(16.30 hodin)

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, předkládám tyto pozměňující návrhy.

Za prvé. V § 3 odstavec 2 zní: Volby do zastupitelstev obcí se ve všech obcích, městech, městech se zvláštním postavením a hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech konají v jednom dni. Hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 22 hodin. Dnem voleb do zastupitelstev obcí je den pracovního klidu před pracovním dnem. Odstavce 3 a 4 se ruší.

Za druhé. V § 5 se odstavec 4 ruší.

Za třetí. V § 27 odstavci 1 číslovku 10 nahradit číslovkou 18 a v odstavci 2 číslovku 5 nahradit číslovkou 9.

A konečně za čtvrté. V § 45 odstavec 1 zní: Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledků hlasování předaných podle § 43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším, tak aby počet dělicích operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině. Nebude-li tento návrh přijat, pak v § 45 odstavci 1 číslovku 1,42 nahradit číslovkou 1.

Kratinké zdůvodnění alespoň k některým předneseným pozměňovacím návrhům. Vládní návrh obsahuje ustanovení, aby funkce člena obecního zastupitelstva byla neslučitelná s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené obcí. Podle našeho názoru toto ustanovení znemožňuje, aby do obecních zastupitelstev kandidovali nebo byli jejími členy mimo jiné také ředitelé základních škol, což se domníváme, že v menších obcích může být problém, protože to jsou lidé, kteří v mnoha případech mají zájem se ve veřejné správě angažovat.

Dále je zde navržen určitý počet volebních obvodů, možnost rozdělení obce na volební obvody, a stanoven počet zastupitelů, kteří jsou takto voleni v těchto obvodech. Navrhujeme, aby toto číslo bylo zvýšeno z důvodů takových, že spolu s d´Hondtovou metodou vytváří nerovné postavení mezi kandidujícími subjekty.

Konečně také navrhuji, aby pětiprocentní klauzule ke vstupu do skrutinia byla v návrhu zákona zrušena. Tato klauzule podle mého názoru je aritmetickým a logickým nesmyslem, protože - uvedu-li příklad - bude-li se v okresním městě volit 25 zastupitelů a oprávněných voličů bude 20 tis., to znamená, že je celkem odevzdaných 500 tis. hlasů, z toho 5 % je 25 tis., které pak nezávislý kandidát nikdy nemůže získat, protože těch voličů je pouze 20 tis.

Kolega Martínek v obecné rozpravě řekl, že je potřeba, aby ten zákon byl co nejdříve přijat, aby i Senát tento zákon v brzké době schválil. Musím s ním souhlasit. Je však nutné, aby byl v takové podobě, aby neznevýhodňoval jednu volební stranu vůči jiným. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má pan poslanec Jan Vidím. Připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil několik pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě. Odůvodním je všechny najednou na závěr.

Navrhuji vypustit z § 20 v odstavci 1 slova "nezávislí kandidáti", v § 21 odstavec 4 slova "nezávislý kandidát nebo", v § 22 odstavec 1 písmenu h) slova "nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta", v § 22 odstavec 1 písmenu i) slova "u nezávislého kandidáta podpis kandidáta", v § 25 v odstavci 3 v poslední větě slova "o nezávislém kandidátovi tento kandidát". Dále navrhuji vypustit v příloze k zákonu část týkající se počtu podpisů podle § 21 odstavec 4.

Tento návrh zdůvodňuji takto. Přijetím mnou předloženého komplexního pozměňovacího návrhu by se předešlo případné ústavní stížnosti, která by mohla směřovat proti ustanovení o pětiprocentní uzavírací klauzuli pro vstup do zastupitelstva obce. Toto je důvod předložení mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Slovo má pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já v podrobné rozpravě navrhl jednu změnu té předlohy, a to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy projednával tuto materii výbor pro veřejnou správu, kde jsme uplatnili ostatní pozměňovací návrhy, nebyla tato situace známa. Můj návrh se týká § 78, který - pro připomenutí - říká, že nové volby se vyhlásí i v těch obcích, kde do dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly splněny podmínky pro jejich konání podle dosavadního právního předpisu. Týká se to § 57 zákona 152/94, ve znění 247/95. Já navrhuji celé toto ustanovení § 78 vypustit, protože ani v důvodové zprávě k předloženému návrhu se nenašel důvod, proč by tam mělo být. V důvodové zprávě se pouze píše, že toto ustanovení do prvních všeobecných voleb do zastupitelstev podle tohoto zákona řeší situaci v obcích, ve které nastaly důvody pro vyhlášení nových voleb podle právní úpravy obsažené v dosavadním zákoně 152. V případě, že bude toto přechodné ustanovení vypuštěno, nestane se nic. Všude tam, kde je potřebné vyhlásit nové volby, to možné bude. Proto navrhuji vypuštění celého § 78.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si předložit jen stručný, kratičký pozměňující návrh, který se týká části Příloha k zákonu nazvané Počty podpisů na peticích podle § 21 odstavec 4. Navrhuji, aby se všechny číslovky 7 % nahradily číslovkou 10 %.

Tento pozměňující návrh si klade za cíl zvýšit počet podpisů na peticích nutných pro sdružení nezávislých kandidátů v obcích, městských částech, městských obvodech, popřípadě volebních obvodech u občanů podporujících jejich kandidaturu. Z praktických zkušeností z dosavadního platného zákona o volbách do zastupitelstev obcí mi vyplynulo určité nerovné postavení mezi kandidáty politických stran a různými sdruženími nezávislých kandidátů. Poměrná snadnost vytvoření kandidátky nezávislých je zneužívána k vytváření různých účelových sdružení, někdy i jakýchsi druhých sledů politických stran, a dochází tak někde k znepřehledňování místní politické scény. Mám tedy jinou, obrácenou zkušenost než pan poslanec Exner a jsem přesvědčen o tom, že pro zvýšení legitimity sdružení nezávislých kandidátů je zapotřebí zvýšit počet podpisů pod jejich kandidátní listinu.

U nezávislých kandidátů jako jedinců jsem přesvědčen, že dosavadní limity jsou v pořádku.

Děkuji za pozornost a podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP