(11.10 hodin)
(pokračuje Fencl)

V předkládaném materiálu je stručně shrnuta současná situace v postupu obnovy vodních toků po povodních a je zde obsažen návrh na dofinancování programů obnovy.

Dovolte, abych krátce shrnul, že povodně v letech 1997 a 1998 vyvolaly nutnost obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení o celkových nákladech 6,6 mld. korun. Soustředěním rozpočtových i mimorozpočtových státních prostředků, vlastních zdrojů správců vodních toků a využitím úvěru Evropské investiční banky se do konce roku 2000 podařilo dosáhnout toho, že byla provedena obnova zničených děl či poškozených vodních toků a zařízení na nich za 4,25 mld. korun, což představuje 65 % potřeb. Pro úplné dokončení programu obnovy je ještě třeba finanční objem 2,343 mld. korun.

Vzhledem k potřebě co nejdříve snížit riziko dalšího povodňového ohrožení a minimalizovat nutné náklady na obnovu vodních toků byla směřována investorská příprava a dodavatelské zajištění jednotlivých staveb tak, aby program obnovy byl dokončen do konce roku 2002. S ohledem na nezbytné omezení zahajování nových staveb v roce 2001 a existující nejistotu ve finančním zabezpečení pro rok 2002 lze však odhadovat reálnost dokončení programu až v roce 2003.

Vláda při návrhu způsobu dofinancování vycházela z reálných možností a přednostně se zabývala řešením roku 2001, kde se již nyní projevuje významným způsobem nedostatek finančních prostředků pro dokončení rozestavěných staveb a zahájení staveb připravených k realizaci. V roce 2001 budou tedy využity následující finanční zdroje.

Schválený státní rozpočet, resp. jeho programy, kapitoly Ministerstva zemědělství příslušné pro financování odstraňování povodňových škod na vodních tocích a vodohospodářských dílech.

Vláda v roce 2001 využila část prostředků zvláštního účtu státních finančních aktiv určeného na řešení povodňových škod, a to ve výši 219,9 mil. korun, přičemž byla rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství posílena i o již dříve alokované, avšak doposud nevyužité prostředky z tohoto účtu ve výši 67,5 mil. korun.

Dále vláda pro rok 2001 počítá s použitím prostředků Pozemkového fondu ČR, a to ve výši 50 mil. korun.

Dalším významným vstupem je navržená možnost využití komerčních úvěrů, které si vezmou správci vodohospodářských významných vodních toků na realizaci obnovy vodních toků po povodních. Jejich splácení bude v budoucnu probíhat pomocí rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství. Tímto způsobem budou rychle získány potřebné finanční prostředky ve výši zhruba do 500 mil. korun, které umožní dokončení zahájených prací na obnově koryt vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení.

Přehled finančních objemů státní podpory pro účely obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení v členění podle zdrojů financování pro rok 2001 je uveden na str. 3 sněmovního tisku 902. Těmito způsoby bude zajištěno financování rozestavěných staveb a nejnaléhavějších případů nově zahájených staveb.

Pro další léta, tj. roky 2002 a 2003, zůstane na dokončení programu obnovy finanční potřeba ve výši 1,403 mld. korun. Ta bude řešena při přípravě státního rozpočtu pro roky 2002 a 2003.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jsem přesvědčen o tom, že zpráva o finančním zabezpečení dokončení programu obnovy vodních roků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998, kterou vám vláda předkládá, naplňuje zadání, jež bylo uloženo usnesením Poslanecké sněmovny 1366. Žádám vás o schválení či vzetí na vědomí této zprávy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám o slovo pana poslance zpravodaje výboru Václava Grünera. Usnesení zemědělského výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisky 902/1 a 2. V tisku 902/2 v bodu B si v posledním řádku škrtněte číslovku "2".

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr zemědělství Fencl uvedl zprávu o finančním zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998, myslím, velmi podrobně a já necítím potřebu, abych se dále k této zprávě vyjadřoval. Oznámím jen sněmovně, že zemědělský výbor na své 46. schůzi dne 2. května 2001 projednal tuto zprávu a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ji vzala na vědomí. Zároveň také k tomuto usnesení přijal zemědělský výbor i doprovodné usnesení, s kterým vás seznámím v podrobné rozpravě před hlasováním.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se již ve svém úvodním slově přihlásil pan zpravodaj Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s unesením zemědělského výboru č. 148 ze 46. schůze ze dne 2. května 2001.

Zemědělský výbor projednal zprávu k finančnímu zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998, sněmovní tisk 902, a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí.

Zároveň zemědělský výbor přijal i doprovodné usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout k tomuto sněmovnímu tisku č. 902 následující usnesení:

"Zemědělský výbor a Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

a) za účelem dokončení nápravy škod na vodních tocích způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 uvolnila v roce 2001 z účtu státních finančních aktiv zůstatek ve výši 70 mil. korun nad rámec již uvolněných 219,9 mil. korun,

b) v termínu do 30. září 2001 informovala Poslaneckou sněmovnu o zabezpečení finančních prostředků v rámci programu protipovodňové prevence na léta 2002 až 2005 a způsobu využití finančních prostředků ve smyslu bodu 2a) tohoto usnesení."

Vážený pane místopředsedo, žádám vás o provedení hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Máme otevřenou podrobnou rozpravu, já se samozřejmě musím nejdříve zeptat, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy.

Já jsem v úvodním slově požádal, aby v bodě b) byl vyškrtnut bod 2, protože tam nemá smysl ani význam. Jedná se o poslední větu, to znamená "prostředků ve smyslu bodu a) tohoto usnesení", ne ve smyslu bodu 2a) tohoto usnesení, protože tam žádný bod 2 není, pane poslanče. Takto je to zpracováno i z legislativního odboru.

Takže to jsme si vyjasnili. Já se ještě jednou táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Myslím si, že poté budeme moci hlasovat o obou dvou usneseních společně, to znamená za prvé "bere na vědomí" a za druhé a) b) - v tomto případě by tam ona dvojka ve společném usnesení měla význam, pokud by to nemělo být pouze doprovodné usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP