(15.00 hodin)
(pokračuje Bartoš)

V odst. 3 vypustit slovo "zpravidla" a slovo "nejvýše".

Vypustit celý § 13.

V § 14 odst. 1 nahradit slova "starší 15 let" slovy "starší 12 let".

Vypustit "nařízena ústavní výchova nebo".

Odst. 2 vypustit celý.

Odst. 3 vypustit celý.

Odst. 4 vypustit celý.

Také vypustit § 15.

Vypustit celou hlavu III, to znamená § 15, 16, 17.

Vypustit hlavu IV celou, § 18 a 19.

Dostáváme se k hlavě V. Odst. 1 písm. j) - vypustit slova "odpovídající věku a rozumové vyspělosti".

V písm. k) vypustit slova "zaměstnancem České školní inspekce ministerstva nebo orgánu kraje".

Vypustit celý odst. 3.

V § 21 odst. 1 vypustit celé písm. e) a g).

Dostáváme se k § 22. Ten vypustit úplně celý.

V § 23 odst. 1 písm. a) nahradit slova "okresního úřadu" slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

Vypustit u písm. a) ještě slova "pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka, podmínky pobytu dítěte mimo zařízení stanoví zvláštní právní předpis".

U písm. b) opět nahradit slova "okresního úřadu" slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

Písm. d) vypustit celé.

Vypustit celé písm. f), i), j) a k).

V § 24 odst. 1 písm. b) bych chtěl doplnit slova. Za slova "oznámit neprodleně" doplnit slova "prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany".

Také v písm. c) nahradit slova "okresního úřadu" slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

V písm. d) doplnit za slovo "dát" slova "se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany".

Totéž provést v písm. e). Za slovo "dát" se vkládají slova "se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany".

Vypustit celé písm. f).

V písm. g) opět nahradit slova "okresním úřadem" slovy "orgánem sociálně-právní ochrany".

V písm. h) také slova "okresním úřadem" nahradit slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

V písm. j) rovněž slova "okresním úřadem" nahradit slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

V písm. l) vypustit závěrečná slova "nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup".

V odst. 2 písm. a) vypustit slova "a to po jeho schválení ředitelem příslušného diagnostického ústavu".

Vypustit celé písm. b).

Vypustit celý odst. 3.

Vypustit celý § 25.

U § 26 odst. 1 vypustit písm. d).

U odst. 2 v písm. c) vypustit slova "popř. požádat písemně v této věci o jiný postup".

V § 27 odst. 2 se nahrazují v písm. a) slova "1000 korun, jde-li o dítě do 6 let věku" slovy "0,65násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. b) se nahrazují slova "1150 korun, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku" slovy "0,65násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. c) se nahrazují slova "1300 korun, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku" slovy "0,65násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. d) slova "1450 korun, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku" slovy "0,65násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

Odst. 4 se vypouští celý.

V § 28 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany".

V § 31 se v odst. 1 písm. a) nahrazují slova "45 korun, jde-li o dítě do 6 let věku" slovy "0,028násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. d) se nahrazují slova "105 korun, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku" slovy "0,028násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. c) se nahrazují slova "180 korun, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku" slovy "0,028násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V písm. d) se nahrazují slova "270 korun, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku" slovy "0,028násobku z částky na výživu a ostatní základní a osobní potřeby".

V § 32 se vypouští celý odst. 3.

V § 33 se vypouští poslední věta: "Toto ustanovení se nevztahuje na děti v preventivně výchovné péči."

V § 34 odst. 1 se vypouští písm. f), vypouští se rovněž odst. 2.

V § 35 se nahrazují slova "řediteli zařízení, řediteli střediska" slovy "statutárnímu orgánu zařízení".

V § 35 odst. 2 se nahrazují slova "se dovědělo" slovy "prokazatelně zjistilo".

Ruší se celý odst. 6 a celý odst. 7.

V § 37 se ruší celý odst. 2.

Ruší se celý § 38.

V § 41 se ruší písm. a), c) a v písm. e) slova "a děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození". Ruší se celé písm. i).

V § 42 odst. 1 se ruší slovo "ministerstvu".

To je z mé strany všechno.

V závěru bych chtěl říci, že součástí mého pozměňovacího návrhu je samozřejmě také nové označení hlav, paragrafů, odstavců a písmen vyplývající z mých pozměňovacích návrhů.

Omlouvám se sněmovně, pokud jsem ji zdržel svým dlouhým projevem ohledně pozměňovacího návrhu, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane kolego. Možná příště bude lepší říci, co z návrhu zákona má podle vás zůstat, než vypočítávat, co všechno z něj má být odstraněno.

Kolegyně Dundáčková, poté paní poslankyně Šojdrová a pan poslanec Pleva.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Omlouvám se, my jsme se tady jenom vyměňovali. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano, pane předsedo, já jsem to zaregistrovala, a proto jsem vás oslovovala jako prvního.

Dovolím si vrátit se k projevu pana ministra, který se ohrazoval proti výrokům Marka Bendy, a poukázat na první vyjádření legislativního odboru, které jsme dostali k zákonu předloženému k projednávané materii, který měl čtyři stránky výhrad vůči legislativnímu zpracování.

Teď mi dovolte, abych předložila v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy.

Navrhuji, aby v § 2 odst. 1 písm. c) bylo zrušeno a písm. d) se přejmenovalo na písm. c). Všechny k tomu navazující pozměňovací návrhy se týkají jedné a téže problematiky, a sice zrušení dětských domovů se školou.

Proto navazujícím způsobem k § 2 odst. 15 navrhuji vypustit slova "dětské domovy se školou", v § 4 odst. 5 vypustit druhou větu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP