(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)
 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, udeřila 17. hodina, přistoupíme k projednávání bodu

 

99.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Ve čtvrtek 28. 6. 2001 proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Protože přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády České republiky již byly vyčerpány, budou nyní kladeny ústní interpelace na ostatní členy vlády ČR v čase od 17 do 18.30 hodin. Pokračovat bude pan poslanec a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Jako prvního vyzývám pana poslance Václava Exnera k interpelaci na ministra financí Jiřího Rusnoka, aby tak zahájil blok odpovědí členů vlády České republiky na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Pavel Severa, poté pokračují čtyři interpelace pana poslance Jaromíra Kohlíčka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, vím, že dneska máte intenzivní a těžký den, přesto jsem se přihlásil k interpelaci ještě k problematice kampeliček. Děkuji vám za odpovědi, které jste poskytl na poslední ústní interpelaci, když jste zde nebyl přítomen, a to včetně interpelace pana poslance Recmana, která měla být přiložena k mé odpovědi, avšak nebyla. Nebyl pro mne ale problém si ji najít. Z větší části setrváváte na dosavadních stanoviscích Ministerstva financí.

Omezím se na některé problémové body. Kvůli vaší nepřítomnosti jsem neměl možnost reagovat. Za prvé, k čemu směřuje ono - jak píšete - podrobné vyhodnocení ročních zpráv Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami o činnosti a hospodaření, které vaše ministerstvo schvaluje, když podle vašeho názoru - a teď cituji - nemá ministerstvo ani oprávnění kontrolovat nebo prověřovat činnost úřadu, ani - a teď opět cituji - nemá žádné oprávnění a možnost posuzovat způsob dohledu a přijetí opatření tohoto úřadu? Co na nich tedy v tom případě schvalujete? Jak Ministerstvo financí za této situace postupuje, když je odvolacím orgánem k rozhodnutím úřadu?

Na druhou stranu však píšete, že úřad v současné době postupuje v souladu se zákonem a intenzivně zabezpečuje kontrolní činnost. Jak to tedy můžete vědět, když mi píšete, že nemáte žádnou možnost takové informace získat? Zákon č. 100 z loňského roku uložil Ministerstvu financí na návrh úřadu vydávat právní předpisy upravující vedení některých vnitřních agend kampeliček. Mluvíte o tom však v budoucím čase. Proč? Vždyť od vydání zákona už uplynula řada měsíců. Jaký tedy je stav a co je dosud vydáno?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď přednese ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče Exnere, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, otázky týkající se sektoru peněžního družstevnictví stále patří k nejdiskutovanějším. Ministerstvo financí i vláda ČR si jsou vědomy stavu, ve kterém se tento sektor nachází, a věnují jeho problémům odpovídající pozornost, podle mého názoru. Není naší vinou, byl to poslanecký návrh, a k věcem, ke kterým došlo, si myslím, že všichni máme dostatek informací a že je tady spíše snaha zapomínat na to dobré, to znamená, že tato sněmovna schválila vydání dluhopisů v řádu 6 mld., kterými se řeší nedostatek generačního (?) fondu. Ale na to se jaksi zapomíná.

Schválení emise státních dluhopisů zajistilo přísun zdrojů do Zajišťovacího fondu družstevních záložen 30. března tohoto roku a tohoto 30. března byl v podstatě schválen harmonogram a byla zahájena výplata náhrad za pojištěné vklady členům družstevních záložen.

Na rozdíl od obdobného procesu výplaty náhrad, ke kterému došlo v minulosti v bankovním sektoru, je však tento proces v sektoru peněžního družstevnictví spojen s celou řadou problémů. Tyto problémy souvisí především s ověřováním oprávněnosti nároků na přiznání náhrady a se stanovením výše náhrady v případech, kdy neexistuje přesná znalost výše pohledávky vůči družstevní záložně. Řešení těchto otázek je náročné po stránce odborné i časové. Přes uvedené problémy mohu konstatovat, že proces postupné výplaty náhrad členům jednotlivých družstevních záložen probíhá a probíhá úspěšně. Samozřejmě že bychom si přáli, aby to bylo rychlejší, že bychom chtěli, aby všichni oprávnění žadatelé byli uspokojeni co nejdříve. Nicméně konstatuji, že tyto věci mají své právní a technické náležitosti.

Koncem června 2001 byly na poradě vedení Ministerstva financí projednány návrhy čtyř prováděcích vyhlášek podle zákona č. 87/1995 ve znění novely č. 100/2000. Jedná se o následující vyhlášky: za prvé o povinném obsahu výroční zprávy družstevní záložny, o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev, za třetí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev a konečně za čtvrté a naposledy o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev. Tyto vyhlášky představují zpřísnění požadavků na regulaci družstevních záložen a ukládají družstevním záložnám povinnost dodržovat pravidla a ukazatele ve vymezených oblastech.

Uvedené předpisy byly předány k projednání do odboru vládní legislativy Úřadu vlády. V posledních červnových dnech tohoto roku proběhly na ministerstvu také závěrečné práce na návrhu novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Tato novela by měla odpovídajícím způsobem zachytit veškeré pozitivní i negativní - a ty zejména - poznatky z dosavadní činnosti družstevních záložen. Jejím cílem je především bezpečnější působení tohoto sektoru a harmonizace příslušné právní úpravy s legislativou Evropských společenství. Návrh této novely byl už předložen vládě k projednání.

Pro úplnost uvádím, že vláda ve druhé polovině června projednávala rovněž poslanecký návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Uvedený návrh zahrnuje pouze dílčí změny a nesplňuje požadavek slučitelnosti s právem Evropských společenství. Z uvedených důvodů vláda neshledala tento návrh za vhodný k přijetí.

Závěrem mi ještě dovolte reagovat na vaše vystoupení. Je třeba skutečně vzít na vědomí to, že pravomoci Ministerstva financí k regulaci tohoto sektoru jsou velmi omezené. Existuje formální nebo faktická pravomoc pouze v personální oblasti ve vztahu k dozorujícímu úřadu, nicméně plná pravomoc ve vztahu k tomuto sektoru je velmi omezená. Proto vám ani nemohu plně odpovědět k vaší spokojenosti na všechny výtky, které byly uvedeny. Nicméně znovu opakuji, že příslušné prováděcí vyhlášky by měly do celé věci vnést podstatně větší jasno.

Pokud jde o výplatu náhrad v jednotlivých záložnách, které skončily v nucené správě, resp. v likvidaci, tak chci konstatovat, že v jednotlivých záložnách k tomuto zahájení buď už došlo, nebo k němu dojde v nejbližších měsících.

Pro vaši informaci Živnostenské spořitelní a úvěrní družstvo - zahájeny výplaty byly v dubnu t. r., Živnostenská družstevní záložna - v červnu. Zde ovšem probíhá nové zpracování dat a jsou zde jisté komplikace. První pražská družstevní záložna - duben, květen t. r., Družstevní stavební záložna Praha - duben, květen t. r., Doudlebská družstevní záložna - květen, Českomoravská družstevní spořitelna - květen, červen, První družstevní záložna - červenec, První francouzská záložna - srpen, Záložna Obnova - srpen, Družstevní záložna Třebovická kampelička - srpen, První spořitelní družstvo - srpen.

Tolik snad na doplnění konkrétní informace. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP