(16.20 hodin)
(pokračuje Jungová)

Zjistí, na kterých kandidátních listinách je uveden pouze jeden kandidát; tyto kandidátní listy postupují do dalšího zjišťování výsledku voleb bez splnění podmínky podle následující věty. Dále zjistí, která z ostatních kandidátních listin získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů; k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží. Zjistí-li Český statistický úřad, že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň dvě kandidátní listiny, snižuje hranici 5 % postupně vždy o další procento až do splnění uvedené podmínky. Dále zjistí, zda bude takto obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů, případně celkový počet přidělených mandátů bude v rámci celé obce větší než 5, nebude-li uvedená podmínka splněna, snižuje dále procentní hranici postupně vždy o další procento až do splnění i této druhé podmínky. Byla-li pro volby do příslušného zastupitelstva podána jedna kandidátní listina, k hranici 5 % se nepřihlíží. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela každá postupující kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělicích operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká účinnosti zákona, to znamená § 82. Ráda bych jenom upozornila, že ho předkládám ve třech možných variantách a že nechávám na sněmovně, aby zvážila, která varianta bude nejlepší. Může se stát, že přijetím některé z variant nastane situace, že až do doby nabytí účinnosti zákona a do řádného termínu příštích komunálních voleb nebudou moci být uskutečněny doplňující volby v obcích, kde v současné době zastupitelstvo nepracuje. Takže znění § 82 je takové:

První varianta: § 82 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 58, které nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev obcí v roce 2002.

Druhá varianta: § 82 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Třetí varianta: § 82 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 58 odst. 1 písm. c) a d), které nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev obcí v roce 2002.

Třetí pozměňovací návrh, který sněmovně předkládám, je spojen s tím, že v průběhu legislativního projednávání právě projednávané novely nabyl účinnosti zákon o národnostních menšinách. Ustanovení z tohoto zákona je třeba promítnout i do nyní projednávané novely. Týká se to § 29.

V § 29 se doplňuje odst. 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní: (3) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona, odkaz na poznámku 23, se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národností menšiny. Poznámka pod čarou č. 23. § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění zákona č. 273/2001 Sb. Dosavadní poznámky pod čarou č. 23 až 35 se označují jako poznámky pod čarou 24 až 36.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kvapil. Připraví se poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládám tento pozměňovací návrh:

V § 45 odstavec 1 zní: Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných podle § 43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny, a která z kandidátních listin získala méně 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejich kandidátů, nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží. Zjistí-li Český statistický úřad, že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň dvě kandidátní listiny, snižuje se hranice 5 % postupně vždy o 1 %, až do splnění uvedené podmínky. Dále zjistí, zda bude takto obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů, popř. celkový počet přidělených mandátů bude v rámci celé obce větší než 5. Nebude-li uvedená podmínka splněna, snižuje dále procentní hranici postupně vždy o další procento, až do splnění i této druhé podmínky.

Byla-li pro volby do příslušného zastupitelstva podána jedna kandidátní listina, k hranici 5 % se nepřihlíží. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělicích operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

Krátké zdůvodnění: Tento návrh formulace § 45 odst. 1 odpovídá výsledku konsensu z jednání o užití této pětiprocentní vstupní klauzule do skrutinia a došlo mezi politickými stranami ke shodě. Návrh předávám v písemné podobě panu zpravodaji.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Posledním přihlášeným je poslanec Hrnčíř. (Reakce na dění v sále:) Pan poslanec Koudelka jako další.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, střídající místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, potvrzuji tímto podání pozměňujícího návrhu pod písmenem F ve sněmovním tisku 968/2 s odkazem na odůvodnění, které jsem přednesl 21. září t. r. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno znovu podávám pozměňovací návrhy pod písmenem G2 a G3, které jsou uvedeny v příslušném sněmovním tisku z druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych předložil jeden krátký pozměňovací návrh k tisku 968/3, to je usnesení výboru pro veřejnou správu a životní prostředí. Můj pozměňovací návrh je tento:

V § 27 odst. 2 se slova "nesmí hranice volebních obvodů přesáhnout hranici městských části nebo městských obvodů" nahrazují slovy "může být městská část nebo městský obvod součástí pouze jednoho volebního obvodu".

Dovolte mi krátké zdůvodnění. V té dikci, kterou přijal výbor pro veřejnou správu, by mohlo dojít při jejím výkladu k tomu názoru, že v hlavním městě Praze by muselo být v případě, že se rozhodne, že Praha bude mít více volebních obvodů, 57 volebních obvodů. Protože ta dikce, která tam je - hranice volebních obvodů nesmí přesáhnout hranici městských částí - by mohla vést k této domněnce. Formulace, kterou já navrhuji, toto vylučuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak, není končím podrobnou rozpravu a táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím druhé čtení bodu 15.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu, kterým je bod číslo

 

49.
Vládní návrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP