(9.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Tím bychom vyčerpali veškerá druhá čtení a mohli bychom pak přejít k prvním čtením zákonů, která by začínala bodem 39, tiskem 1041.

 

Veškeré procedurální záležitosti jsme vyřídili a dovolte mi tedy, abych zahájil projednávání bodu

 

31.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 892/ - druhé čtení

 

Prosil bych zástupce navrhovatelů pana poslance Jiřího Hofmana, aby návrh zákona uvedl.

Ještě bych ale chtěl upozornit všechny přítomné, dokud jsou schopni vnímat, že dnešní jednání bude do 16 hodin, jak jsme odsouhlasili, přičemž polední přestávka bude od 12.00 do 13.00 hodin, jak bylo odsouhlaseno na vedení sněmovny. Dnes tedy budeme jednat do 16.00 hodin.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hofman: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Chtěl bych jen avizovat, že v podrobné rozpravě budu předkládat určitý pozměňovací návrh, který se bude týkat začlenění vládního nařízení o zaměstnávání zdravotně postižených do formy zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Předložený návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jak sněmovní tisk 892/2. Prosím tedy, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 204 z 51. schůze, která se konala dne 3. října 2001.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tisk 892, a aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky uvedené v tisku 892/2.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se podrobně zabýval problematikou, kterou novela řeší, tj. zaměstnaností lidí se změněnou pracovní schopností. Již před dvěma lety se Poslanecká sněmovna pokusila zastavit dlouhodobý, velmi nepříznivý trend, spočívající v rychlém poklesu zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností. Již dnes máme k dispozici statistiky a na jejich základě lze říci, že tento pokles se nezastavil, a to i přes zákonem stanovenou povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat určité procento lidí se změněnou pracovní schopností.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní kolegyně.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud už nemáte úctu k projednávanému návrhu zákona, mějte alespoň úctu k slabšímu stvoření, tj. k lepší polovině lidstva, k dámě, a ztište laskavě své jednání v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Za poslední dva roky počet zaměstnaných lidí se změněnou pracovní schopností klesl ze 123 tisíc na 90 tisíc osob.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví došel k určitému konsensu a kompromisu napříč politickým spektrem. Výsledkem tohoto kompromisu jsou pozměňovací návrhy, které v podrobné rozpravě přednese paní poslankyně Müllerová, pan poslanec Krása, pan poslanec Hofman a já.

Navrhujeme stanovit procento povinného podílu zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností přímo zákonem, nikoli nařízením vlády, jako je tomu doposud. Pro jednoznačnou aplikaci, právní vynutitelnost a závaznost se jeví nanejvýš účelné stejně jako výši odvodu stanovit také výši povinného podílu zákonem. Teoretickou výhodou stanovení povinného podílu nařízením vlády byla skutečnost, že mohl být tento podíl změněn, aniž by musel být novelizován zákon. Tato možnost však za uplynulých deset let nebyla využita ani jednou. Vzhledem k tomu, že situace v oblasti zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností je prakticky neměnná, jeví se zákonné zmocnění pro vládu jako bezpředmětné.

Jednou z možností, jak nahradit zaměstnance se změněnou pracovní schopností, je totiž odběr výrobků. A tento institut je velmi málo využíván, což je způsobeno právě nevýhodně nastavenými parametry v nařízení vlády. Stává se například, že odběr výrobků za jeden milion korun nahradí zaměstnávání jednoho člověka se změněnou pracovní schopností. Je to velmi demotivující a zaměstnavatel se raději rozhodne pro povinný odvod finančních prostředků do státního rozpočtu. Sem tedy směřuje pozměňovací návrh, který přednese pan poslanec Hofman.

Dále se do zákona o zaměstnanosti navrhuje zapracovat nový paragraf, který stanoví jednoznačné podmínky podpory formou nárokového příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností. Týká se to asi 130 až 140 tradičních i nově vzniklých podnikatelských subjektů, které jsou vystaveny nepřiměřenému riziku nestability. Dosavadní systém umožňuje administrativně poměrně náročným postupem žádat a získat nenárokově dotaci, která svou výší zvýhodňuje podnikatelské subjekty s relativně nízkým podílem osob se změněnou pracovní schopností a s vysokou průměrnou mzdou na úkor sociálně orientovaných podnikatelských subjektů s vysokým podílem zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zákonitě nižší úrovní průměrných výdělků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, proto se táži, kdo se do ní hlásí. - Já se omlouvám, pana poslance Krásu nevidím, ale domníval jsem se, že se písemně hlásí do podrobné rozpravy. (Poslanec Krása: Ano, je to tak.)

Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Krása, poté paní poslankyně Müllerová, dále jsme ve zpravodajských zprávách slyšeli, že bude vystupovat i pan kolega Hofman a paní zpravodajka Páralová.

Slovo má pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil k návrhu zákona tři pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká § 24. V něm navrhuji zrušit odst. 2 a nahradit ho novým odstavcem 2, který zní: "(2) zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen "povinný podíl"). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4 %."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP