(11.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Pokusím se svolat poslance z kuloárů. Prosím zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské úlohy a přednesl jednotlivé návrhy, o kterých budeme neprodleně hlasovat.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, v rozpravě všeobecné ani podrobné nevystoupil žádný poslanec. Proto vás žádám, abyste dal hlasovat o usnesení zemědělského výboru č. 148 ze 46. schůze, kde doporučuje sněmovně, aby zprávu vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Chci se zeptat, zdali neodhlasujeme najednou obě usnesení, která máme písemně, to znamená č. 148 a č. 153, a to jako jedno usnesení ve dvou částech, to znamená za prvé bere na vědomí a za druhé žádá vládu. Pokud by tomu tak bylo, byla by to procedura, o které bych nechal hlasovat.

 

Poslanec Václav Grüner: Ano, můžeme to takto udělat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Nejdříve odhlasujeme proceduru, že budeme hlasovat dohromady o těchto návrzích.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 392 z přítomných 115 poslanců 108 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o usnesení jako celku. Dovolím si je přečíst:

"Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí zprávu k finančnímu zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998 (sněmovní tisk 902),

2. žádá vládu, aby za účelem dokončení náprav škod na vodních tocích způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 a) uvolnila pro rok 2001 z účtu státních finančních aktiv zůstatek ve výši 70 mil. Kč nad rámec již uvolněných 219,9 mil. Kč, b) v termínu do 30. září 2001 informovala Poslaneckou sněmovnu o zabezpečení finančních prostředků v rámci programu protipovodňové prevence č. 329060 na léta 2002 až 2005 a způsobu využití finančních prostředků ve smyslu bodu 2a) tohoto usnesení.

 

Stanovisko ministra je kladné, stanovisko zpravodaje rovněž kladné. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 115 poslanců 104 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji Grünerovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

94.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2000)
/sněmovní tisk 929/

 

Informaci projednal rozpočtový výbor a hospodářský výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 929/1 a 929/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Patočka a informoval nás o výsledcích jednání výboru. Připraví se zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Karel Vymětal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se domnívám, že stručnost bude teď největší výhodou tohoto bodu.

Rozpočtový výbor projednal problematiku a informaci Exportní garanční pojišťovny za rok 2000 a neshledal zásadní nedostatky v její činnosti.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Karel Vymětal. Prosím pana poslance Patočku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi trošičku obšírnější zprávu z hospodářského výboru k této problematice. Hospodářský výbor po podrobném projednání nenašel důvody, které by měly být příčinou, aby Poslanecká sněmovna nevzala zprávu na vědomí, což vám vřele doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Všechny jste nás mile překvapil. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Dovolte mi, abych vám navrhl ve smyslu usnesení rozpočtového výboru následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2000.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Já si myslím, že obě usnesení, jak rozpočtového, tak hospodářského výboru, jsou totožná. Žádné jiné návrhy nezazněly.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou požadována.

Přistoupíme k hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2000."

Stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 120 poslanců 103 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas. Tím končím bod 94.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

95.
Informace o zvýhodněném financování za rok 2000
/sněmovní tisk 932/

 

Informaci projednal rozpočtový výbor a hospodářský výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 932/1 a 932/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Jiří Patočka, a informoval nás o výsledcích jednání výboru. Připraví se zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Karel Vymětal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Rozpočtový výbor na svém 47. zasedání projednal problematiku České exportní banky a s informací souhlasil. Neshledal na ní žádné zásadní nedostatky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Totéž co u minulého bodu - vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, ve které navrhne pan poslanec Patočka usnesení.

 

Poslanec Jiří Patočka: Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o zvýhodněném financování za rok 2000."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stejný návrh usnesení nám předkládá i hospodářský výbor.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou požadována.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 2000."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 395 ze 121 přítomných 105 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme s usnesením vyslovili souhlas. Tím končím projednávání bodu 95.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP