(10.30 hodin)
(pokračuje Matulka)

Sedmý pozměňovací návrh. Vypustit § 11.

Osmý pozměňovací návrh. V § 13 vypustit z názvu paragrafu slova "a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Devátý pozměňovací návrh. V § 13 odst. 1 čárku za slovem "společností" nahradit slovem "a" a vypustit slova "a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Desátý pozměňovací návrh. V § 13 odst. 2 zní: (2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu.

Jedenáctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 1 nahradit čárku za slovem "společnosti" slovem "nebo" a vypustit slova "nebo při řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst. 3".

Dvanáctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 1 písm. c) vypustit slova "v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv."

Třináctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 2 vypustit slova "nebo že se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Čtrnáctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 3 vypustit slova "nebo přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3".

Patnáctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 4 vypustit slova "a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Šestnáctý pozměňovací návrh. V § 14 odst. 6 vypustit písm. b) a označení písmene a).

Sedmnáctý pozměňovací návrh. V § 18 odst. 1 vypustit písm. e), dosavadní písmena f) a g) označit jako e) a f).

Osmnáctý pozměňovací návrh. V § 18 odst. 2 nahradit čárku za slovem "společnosti" slovem "a" a vypustit slova "v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Devatenáctý pozměňovací návrh. V nadpisu Hlavy VI. vypustit slova "zrušení oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv".

Jen krátká vložka. To jsou prosím legislativně nutné pozměňovací návrhy. Když navrhuji vypustit celý systém přiznávání zvláštních oprávnění, promítá se to do dalších ustanovení, ale přečíst to musím, abych to regulérně předložil.

Dvacátý pozměňovací návrh. Vypustit § 21, ostatní paragrafy přečíslovat.

Jedenadvacátý pozměňovací návrh. V § 28 vypustit druhou větu.

Dvaadvacátý pozměňovací návrh. V části druhé vypustit slova "a za slovo společnostmi se vkládají slova - kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv".

Třiadvacátý pozměňovací návrh. Část třetí vypustit, označení ostatních částí přeznačit.

Čtyřiadvacátý pozměňovací návrh. V části čtvrté vypustit bod první.

Pětadvacátý pozměňovací návrh. V části páté vypustit body 1 a 3 a označení bodu 2.

Šestadvacátý pozměňovací návrh. Část šestou vypustit.

Sedmadvacátý pozměňovací návrh. V § 35 slovo "vyhlášení" nahradit slovy "1. ledna 2002".

Děkuji za pozornost. Písemnou podobu pozměňovacího návrhu dávám zpravodaji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Payne, po něm se připraví zpravodaj pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. V prvé řadě bych chtěl navrhnout - jestliže nebyl schválen návrh na vrácení témuž výboru k novému projednání - s odvoláním na § 72 odst. 1 bod 3, podle kterého můžeme odkázat jinému orgánu sněmovny, abychom tento návrh zákona, který v současném zpracování - to znamená vládní návrh - s usnesením výboru, které máme k dispozici, je opravdu velmi nedokonalý a obsahuje celé množství chyb, přikázali jinému orgánu sněmovny. Doporučoval bych, aby sněmovna podpořila přikázání ústavně právnímu výboru, protože tam je celá řada právních aspektů a souvislostí s jinými právními dokumenty. Obávám se, že výbor, který návrh projednával, nezvážil všechny tyto souvislosti. To je první procedurální návrh, který dávám v podrobné rozpravě.

Dále podávám několik pozměňovacích návrhů konkrétních.

V § 4 odst. 2 navrhuji, aby druhá věta začínala slovy: Stát, kraje, obce a právnické osoby pověřené výkonem státní správy, které nejsou registrovány podle tohoto zákona - dále by pokračoval § 4 odst. 2 tak, jak je navrženo ve vládním návrhu. Doplňuji tam "právnické osoby pověřené výkonem státní správy, které nejsou registrovány podle tohoto zákona".

§ 4 hovoří o tom, že stát, kraje a obce nesmějí vykonávat náboženskou činnost, spolupodílet se na ní apod., a je to v podstatě paragraf, který provádí ustanovení ústavy, kde se říká, že my jsme nekonfesní stát, to znamená, že český stát se nehlásí apriorně k žádnému náboženství. Z toho také vyplývá, že ani stát, kraje a obce se nemohou hlásit ke konkrétní církvi, ale já bych tam doplnil "právnické osoby pověřené výkonem státní správy". Které to jsou? Jsou to např. profesní komory - advokátní komora, lékařská komora, stomatologická komora, lékárnická komora a další. To jsou také právnické osoby, které vykonávají státní správu. Myslím si, že ani lékařská komora se nesmí přihlásit k žádnému náboženství, chce-li vykonávat státní správu. Pokud se vzdá výkonu státní správy, nechť je sdružením křesťanských lékařů nebo jakýchkoliv jiných lékařů, je to v pořádku a může se hlásit ke konkrétnímu náboženství, ale chce-li vykonávat státní správu, je-li to státní orgán pověřený výkonem státní správy, měl by pro ni platit stejný režim jako pro obec, kraj a další státní orgány, to znamená, že musí se zdržet jakýchkoliv náboženských projevů a preferencí.

Další pozměňovací návrh se týká § 2 odst. 2. Týká se toho, že v dosavadním návrhu se říká, že stát respektuje právo zákonných zástupců usměrňovat náboženskou výchovu dětí. Já chápu, že stát respektuje toto právo. Myslím, že je to v pořádku, ale domnívám se, že tady je nutné zákonem garantovat toto právo v širší podobě, to znamená, nejen že stát a státní orgány respektují toto právo, ale stát by měl vyžadovat, aby toto právo rodičů usměrňovat náboženskou výchovu dětí bylo respektováno i v jiných orgánech, to znamená např. i školami, soukromými školami a dalšími školami, včetně církevních škol, prostě to je právo rodičů usměrňovat náboženskou výchovu svých dětí a vyplývá to z jiných právních předpisů. Proto vypouštím slova, že stát respektuje právo rodičů. Domnívám se, že zákon musí stanovit, že zákonní zástupci mají právo vykonávat takovouto činnost. Jestliže my v zákoně definujeme toto právo, tak oni mohou na základě zákona toto právo uplatnit vůči občanským sdružením a vůči všem dalším právnickým osobám, se kterými děti přicházejí do kontaktu.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 10 odst. 2, kde se pojednává o dokumentech, které má náboženské společenství předložit při registraci. Zatímco nyní se tam požaduje v § 10 v odst. 2, že v písm. a) se má předložit základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, to znamená elaborát na úrovni středoškolské písemné práce, čím se církev hodlá zabývat, já bych chtěl, aby toto ustanovení bylo nahrazeno tím, že musí předložit plnohodnotné originální texty svých věroučných dokumentů. Proto navrhuji, aby písm. a) § 10 odst. 2 znělo: základní věroučné dokumenty církve nebo náboženské společnosti, z nichž vyplývá poslání církve a její učení. To znamená, že rozšiřuji registrační podmínky o předložení všech náboženských dokumentů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP