaguje na varující nárůst spotřeby společensky tolerovaných drog - alkoholu a tabáku - a dalších návykových látek. Ambicí tohoto zákona je omezením dostupnosti alkoholu a tabáku snížit spotřebu těchto drog a zamezit jejich dostupnosti pro děti a mládež.

Zákon dále navrhuje systém prevence, typy odborné péče o osoby závislé, popisuje systém financování prevence i léčby a vymezuje úkoly a povinnosti státní správy a samosprávy v oblasti preventivních opatření k ochraně před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a dalších návykových látek. Předložený návrh zákona tak nahrazuje stále platný, ale současně zastaralý a v praxi téměř nefunkční zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Tolik moje velice stručná zpráva zpravodaje. Současně si dovoluji, pane místopředsedo, přihlásit se do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první písemně přihlásil pan poslanec Janeček, druhá vystoupí zpravodajka paní kolegyně Talmanová. Pokud samozřejmě by paní kolegyně jako zpravodajka chtěla využít svého práva přednosti, může vystoupit jako první. - I pan kolega Janeček je džentlmen.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, snaha snížit spotřebu tabáku a alkoholu, tedy omezit nejrozšířenější formu toxikomanie u naší populace, je vzhledem k prokazatelně negativním vlivům těchto drog na zdraví snahou správnou a hodnou ministra zdravotnictví. Nejsem si ale už tak zcela jistá, zda cesta navržená v předloženém zákoně opravdu efektivně a reálně směřuje k tomuto cíli, tedy konkrétně k omezení dostupnosti tabáku.

Téměř dva roky již platí zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Za tu dobu bohužel nedošlo k žádnému snížení spotřeby tabáku u mladistvých, spíše naopak. V navrženém zákoně je omezení dostupnosti opět postaveno na zákazu prodeje osobám mladším 18 let a s tím souvisejícím zákazu prodeje formou, při které nelze ověřit věk kupujícího. Praxí ověřeno - pravděpodobně s nulovým pozitivním preventivním dopadem.

K zákazu kouření v různých prostorách. Všechny zákazy a omezení jsou zde doplněny výjimkou pro prostory ke kouření vyhrazené. Jaký bude tedy výsledek? Vše bude olepeno zákonem předepsanými cedulemi - černá tiskací písmena na bílém podkladě, kde se kouřit smí a kde nesmí. Kuřáci sice budou stát vně autobusových zastávek, preventivní efekt bude bezpochyby opět nulový.

K povinnosti provozovatelů restaurací oddělit kuřácké a nekuřácké zóny. Tato povinnost je poměrně vysoce sankcionovaná. Tato povinnost povede bezpochyby ke krachu stovek malých provozoven, jejichž majitelé nebudou mít prostředky na stavebně technickou realizaci tohoto požadavku, i když do té doby nabízeli kvalitní a žádané služby.

K omezení dostupnosti alkoholu. Alkoholické nápoje bude možno prodávat pouze ve specializovaných prodejnách. Další definice takovéto prodejny již v zákoně uvedena není, takže každý obchod se pravděpodobně prohlásí za prodejnu alkoholu a vše zůstane při starém. Zákaz prodeje dětského bezalkoholového nápoje s názvem Rychlé špunty to z hlediska prevence určitě nespraví.

Abych jenom nekritizovala předložený návrh zákona, za velmi kvalitní považuji v tomto návrhu výčet typů odborné péče poskytované závislým osobám, zejména za průlomové a pozitivní v péči o tyto osoby považuji např. zařazení aplikačních programů.

K rozdělení kompetencí v oblasti prevence a léčby. Myslím si, že kompetence krajů v oblasti prevence a závislosti jsme již jednou rámcově vyřešili. Domnívám se, že to bylo v zákoně o krajském zřízení. Dnešní návrh jenom obsahuje přesný výčet povinností krajů včetně vypracovávání krajských plánů prevence a léčby. Nevím přesně, k čemu budou soužit.

Ale zpátky k návrhu zákona obecně. Jsem přesvědčena, že změna legislativy nezmění chování společnosti a její vztah k dlouhodobě tolerovaným drogám, jako je alkohol a tabák. Navržená opatření k omezení dostupnosti jsou opravdu velmi obtížně vymáhatelná a účinná celoplošná kontrola jejich dodržování téměř nemožná. Také máme za sebou již jeden srovnatelný experiment v podobě novelizace trestního zákona o postihu držení malého množství drog. Můžeme zde doložit klesající trend v konzumaci a experimentování s drogou? Domnívám se, že nikoli.

Nemám rozhodně v úmyslu rezignovat v hledání cest k racionální účinné preventivní péči ve vztahu ke konzumaci tolerovaných i ostatních drog a hledání cest, jak maximálně zamezit negativním vlivům alkoholu a tabáku. Nedomnívám se ale, že tuto cestu lze aplikovat tak, jak je navržena v předloženém návrhu zákona. Navrhuji tedy vrácení předlohy vládě k dopracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní zpravodajko. Hovořit bude pan poslanec Janeček. Jiné písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vážené kolegyně, navržený zákon se týká velmi závažné problematiky. Jenom bych upozornil - každý den umírá v této zemi šedesát lidí na důsledky kouření. Naprostá většina kuřáků se stává závislými už před osmnáctým rokem věku.

Předložený návrh zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky se tváří jako návrh, který má omezit kouření. Zdálo by se tedy, že vláda chce splnit své sliby a svá předsevzetí o boji proti kouření a vypracovala jakýsi protikuřácký kodex.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP