(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka pro jednání klubu ODS vypršela. Vidím, že jsou zde již všichni přítomni. Zaujměte svá místa. Budeme hlasovat o návrhu menšinové oponentní skupiny hospodářského výboru na zamítnutí návrhu celního zákona.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu novely zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 184 pro 55, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám znovu podrobnou rozpravu, do které jsem se přihlásil také já.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uděluji slovo kolegovi Brožíkovi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě přednesl krátký pozměňovací návrh. Protože jsem však nemohl vystoupit v obecné rozpravě, dovolím si jej trošku širším textem obhájit.

Předložený návrh, který přednesu, sleduje zlepšení situace na příjezdových komunikacích k hranici v případě, kdy odbavovací kapacita hraničního přechodu nestačí zvládnout přepravní požadavky a vznikají dlouhé čekací doby na celní odbavení. Tento problém jde řešit rozšířením hraničních přechodů a výstavbou silničních obchvatů obcí. Takové řešení je však velmi nákladné a v budoucnu při předpokladu vstupu do Evropské unie a schengenských dohod budou tato zařízení nadbytečná. Vynaložené investiční prostředky především na stavební úpravy by byly proto neekonomické.

Existují ale řešení tohoto problému mnohem méně nákladná. Lze je také rychleji zavést do praxe. Jedná se o využívání moderních logistických informačních systémů, které umožňují sdělení požadavků dopravců na překročení hranice s odbavovací kapacitou hraničního přechodu. Výsledkem je, že nebude nutné popojíždět v kolonách po silnicích před přechodem. Tyto logistické systémy potřebují k zajištění funkčnosti nezbytně jeden faktor, a tím je spolupráce s celními orgány.

V současné době vjezd a pohyb vozidel v celním prostoru upravuje § 11 odst. 2 písm. h) celního zákona. Předložený návrh by měl zabezpečit organizovaný a legální vjezd vozidel využívajících logistický systém do celního prostoru. Lze předpokládat, že možnost zavedení logistických systémů se využije jen na některých hraničních přechodech. Některé systémy mohou být velice jednoduché, např. organizace přejezdu vozidel mezi odstavnými parkovišti a celnicí, ale i ty dokáží výrazně zlepšit situaci v příhraničních oblastech. Jde o takové informační systémy, které vytvářejí elektronické pořadí a nevyžadují fyzickou přítomnost kamionů u hranic při zařazení do systému.

Kromě zlepšení situace v pracovních podmínkách pro řidiče je nezbytné upozornit na faktor bezpečnostní a legislativní. Pracovní režim řidičů se řídí mezinárodní dohodou AETR, která byla vyhlášena pod č. 108/1976. Tato dohoda přesně definuje pracovní režim a bezpečnostní přestávky řidičů. V současné době na některých hraničních přechodech není řidič schopen dodržet ustanovení této dohody. Čekací doba strávená popojížděním je delší než maximální povolená doba výkonu práce řidiče. Musí totiž popojíždět v koloně čekajících aut, aby měl zajištěno pořadí, podle kterého bude odbaven. Jinak by hranici nebyl schopen překročit.

Podle článku č. 12 této dohody je každý smluvní stát povinen učinit taková opatření, aby požadavky smlouvy byly plněny.

Jsem přesvědčen, že přijetím předloženého návrhu se vytvoří legislativní podklady pro zlepšení situace, která souvisí s přejezdem státní hranice a nutností provádět kvalitní celní kontroly. Zavedení moderních systémů se projeví i ve snížení rizika, kdy unavení řidiči z dlouhého čekání mohou způsobit většinou velice těžké dopravní nehody.

Pro ilustraci uvedu několik údajů z největších českých přechodů, ať je to Chotěbuz, Rozvadov nebo Folmava, kde kamiony se řadí na příjezdové komunikaci a přejíždí denně kolem 1500 kamionů. Průměrná čekací doba je 8,5 hodiny. Jsou období, kdy přesahuje i 24 hodin bez přístupu k hygienickým zařízením. Stojící kamiony paralyzují dopravu na místních komunikacích. Ročně přejede těmito přechody přes 380 tisíc kamionů. Již několikrát byly z důvodu dlouhého čekání tyto hraniční přechody zablokovány i protestujícími řidiči.

Navržené řešení umožní i tyto mimořádné události lépe zvládnout. Počet hraničních přechodů, kde by bylo velmi účelné zavedení lepší organizace čekání na celní odbavení, je zhruba odhadován na 10 až 15 hraničních přechodů z celkového počtu 90 silničních přechodů. Právě na nich jsou pravidelně krizové situace z důvodu dlouhých čekacích lhůt a špatného stavu příjezdových komunikací.

Pozměňovací návrh, který předám zpravodaji písemně: do § 11 odst. 2 vložit nové písmeno i) následujícího znění:

i) vytváří organizační podmínky pro vpouštění vozidel do celního prostoru při uplatňování logistických systémů, jež nahrazují čekání dopravních prostředků na příjezdových komunikacích k hraničnímu přechodu na celní řízení.

Stávající písm. i) označit jako písm. j).

Doufám, že tento pozměňovací návrh, který nemá v žádném případě nároky na státní rozpočet, ale pouze na organizaci této služby na hraničních přechodech, plně podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. O slovo požádal pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak již vyplynulo ze stanoviska oponentní zprávy menšinové skupiny hospodářského výboru, zdá se, že v tomto návrhu zákona existují jisté pochybnosti o navrácení oprávnění k používání podpůrných operací operativně pátracích prostředků a zejména rozsahu jejich využití. Protože došlo k rozsáhlé novele trestního řádu, která toto všechno pro Policii České republiky podřadila pod trestní řád, pokládám za rozumné, abychom návrh zákona znovu projednali ve výborech s ohledem na to, jestli zde nedochází k vyššímu rozsahu nebo v jakém rozsahu má být celní správě povoleno používání operativně pátracích prostředků.

Proto doporučuji vrátit návrh zákona k novému projednání ve výborech. Protože garantem za novelu trestního řádu byl ústavně právní výbor, tak zároveň doporučuji požádat ústavně právní výbor, aby se uvedeným tiskem zabýval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Paní kolegyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chci v tuto chvíli pouze podpořit stanovisko, které zaznělo, stanovisko pana poslance Marka Bendy, na vrácení této předlohy k projednání výborům. Opírám svůj návrh o toto stanovisko.

Celní zákon, jak je předložen, ve své dominantní části zlepšuje život podnikatelským subjektům v těch technických parametrech, které upravují dovoz a vývoz zboží. Je to dominantní část této předlohy, která opravdu podnikatelským subjektům zlepšuje podnikatelské prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP