(10.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti podle sněmovního tisku 788, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 173 poslanců pro 98, proti 64. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji za odvedený kus práce. Věřím, že se tímto zákonem již delší dobu Poslanecká sněmovna nebude zabývat. Končím projednávání bodu.

Hlásí se ještě pan poslanec Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jménem předkladatelů druhého tisku týkajícího se této problematiky, tj. tisku 836, chtěl požádat sněmovnu o stažení tohoto návrhu, protože jsme právě tuto věc vyřešili a odhlasovali. Říkám to s lítostí, protože jsme bohužel právě odhlasovali, že vlastník si nemůže na svých pozemcích dělat, co chce, že musí strpět dokonce to, že mu někdo přikáže, že tam musí vytvořit myslivecká zařízení, že myslivecká činnost je nadřízena hospodářským činnostem na pozemcích, že vlastník nemůže vyhlásit svůj pozemek nehonebním. (Pokus předsedajícího o přerušení.) Já odůvodňuji, pane místopředsedo, stažení svého návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Není k tomu otevřena rozprava, vy můžete dát k tomu procedurální návrh.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dávám procedurální návrh na stažení našeho tisku 836 i přesto, že jsme schválili takto absurdní zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych vás ještě poopravil. Pokud jako navrhovatel vezmete v přerušeném druhém čtení tento návrh zpět, o tomto návrhu se ani nehlasuje, protože je to vaše právo na zpětvzetí ve druhém čtení.

 

Poslanec Stanislav Němec: V tom případě to dávám do souladu s procedurou a beru jménem předkladatelů tento návrh zpět.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Tím máme vyřešen i bod č. 8, kterým bylo druhé čtení zákona o myslivosti poslanců Kučery, Němce a dalších. Hlásí se pan poslanec Vojtěch Filip, doufám jako předseda klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Ne. Pane předsedající, já bych chtěl ohlásit - nic to nemění na výsledku hlasování, bylo by nelogické, abych jako jeden z navrhovatelů zákon nepodpořil - že jsem si kontroloval sjetinu, a přestože jsem hlasoval ano, mám tam, že jsem se hlasování neúčastnil, křížek. Pro protokol oznamuji, že jsem podpořil v závěrečném hlasování zákon o myslivosti jako jeden z navrhovatelů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, byl byste devadesátý devátý. Přesně podle záznamu, jak bylo schváleno.

Já jsem chtěl poděkovat navrhovatelům a ukončit bod č. 20.

Dvě technické poznámky - v současné době se omlouvá pan ministr vnitra i místopředseda vlády Vladimír Špidla ze zasedání, protože je zasedání krizového štábu, takže body, které má na pořadu pan ministr Gross, přijdou v úvahu až po půl jedné.

 

Nyní přistoupíme ke schválenému bodu, tj. bod číslo

 

24.
Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)
/sněmovní tisk 919/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jaromír Talíř. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 919/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

Upozorňuji opět všechny přítomné i nepřítomné, jsme ve třetím čtení, budeme neprodleně hlasovat jak o proceduře, tak o pozměňovacích návrzích.

Hlásí se pan ministr se svým slovem.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek před hlasováním ve třetím čtení, poznámek, které se týkají podaných pozměňovacích návrhů. Já už jsem upozornil ve druhém čtení, že zřejmě padnou - a také padly - návrhy na rozšíření typu církevních právnických osob, čímž jsou míněny subjekty typu diecézí, farností, řádů, sdružení věřících apod., tedy těch, u nichž stát již podle současného zákona respektuje jejich odlišnou právní formu od jiných právnických osob zřizovaných podle našeho právního řádu, a rozšiřuje v těchto odůvodněných případech druhy právnických osob. Takové návrhy padly celkem dva a jsou označeny jako D1 a jako pozměňovací návrh F, přičemž pozměňovací návrh F je navrhuje rozšířit méně než návrh D1. V zúžené podobě mají oba předkladatelé, tj. pan poslanec Pleva a pan poslanec Talíř, zejména na mysli charity a diakonie, v rozšířené podobě jde o právnické osoby typu nemocnic, sociálních zařízení škol, ale též nadací.

Uvedu stručně důvody, proč Ministerstvo kultury nemůže souhlasit s rozšířením církevních právnických osob. Já jsem v důvodové zprávě velice podrobně vysvětlil, že registrované církve jsou právnickou osobou podle občanského zákoníku, tedy že mohou v souladu s ním zřizovat další právnické osoby podle jiných zákonů, než je zákon o církvích. Podle našeho názoru se mají zřizovat podle stejných zákonů jako jiní státní či soukromní zřizovatelé. Neomezujeme tedy jejich vznik, jenom církvím pro jejich vznik nestanovujeme snadnější podmínky, než naše zákony stanovují pro jiné zřizovatele, než jsou církve. My prostě trváme na tom, aby při zřizování těchto právnických osob měly všechny občanské složky naší společnosti stejné podmínky.

Procedura vzniku církevních právnických osob je mnohem jednodušší než procedura vzniku stejných právnických osob jiných zřizovatelů, než jsou právě církve. A navíc kontrola církevních právnických osob ze strany Ministerstva kultury - na to upozorňuji zvlášť důrazně - je nulová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, je tady v lavicích pět a půl lidí. Pan Poslanec Ouzký, pan poslanec Vojíř - pokud chcete diskutovat, opusťte tuto místnost.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Charity a diakonie přitom zřizují různá zařízení typu nestátních zdravotnických zařízení, zabývají se problémovými osobami. K tomu zřizují další zařízení apod.

Pozměňovací návrhy pana poslance Plevy a pana poslance Talíře podle našeho názoru jsou nepřijatelné i proto, že umožní vznik různých zařízení typu nestátních zdravotnických zařízení a zařízení pro problémové skupiny obyvatel i u nově registrovaných církví, jejichž strukturu v tuto dobu neznáme, ani o této struktuře dokonce nic netušíme. Samozřejmě, že se tyto registrované církve budou v případě přijetí těchto pozměňovacích návrhů odvolávat na tento zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP