(18.10 hodin)
(pokračuje Exner)

Myslím si, že těm, kteří chtějí dále argumentovat, poskytla vaše odpověď dostatek podkladů k tomu, aby vystupovali v souvislosti a v souladu s realitou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda si přeje reagovat. Není tomu tak.

Udílím slovo panu poslanci Františku Pejřilovi k přednesení interpelace na ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga, který není přítomen. Odpoví tedy na interpelaci písemně do třiceti dnů. Zapomněla jsem upozornit - pan ministr Schling je na dnešní den písemně omluven z důvodu účasti na jednání ministrů zemí visegrádské čtyřky.

 

Poslanec František Pejřil: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, oslovili mě zástupci obce Holubic s problémem vysokého překračování přístupné hladiny hluku v provozu dálnice D1 Brno-Olomouc v úseku 209-212 a v části slavkovského přiváděče.

Již více než dvacet roků trpí obyvatelé nadměrným hlukem a v posledních letech se snaží na tento problém upozornit všechny instituce i jednotlivce, o kterých si myslí, že by mohli pomoci. Hovořil jsem o tom s panem ministrem Schlingem. Ve své písemné odpovědi ze dne 20. dubna - jedná se o odpověď na stížnost holubických občanů - hodnotí pan ministr situaci v obci Holubice za závažnou. Jako situaci, která je pod vlivem provozu po dálnici D1, jsou tam překračovány hlukové limity v obytných zónách. Píše, že správce dálnice D1, ředitelství Silnic a dálnic České republiky, je povinen protihlukové opatření realizovat.

Je pravdou, že také pan ministr upozorňuje na to, že takto postižených lokalit je mnoho, a nelze tedy z finančních důvodů provést nápravu okamžitě a všude. Dovolte mi však upozornit na fakt, že díky vzrůstajícímu silničnímu provozu se hluk v Holubicích neustále zvětšuje a s ohledem na připravované rozšíření dálnice na šest jízdních pruhů se ještě dále zvětší.

Moje otázka na pana ministr tedy zní: Kdy, konkrétně v jakém termínu mohou občané obce Holubice s realizací protihlukového opatření počítat? Kdy mohou tedy počítat s tím, že bude protihluková stěna postavena? Děkuji panu ministrovi za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pejřilovi. Nyní udílím slovo panu poslanci Ivanu Langerovi k přednesení interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana. Pana poslance Langera zde nevidím, takže jeho interpelace propadá.

Udílím slovo paní poslankyni Němcové k přednesení interpelace na pana ministra kultury Pavla Dostála.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče Pejřile a vážený pane ministře Zemane, chtěla jsem interpelovat pana ministra Dostála ve věci zachování expozice Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou. Touto otázkou se také zabývalo městské zastupitelstvo. Já se v tuto chvíli - protože zde pan ministr přítomen není a neavizoval mi, že tu nebude - omezím pouze na položení otázek a budu doufat, že mi je zevrubně písemně zodpoví.

Moje první otázka zní: Upozorňovalo Národní muzeum na špatný stav technického zabezpečení sbírek Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou?

Druhá otázka: Žádalo Národní muzeum ministerstvo kultury o prostředky nezbytně nutné k odstranění tohoto stavu?

Třetí otázka: Pokud ano, z jakých důvodů Ministerstvo kultury této žádosti nevyhovělo?

Čtvrtá otázka: Ví pan ministr kultury o tom, že má být zadána výroba nových vitrín v hodnotě deseti milionů korun u německého dodavatele, zatímco v České republice je možné je sehnat za cenu poloviční?

Pátá otázka: Jak mi odůvodní, že chce přestěhovat tuto sbírku do Kutné Hory, přestože ví, že technické zabezpečení této sbírky bude nutno udělat na jakémkoli místě? Připadá mi to totiž jako vydírání města s tím, že pokud se město finančně na této akci nebude podílet, hrozí mu, že sbírky, které zde čtyřicet let byly, byly ozdobou města a zájemci nejen z České republiky si zvykli za nimi jezdit, tak za to mají být nyní potrestáni.

To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Němcové. Má právo na písemnou odpověď do třiceti dnů.

V tuto chvíli udílím slovo paní poslankyni Michaele Šojdrové k přednesení ústní interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážená paní předsedající, za udělení slova. Vážený pane ministře, dovolte, abych vám položila několik následujících otázek, které se vztahují k postupu realizace státní informační politiky ve vzdělávání. Zejména mě zajímá, které školy a jakými počítači, jakým množstvím již byly nebo budou ještě do konce tohoto školního roku vybaveny. Zda je možné již nyní bilancovat nějakou činnost, i když vím, že výběrové řízení na generálního dodavatele bylo již ukončeno. Vím také, že se připravoval na urychlenou realizaci. Proto si dovoluji také tuto otázku položit.

Dále mě zajímá, proč hodlá ministerstvo školství vytvářet tzv. školní intranet. Domnívám se, že se tím znepřístupní informace pro širší veřejnost, tedy informace, které ministerstvo školství bude v rámci intranetu dodávat školám a naopak. Je pravda, že z prostředků státní informační politiky ve vzdělávání bude hrazeno pouze připojení škol ke školnímu intranetu? To je tedy otázka, která právě s vytvářením školního intranetu souvisí. Pak by mě také zajímalo, zda je možné a zda pan ministr ví, kolik bude provoz tohoto školního intranetu stát. Dá se předpokládat, že to bude záležitost poměrně nákladná.

Součástí státní informační politiky ve vzdělávání bylo také vzdělávání učitelů. Já se tedy ptám, kolik učitelů, v jakých kursech a kým byli vzděláváni. Zda je možné mít takový přehled. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Udílím slovo ministru školství, mládeže a tělovýchovy Eduardu Zemanovi k odpovědi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Paní předsedající, dámy a pane, stojím trochu před problémem, že na některé z těchto otázek v tuto chvíli je obtížné odpovídat. Nevím, nakolik je paní poslankyni známo, že až tento týden jsme konečně obdrželi výsledky osmého, posledního kola šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž, že tedy teprve včera mohlo proběhnout poslední zasedání výběrové komise na generálního dodavatele. Z čehož tedy logicky plyne, že tento generální dodavatel v dané chvíli ještě nemohl dodat školám žádné konkrétní počítače atd.

Samozřejmě od tohoto okamžiku, doufám, věci budou postupovat poměrně rychle. I pro mne je velmi nepříjemné, že jsme ztratili tolik měsíců díky osmi šetřením a složitým procesním procedurám, které nás nakonec zbavily všech podezření a umožňují nám pokračovat. Ale bohužel zatím nebyl dodán jediný počítač. Nemohl být. Napřed musí být vybrán vítěz, což se stalo včera, musí s ním být podepsána smlouva, což se stane v nejbližších dnech. Pak mohou být zahájeny dodávky.

Takže nemohu zodpovědět otázku, které školy byly už vybaveny. Mohu jenom říci, že součástí návrhu smlouvy je to, aby přednostně byly vybavovány ty školy, které jsou v řídce zalidněných oblastech, ty školy, které zatím nejsou vybaveny ničím, atd. Takto je projekt postaven.

K otázce číslo dvě - proč chceme zavést školní intranet a zda se tím příslušné informace neznepřístupní veřejnosti. Tady se domnívám, že jde o opravdu hluboké nedorozumění. Pojem školní intranet je asi špatně pochopen. Nejde ve skutečnosti o intranet v pravém slova smyslu jako uzavřený okruh, je to spíše míněno metaforicky. To znamená, že vzdělávací portál bude filtrovat internetové informace dostupné školám. Jedná se zejména o to, aby se nedostávala do školního okruhu pornografie a další podobné záležitosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP