(11.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k předposlednímu dnešnímu bodu, a tím je bod 96, kterým je

 

96.
Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000
/sněmovní tisk 939/

 

Chtěl bych upozornit naše kolegy a kolegyně, že vyžádá-li si Poslanecká sněmovna přítomnost předsedy komise na jednání, je povinen se jednání zúčastnit podle § 22 odst. 2 níže uvedeného zákona. Zpráva je předložena podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Táži se, zda je přítomen předseda.

Proto mi dovolte, abych nejprve nechal schválit účast předsedy Komise pro cenné papíry Františka Jakuba a budeme o něm hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby se našeho jednání zúčastnil předseda Komise pro cenné papíry, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 396 z přítomných 121 pro 93, proti nikdo.

 

Vítám mezi námi předsedu Komise pro cenné papíry pana Františka Jakuba.

Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 939/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu za rok 2000 zahrnuje následující oblasti. Oblast veřejných trhů a registru cenných papírů, oblast emisí cenných papírů, oblast obchodníků s cennými papíry a makléřů, oblast kolektivního investování, oblast penzijních fondů a pojišťoven a rovněž oblast legislativy a aplikace práva, které se týkají českého kapitálového trhu. Ve všech těchto oblastech, na které je rozčleněna zpráva, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 939, se zpráva zabývá jednak popisem situace a jednak popisem činnosti Komise pro cenné papíry. Domnívám se, že zpráva, která nám byla předložena, je velmi podrobná a je to velmi vypovídající dokument o tom, v jakém stavu se náš kapitálový trh nachází.

Rozpočtový výbor tuto zprávu projednal na svém 47. schůzi 13. června letošního roku. Tuto zprávu vzal na vědomí, současně přijal doplňující usnesení, ve kterém požádal Komisi pro cenné papíry, aby do 1. září letošního roku předložila rozpočtovému výboru analýzu možností zvýšení frekvence monitoringu činnosti subjektů na kapitálovém trhu, zejména obchodníků s cennými papíry, a monitoringu penzijních fondů. Dále rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Poslanecká sněmovna zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2000, sněmovní tisk 939, vzala na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a žádám pana poslance, aby nám navrhl usnesení.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2000, sněmovní tisk 939."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2000 dle sněmovního tisku 939."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 397 z přítomných 120 poslanců pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením vyslovila sněmovna souhlas.

 

Končím tak projednávání bodu 96. Děkuji poslanci Sobotkovi i předsedovi Komise pro cenné papíry za účast na tomto projednávání.

 

Nyní, vážené kolegyně a kolegové, nastal slavnostní okamžik, dostali jsme se k poslednímu bodu projednávání, kterým je bod č. 97, což je

 

97.
Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací
na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001
/sněmovní tisk 984/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Jan Fencl a předložený návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, ctěná sněmovno, návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001 vychází z velmi prosté skutečnosti. V programu SAPARD, tedy uvolnění prostředků ze strukturálních fondů EU, zbývá do jeho vyhlášení ještě několik měsíců. Je to dáno procesy spojenými s akreditací a jejich potvrzením ze strany Evropské komise. Tento proces probíhá na základě víceleté finanční dohody uzavřené mezi Českou republikou a Komisí Evropského společenství. Samotný program SAPARD může být vyhlášen až po akreditaci agentury SAPARD potvrzené Evropskou komisí. Jen bych věcně chtěl konstatovat, že dosud žádné zdržení Česká republika v tomto směru nezapříčinila, žádná z kandidátských zemí dosud tyto zdroje nečerpá a celý proces probíhá standardně, nicméně příliš byrokraticky a příliš pomalu ve vztahu k našim potřebám.

Česká republika připravila kompletní sestavu pracovních postupů souvisejících s realizací programu SAPARD, které zatím nemohou být použity a nemohou být ani odzkoušeny v praxi. Právě proto chce čas do doby potvrzení akreditace Bruselem účelně využít k ověření postupu administrace programu SAPARD včetně připravených pracovních kapacit. Proto byl připraven nový dotační titul, který nazýváme TEST, koncipovaný jako jeden z podpůrných programů zemědělství pro zbytek roku 2001. Na financování programu TEST navrhujeme použít 60 milionů korun z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, a to přerozdělením finančních prostředků. Tímto rozpočtovým opatřením se nenaruší realizace programu SAPARD, který bude realizován v souladu se závazky k EU. V podstatě jak zdroje ze strukturálních fondů, které nebyly vyčerpány v loňském roce, případně nebudou vyčerpány v letošním roce, tak zdroje, které byly připraveny v loňském i v letošním roce ke kofinancování, se převádějí do období, kdy programy pojedou naplno a zdroje budou potřeba. To znamená, že těchto 60 milionů v podstatě krátí kofinancování, ale protože se současně spojuje kofinancování zatím z dvou, v příštím roce z tří let, tak tento nedostatek prostředků lze dorovnat v následujících letech, tedy v roce 2002, 2003 či 2004.

Pro krátký čas, kdy program bude fungovat, jsme schopni a je také uvažováno s přijímáním projektů pouze na jednoduché stavby, které už mají určitý stupeň projektové připravenosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP