(10.10 hodin)
(pokračuje Čevela)

Nutným výsledkem je zničení obecní louky.

Jen z údajů lékáren vyplývá, že ročně jim pacienti vracejí nevyužitá a nenačatá balení léků asi za tři miliardy korun. Navíc vedle přehledu lékaře o ordinovaných lécích může také pacienta chránit například před lékovou interakcí. Navíc analogie se zdravotnictvím je evidentní, neboť v našem resortu omezené zdroje zřejmě ční.

Ale vraťme se k materii - sněmovnímu tisku 907 včetně sněmovního tisku 907/2. Praktický lékař pro dospělé i děti se musí stát skutečným koordinátorem péče, tedy musí mít přístup k informacím. Pojišťovny musejí mít stejné možnosti, pokud jde o sdělování údajů.

Legislativně technické připomínky jsme zohlednili během projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Žádám jménem svým i jménem svých kolegů vás všechny proto o laskavé postoupení sněmovního tisku do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 907/2.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 51. schůzi dne 3. října 2001 po odůvodnění poslance Rostislava Čevely, zpravodajské zprávě poslankyně Taťány Jirousové a rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem, kterým se mění zákon č. 551/2001 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tisk 907 - aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto zákonem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážené kolegyně a kolegové, velice oceňuji snahu předkladatelů zakotvit do zákona nutnost informovanosti lékařů ohledně svých pacientů ze strany pojišťovny, ale domnívám se, že informovanost by měla být také mezi registrujícím lékařem a specialistou, což zatím definováno v zákoně není. Vůbec praktický lékař jako takový není definován. Jde vlastně o důležitou činnost, která vyžaduje bezproblémovou průchodnost informací od řady specialistů. Praktický lékař by měl sloužit jako koordinátor této specializované péče a měl by být informován všemi poskytovateli zdravotní péče.

Za situace, kdy registrující lékař má být neformálním koordinátorem zdravotní péče, jak vyplývá z novely, se zdá zákonem stanovená možnost vyžádat si informaci od zdravotní pojišťovny o poskytované péči pacientu trochu neefektivní. Smysl by měla v případě, kdyby zdravotní pojišťovna měla kritéria, která by sama upozorňovala registrujícího lékaře na možnou neadekvátnost lékařské péče, to znamená duplicitní vyšetření. Registrující lékař by měl řešit zdravotní problém klienta, a ne ekonomický problém zdravotní péče. Tady si myslím, že novela neřeší adekvátnost poskytované péče a provázanost mezi jednotlivými lékaři, tedy registrujícím lékařem a specialistou.

Novelu přesto doporučuji postoupit do třetího čtení s tím vědomím, že pacienty nepoškodí, ale naopak vyzdvihne problémy, které budou muset být řešeny komplexnějším návrhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím i podrobnou rozpravu.

Táži se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Nemáme ani o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávání bodu 32. Děkuji panu poslanci Čevelovi i paní poslankyni Jirousové.

 

Přistoupíme k bodu

 

33.
Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
a kterým se mění některé další zákony
/sněmovní tisk 910/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo poprosím zástupce navrhovatelů pana poslance Pavla Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vystoupil s úvodním slovem k sněmovnímu tisku 910. Tento sněmovní tisk obsahuje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a kterým se mění i některé související zákony.

Jak už jsem uvedl ve svém vystoupení v prvním čtení, tento návrh zákona nemění žádným zásadním způsobem koncepci provozování autoškol a vykonávání zkoušek z odborné způsobilosti, nicméně skupina poslanců se snažila vyřešit aplikační problémy v praxi, kdy po účinnosti tohoto zákona od 1. ledna 2001 nastala na mnoha místech kritická situace ať už při provádění výcviku, nebo při provádění zkoušek.

Skupina předkladatelů se snažila do návrhu zákona zapracovat odstranění všech kritických momentů stávajícího znění zákona. Vzhledem k tomu, že tento návrh je vlastně průřezový přes celý zákon o autoškolách, není tedy důvodu, abych vystupoval k jednotlivým bodům, které jsem zde zdůvodňoval v obecné rozpravě v prvním čtení.

Teď řeknu něco, co určitě zmíní i zpravodaj hospodářského výboru. Hospodářský výbor k tomuto návrhu zákona přijal usnesení, kterým nemění opět koncepci tohoto návrhu zákona, přijal usnesení zpřesňující nebo doplňující. Obdobně i já vystoupím v podrobné rozpravě ve druhém čtení s některými zpřesňujícími pozměňovacími návrhy, které jsme konzultovali v rámci skupiny předkladatelů. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru. Usnesení hospodářského výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 910/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dobrý den, dámy a pánové. Bylo řečeno, že se hospodářský výbor touto technickou a v podstatě řekl bych technicko-organizační novelou zabýval na své 60. schůzi dne 26. září tohoto roku. Bylo rovněž řečeno, že nezasáhl do jádra zákona ani v podstatě oné novely. Pokusil se ve svých pozměňovacích návrzích pouze o jistá vylepšení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP