(Jednání opět zahájeno ve 13.48 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil s tříminutovým zpožděním naše odpolední zasedání. Na pořadu dne je bod

 

29.
Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 837/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra školství, aby se z pověření vlády ujal uvedení tohoto dokumentu.

Prosím to málo, kteří zde jste, abyste poslouchali pana ministra, máte-li důvod zde nebýt, netelefonovali mobilními telefony atd., abychom mohli normálně jednat.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, byl parlamentu k prvnímu čtení předložen 23. 2. letošního roku. Usnesením Poslanecké sněmovny byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální a zdravotní politiku a zdravotnictví a petičnímu výboru. Současně byla prodloužena lhůta k projednávání návrhu zákona ve výborech o 60 dnů.

Během projednávání v jednotlivých výborech a podvýborech došlo k drobným úpravám a změnám v textu. Byl změn název dětského domova se základní školou na dětský domov se školou, snížily se počty dětí ve skupinách, byla rozšířena část věnovaná preventivně výchovné péči o konkrétní instituce vykonávající tuto péči ve školství. Byly zde specifikovány pojmy pedagogický a nepedagogický pracovník, do textu byla také doplněna možnost pojištění uzavíraného pro případ poškození majetku či zdraví zaměstnanců či svěřenců. V průběhu projednávání bylo také definitivně upuštěno od požadavku projednávat tento návrh zákona společně se školským zákonem. Usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bylo dne 26. 9. letošního roku doporučeno Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění, ve kterém je předkládáno. Stejné doporučení vyplývá z usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze dne 3. 10. 2001.

Chtěl bych konstatovat, že předkládaný návrh zákona je kompromisním materiálem, na kterém se shodli zástupci různých politických stran při respektování zásadních připomínek. Odpovídá požadavkům kladeným na postupy při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy i na preventivně výchovnou péči.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr to vzal letmo. Vládní návrh jsme přikázali v prvním čtení k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a také petičnímu výboru. Usnesení výborů máte rozdána.

Prosím nejdříve paní zpravodajku výboru pro vědu, vzdělání atd. paní poslankyni Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, školský výbor projednal návrh zákona na své 53. schůzi dne 26. září a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Vy jste obdrželi toto usnesení výboru pod číslem tisku 837/2.

Ve své úvodní řeči pan ministr velmi stručně seznámil Poslaneckou sněmovnu s některými úpravami, které tento výbor přijal. Na začátku podrobné rozpravy si dovolím navrhnout, aby Poslanecké sněmovna vzala znění schválené výborem za základ dalšího projednávání ve druhém čtení.

Abych dostála usnesení našeho výboru, který mě pověřil seznámit Poslaneckou sněmovnu s výsledkem projednávání, dovolte, abych ještě zdůraznila některé podstatné změny, které výbor oproti původnímu vládnímu návrhu zákona přijal. Dovolím si to zejména proto, protože vím, že některé výhrady vůči vládní předloze přetrvávají.

Především se tedy doplňuje ustanovení pro preventivně výchovnou péči, kterým je středisko výchovné péče. Jak již tu uvedl pan ministr, snižuje se počet dětí v organizačních jednotkách. Je to změna, která je velmi významná. V diagnostických ústavech, výchovných ústavech i v dětských domovech se snižuje počet dětí na jednu organizační skupinu o dvě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP