(18.10 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, moje úloha je teď velmi jednoduchá, protože vy už jste řekl, co se stalo, kdo o daném problému jednal. V podstatě jsme si v předešlé diskusi řekli i to, k jakému závěru dospěl.

Jenom opakuji, že po odůvodnění předsedy rady pana Martina Muchky, na návrh zpravodaje poslance Kučery a po rozpravě stálá komise pro sdělovací prostředky vzala na vědomí informaci o postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věcech převodu majetkových podílů FTV Premiéra, pověřila předsedu komise Ivana Langera, aby toto usnesení předložil Poslanecké sněmovně, což se stalo, a zmocnila zpravodaje komise poslance Miloslava Kučeru st., aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o projednávání tohoto bodu na schůzích stálé komise pro sdělovací prostředky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni jste gramotní a připadalo by mi velmi urážlivé, kdybych vám tady měl teď citovat jednotlivé pasáže z oné zprávy. Zprávu jste dostali písemně k dispozici. Kdo by se chtěl seznámit ještě podrobně, existuje zápis ze 16. schůze stálé komise pro sdělovací prostředky z 15. 6. 2001. Místopředseda Langer před chvílí ve svém vystoupení poměrně podrobně a přesně popsal situaci, takže nemám nic, co bych k tomu dodal, než to, že v podrobné rozpravě navrhnu usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji pane předsedající. V souladu s dnešní formálně spojenou diskusí bych si dovolil navrhnout usnesení, které chápu jako doprovodné k návrhu usnesení, které předloží zpravodaj jménem stálé komise pro sdělovací prostředky. Tento návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání umožnila vznik nepřehledných majetkových vztahů držitele licence TV Prima. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nepostupovala v případě rozhodování o převodech majetkových podílů v FTV v souladu se svým postavením, jak je vymezuje zákon č. 468 a č. 103/1992 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Doufám, že tento návrh dáte panu zpravodaji, abychom s ním zítra mohli být seznámeni.

Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj přednese návrh základního usnesení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Můj návrh je velmi jednoduchý. Na základě zpravodajské zprávy Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věcech převodu majetkových podílů v FTV Premiéra.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Opět přerušuji projednávání tohoto bodu do zítra dopoledních hodin po projednání státního závěrečného účtu.

 

Nyní mi dovolte, abych otevřel třetí bod, a to je

 

93.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000
/sněmovní tisk 917/

 

Omlouvám se, není to třetí bod, ale je to 93. bod, třetí bod po interpelacích.

Tuto zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 917/1 a 2. Nejdříve bych poprosil pana místopředsedu Langera, aby uvolnil toto místo pro zpravodajku výboru paní Alenu Svobodovou, která nás bude informovat o jednání ve výboru. Poté se ujme slova předseda komise pro sdělovací prostředky pan poslanec Ivan Langer.

Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pan místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolila bych si předložit zpravodajskou zprávu k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000, tisk 917, kterou projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 51. schůzi konané 13. června 2001.

Diskuse proběhla ke všem třem částem této výroční zprávy, tzn. ke zprávě o činnosti ČTK, o zprávě o hospodaření ČTK a o zprávě o činnosti Rady ČTK. Pozitivně byla v diskusi hodnocena řada kroků, které vedly ke zkvalitnění činnosti České tiskové kanceláře. Například bych tady uvedla rozšiřování a zkvalitňování regionálního zpravodajství nebo vznik firemní databáze, která obsahuje podrobné informace o 450 podnicích, anebo například založení nové odbočky ČTK ve Zvolenu ve Slovenské republice.

Zazněly tady také kritické připomínky, a to především ke třetí části, tzn. ke zprávě o činnosti Rady ČTK: Týkalo se to především problému objektivity zpravodajství ČTK, a to především při zveřejňování informací o televizní krizi na přelomu let 2000/2001, což je uvedeno právě v té třetí části, jak jsem už řekla.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tedy schválil usnesení, které bych přednesla v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní se ujme slova místopředseda sněmovny a předseda stálé komise pro sdělovací prostředky pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky se problematikou výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 zabývala na své 15. schůzi, která probíhala ve dnech 31. května až 1. června t. r. Myslím, že zpráva byla velmi důkladně, detailně projednávána, a to v nejširších možných souvislostech. Nicméně v jednotlivostech a detailech zabývali jsme se hospodařením České tiskové kanceláře, a to ve smyslu její produktivity, vytváření zisku. Samozřejmě že nás zajímala také problematika pohledávek, které Česká tisková kancelář má. Specifickým předmětem jednání byl pro nás překvapivě vysoký nárůst mezd o více než 11 % v loňském roce.

Předmětem jednání byla také kritéria zadávání průzkumů veřejného mínění. Platí také to, co říkala paní zpravodajka výboru, že velká část jednání se týkala problematiky činnosti České tiskové kanceláře v období tzv. televizní krize na přelomu tohoto a loňského roku, zejména v souvislosti s tím, zda se podařilo České tiskové kanceláři důsledně naplňovat povinnosti vyplývající ze zákona - poskytovat objektivní a všestranné informace.

Součástí debaty v širším slova smyslu byly také úvahy nad budoucností České tiskové kanceláře, nad její možnou privatizací a konstatování stálé komise pro sdělovací prostředky bylo pro někoho možná smutné, pro někoho veselé, že v tuto chvíli zřejmě neexistuje ve sněmovně politická vůle zabývat se transformací České tiskové kanceláře například ve smyslu její privatizace. Proto lze očekávat, že v tomto, ale i v roce příštím se na jejím postavení formálně právním zřejmě nic nezmění.

Komise mě zmocnila k tomu, abych přednesl návrh usnesení, který je totožný s tím, který přijal výbor, proto ani nepovažuji za potřebné jej dvakrát přednášet a ponechám to na paní kolegyni v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane místopředsedo. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, aniž bych chtěl zbytečně prodlužovat čas dnešního podvečera, považuji za svoji povinnosti podtrhnout dvě části zprávy - jak kolegyně Svobodové, tak kolegy Langera, protože těm skutečně byla věnována při diskusi o výroční zprávě ČTK velká pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP