(10.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Bohužel však zde není v úvodní větě slovo "závažné" uvedeno. Předpokládám, že se v tomto případě nejednalo o záměr poslanců, neboť jejich pozměňovací návrh se týká jiné části tohoto ustanovení, konkrétně definice opakovaného porušení celních a daňových předpisů, a tak zřejmě došlo pouze k chybě při přepisování, kdy nedopatřením toto slovo vypadlo. Bez něho by definice nedávala smysl, protože co se rozumí porušením celních předpisů, je obsaženo v § 293 celního zákona, a vlastně by to zpřísňovalo ten režim, který chceme tím pozměňovacím návrhem zjednodušit.

Pozměňovací návrhy uvedené v usnesení rozpočtového výboru a hospodářského výboru se neodchylují podle mého názoru od záměru dalšího přiblížení naší celní legislativy EU. Je zde však jedna výjimka a to je ustanovení § 254 Problematika nezajišťování celního dluhu. V této souvislosti musím upozornit na to, že vstupem České republiky do EU bude i pro ČR platit Celní kodex EU, tj. povolení nezajišťovat celní dluh bude moci být vydáno pouze pro režim tranzitu.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi zmínit ještě jednu, podle mého názoru významnou problematiku. Celní orgány jsou již od prvního září 1995 jedním z orgánů činných v trestním řízení a mají stejné postavení jako policejní orgány. K plnění tohoto úkolu stanovila novela celního zákona v roce 1997, to byl zákon 113/1997 Sb., oprávnění celním orgánům k používání operativní techniky a operativně pátracích prostředků. Operativně pátrací prostředky zahrnovaly sledování osob a věcí, využívání osob jednajících ve prospěch celních orgánů, používání krycích dokladů a používání nástrahové a zabezpečovací techniky. Obdobná právní úprava byla pro policejní orgány stanovena v zákoně o Policii České republiky. Tato právní úprava umožňovala účinné a efektivní plnění úkolů celní správy v této oblasti a myslím, že nemusím teď vysvětlovat příliš podrobně význam činnosti celních orgánů v oblasti boje proti nezákonnému dovozu a vývozu drog, zbraní, radioaktivních látek apod., zejména v dnešní bezpečnostní situaci. Finanční prostředky získané z těchto nezákonných obchodů jsou pak následně velmi často používány k financování různých teroristických skupin a skupin organizovaného zločinu. V zájmu jednotného postupu a zjednodušení právní úpravy došlo k tomu, že novela trestního řádu, zákon č. 265/2001 Sb., upravila problematiku operativně pátracích prostředků pouze v trestním řádu. V celním zákoně zůstala pouze právní úprava použití operativních prostředků při plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv.

Dnes je tedy stav takový, že rozsah operativně pátracích prostředků upravený v trestním řádu je vymezen jinak, úžeji, než tomu bylo v celním zákonu a zákonu o policii ČR, do novely trestního řádu. Proto zákon č. 265 upravil tzv. podpůrné operativně pátrací prostředky, bohužel pouze v té části, která současně novelizovala zákon o Policii ČR, tzn. policii byly vráceny tyto možnosti, nikoli však celnímu zákonu. Celní zákon v této podobě novelizován nebyl.

Je proto potřebné, obdobně jako je tomu v zákoně o policii, upravit v celním zákonu také použití takových prostředků, které slouží k jiným účelům, než pouze k objasňování trestné činnosti, tj. předcházení trestným činům ve vymezené oblasti. Těmito prostředky jsou právě podpůrné operativně pátrací prostředky. Právní úprava těchto prostředků je obsažena v pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení rozpočtového výboru i hospodářského výboru v §33b) až 33g). Bude-li právní úprava obsažená v navrhovaných ustanoveních, tzn. 33b) až 33g), schválena, nedostanou celní orgány žádné nové kompetence. Půjde pouze o to, že i po 1. lednu budou vybaveny těmi kompetencemi, které mají dnes na základě stávajícího celního zákona; od roku 1997 je tomu tak.

Z těchto důvodů vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, velmi naléhavě žádám, zejména s ohledem na měnící se situaci v oblasti bezpečnosti, o podporu příslušného pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že předložená novela celního zákona splňuje všechny věcné i legislativně technické podmínky a že její přijetí bude znamenat další krok k přiblížení naší právní základny právnímu pořádku EU. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru hospodářskému, návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 887/2, 887/4 a 887/5, dále jste obdrželi oponentní zprávu menšiny hospodářského výboru, sněmovní tisk 887/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já nebudu ten návrh dlouze uvádět, protože o něm hovořil obšírně pan ministr. Chci tedy potvrdit, že rozpočtový výbor se zabýval tímto zákonem, přijal k němu doporučující stanovisko vůči Poslanecké sněmovně s tím, že navrhuje změny, které jsou uvedeny v citovaném tisku.

Já bych uvedl pouze jedinou změnu, která vznikla při přepisu zápisu, a týká se bodu 35 podle číslování usnesení rozpočtového výboru, a sice to, že v § 107 odst. 5 v tisku, jak vám byl rozdán, se říká: Pro účely tohoto zákona se za porušení celních a daňových předpisů považuje atd., a při přepisu vypadlo slovo "závažné". Čili celý text by měl znít: Pro účely tohoto zákona se za závažné porušení celních a daňových předpisů považuje atd. Takže nevím, podávám ke zvážení, zda je možné toto upřesnění přijmout takto, nebo jestli bude muset být podáno potom jako pozměňující návrh. Dávám ke zvážení předsedajícímu. Pokusím se to potom uvést nebo zkontrolovat při hlasování, aby bylo jasné, že jsme tuto změnu alespoň nějakým způsobem promítli.

Všechny ostatní navrhované změny jsou obsaženy v tisku, a já tedy mohu pouze doporučit tento tisk k dalšímu projednání. Sám ještě mám jednu dílčí změnu k navržení, se kterou se přihlásím v podrobném čtení zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane zpravodaji. Já jsem přesvědčen, že pokud je skutečně prokazatelné, že rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém bylo ono slovo "závažné", že je možné jej do tohoto tisku doplnit jako legislativně technickou úpravu ještě před podrobnou rozpravou ve druhém čtení. Já jsem to zaznamenal do materiálu, znamenalo by to, až bude potom souhrn všech pozměňovacích návrhů po druhém čtení, měl by být tento tisk již s oním slovem "závažné".

Jako další vystoupí zpravodaj hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo pane předsedající. Dámy a pánové, jsem rád, že konečně po sedmi měsících se dostává na pořad druhého čtení Poslanecké sněmovny novela celního zákona. Trvalo nám to dlouho, ale konečně jsme se k tomu dostali. Já věřím, že lhůty proběhnou tak, aby bylo možné, aby zákon vůbec platil od 1. ledna, že Poslanecká sněmovna bude volit takové termíny, aby Senát mohl co nejrychleji projednat novelu a prezident republiky ji podepsat.

Dámy a pánové, hospodářský výbor projednal předloženou vládní novelu zákona velmi podrobně. Musím říci, že při jednání hospodářského výboru se podařilo řešit otázky, které zde byly řečeny ve sněmovně při prvním čtení, řešení vyvážení kompetencí jednotlivých stupňů výstavby celní správy. Bylo konstatováno i to, že tato novela do jisté míry předbíhá dobu, neboť vytváří podmínky pro elektronické vyřizování procedur a aktů v rámci celního řízení. To v jiných oblastech zatím dokonce ani nemáme, například v oblasti daní, takže myslím si, že to je novela, která skutečně není pro dnešní okamžik, ale bude platit do budoucna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP