(17.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

 

Jedná se podle § 92 - 94 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a z pověření vlády uvede předložený návrh zákona ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona, kterým se mění devizový zákon a některé další zákony, má v zásadě harmonizační charakter a jeho cílem je naplnit mezinárodní závazky ČR tak, jak byly převzaty již v roce 1995. Přijetí by mělo znamenat další krok ČR na cestě k dosažení plné harmonizace našeho práva s právem ES.

S potěšením jsem proto přijal stanoviska obou výborů, kterým byl zákon určen po prvním čtení. Pokud jde o výsledek jejich jednání, pak výbor pro evropskou integraci doporučil Poslanecké sněmovně schválit celý vládní návrh beze změn, obdobně pak rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit novelu devizového zákona včetně technické novely zákona o ČNB. Zároveň však rozpočtový výbor navrhl vypustit část druhou předkládané novely, tj. novelu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Z uvedeného důvodu mi dovolte stručně se vyjádřit pouze k této části vládního návrhu, neboť zbývající části se neukázaly býti problematickými.

V předložené novele zákona o loteriích a jiných podobných hrách se navrhuje vypustit "zákaz účasti osob na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny z České republiky do zahraničí". Tento zákaz je v rozporu s primárním právem EU, konkrétně s jeho požadavkem na volný pohyb kapitálu a plateb, a ČR se při uzavírání příslušné kapitoly zavázala odstranit v souvislosti s novelou devizového zákona tento rozpor. Tuto kapitolu jsme předběžně uzavřeli v tomto roce - je to kapitola Volný pohyb kapitálu a plateb - a nelze vyloučit, že v případě, že se nám nepodaří odstranit tento rozpor, bude to důvodem pro Evropskou komisi ke znovuotevření této kapitoly.

Důležitější jsou však podle mého soudu praktické důvody pro vypuštění tohoto zákazu. Z praktického hlediska je totiž aplikace tohoto zákazu velmi, velmi problematická. Na našem území platí zákaz provozování cizozemských loterií, platí zákaz sbírat sázky pro zahraniční sázkové hry nebo zprostředkovávat sázky na zahraniční sázkové hry, a tato regulace podnikání v oblasti loterií a sázek zůstává nedotčena. Sázet do zahraničí je tedy dnes v podstatě možné pouze přes internet, a tam, jak jistě uznáte, je velice problematické, jak takové případy může státní dozor vyhledávat. Navíc podle platné legislativy porušení tohoto zákazu není možné ve většině případů ani postihnout a pokutu by bylo možné teoreticky uložit pouze u kursových sázek. Kromě toho lze tento doposud platný zákaz velmi snadno obejít zcela legálně, a to tak, že příslušná osoba fyzická nebo právnická bude mít zřízen účet v zahraničí, což dnes naše zákony umožňují.

Někteří kritici této novely, respektive této části novely poukazovali na určitá rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti hazardních her. Žádné z nich se ale nezabývá otázkou, zda lze občanovi zakázat úhradu sázky do zahraničí, a tedy ji ani neřeší. Tato rozhodnutí se týkají výhradně možnosti regulace loterijního a sázkového průmyslu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji, abyste při posuzování novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách vzali v úvahu všechny tyto skutečnosti, a dovolím si ještě jednou shrnout:

Jde tedy o to, zda má smysl existence tohoto zákona v rámci současných, zcela liberálních pravidel v devizové oblasti, pokud jeho porušení je velmi obtížně zjistitelné a ve většině případů je ani nelze postihnout. Dále jde o to, že zrušení toho ustanovení o zákazu platit do zahraničí neznamená současně, že bychom umožnili podnikat zahraničním subjektům v ČR bez příslušné licence, kterou příslušný zákon požaduje. V neposlední řadě pak opakuji, že předmětný zákaz je v rozporu s primárním právem EU, konkrétně s požadavkem na volný pohyb kapitálu a plateb. A nakonec to, co jsem už řekl na začátku, že by totiž mohlo dojít ke znovuotevření příslušné kapitoly.

Chci vás tedy požádat o posouzení všech okolností daného návrhu a o jeho propuštění do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 923/1 a 923/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, rozpočtový výbor mě zmocnil, abych vás seznámil s usnesením č. 482 k citované novele devizového zákona. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 923, vyslovila souhlas s touto připomínkou: část druhá se vypouští, ostatní části a články se přečíslují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci na své 48. schůzi, konané dne 27. září 2001, přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila tak, jak jej vláda předložila.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Hlásí se pan zpravodaj Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Považuji jen za nutné říci ve stručnosti toto. Ta problematická záležitost, o které hovořil pan ministr Rusnok, skutečně byla jediným předmětem připomínky v rozpočtovém výboru. Já osobně se domnívám, že zrušení tohoto zákazu má svoji logiku, protože to odpovídá mému pojetí občanské svobody. Dnes skutečně každý si může posílat peníze do zahraničí a všechno se úplně liberalizovalo. Nevidím ani praktický důvod v tom, že by se tato věc dala řekl bych pohlídat, zejména pokud jde o internetové spojení. Dnes už jsou tyto věci překonané.

Z těchto důvodů jsem při jednání výboru také nevystoupil proti tomuto návrhu, a byť jde o vládní návrh a já jsem opoziční poslanec, považuji ten návrh za logický a správný, což jsem zde považoval za nutné uvést.

Nenavrhuji tedy zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji a ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy nezazněly, otevírám tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Poslanec Grega.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP