(10.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Kdo se hlásí? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve zástupkyni navrhovatelů. Nechce vystoupit. Poté tedy žádám pana zpravodaje, aby nám přednesl proceduru, kterou se budeme řídit při hlasování.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud si ještě pamatujete na druhé čtení tohoto zákona před několika dny, tak máme před sebou jeden problém, který musíme hlasováním nyní ve třetím čtení vyřešit. A to je otázka, kdo bude vyřizovat stížnosti na statutární zástupce těch orgánů a organizací, které nemají nadřízeného, ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů atd. atd. Tyto orgány nemají žádného nadřízeného, který by řešil běžným zákonným postupem stížnost. Čili musíme rozhodnout, kdo takovou osobou bude.

Máme dva návrhy tohoto řešení, a to je jednak pozměňovací návrh pod písm. B pana poslance Matulky, který navrhuje, aby takovouto stížnost, pokud to zkrátím, řešil vedoucí povinného subjektu, který ho do funkce jmenoval nebo zvolil, a potom máme návrh poslankyně Hanačíkové pod bodem C a), který se domnívá, že by takovýmto orgánem měl být veřejný ochránce práv.

Pokud jde o návrh poslance Matulky, aby takovouto stížnost řešil orgán, který takového člověka do funkce jmenoval nebo volil, tak to znamená, že takovouto stížnost by vyřizoval buď Parlament ČR, nebo prezident ČR, protože to jsou osoby, to jsou subjekty, které do takových funkcí tyto osoby jmenují. U Parlamentu ČR to asi problém není, asi bychom pověřili nějaký výbor. Domnívám se ovšem, že je to určitý problém u prezidenta republiky, i když bychom tím asi dali najevo, že nikoliv omezujeme pravomoci prezidenta, naopak rozšiřujeme pravomoci prezidenta. Domnívám se, že by nebylo vhodné, aby prezident republiky vyřizoval stížnosti občanů na guvernéra ČNB apod.

Proto se mi daleko vhodnější zdá návrh poslankyně Hanačíkové, aby takovýmto subjektem, který by tyto stížnosti vyřizoval, byl veřejný ochránce práv, byť je to nepřímá novela zákona o veřejném ochránci práv. Není to nic neobvyklého, v Evropě takováto úprava postavení veřejného ochránce práv, ombudsmana, je obvyklá, čili domnívám se, že to možné je.

Navrhuji tedy, abychom hlasovali nejprve o pozměňovacím návrhu A, což je komplexní pozměňovací návrh petičního výboru, dále o pozměňovacím návrhu poslance Matulky pod písm. B, o kterém jsem hovořil, dále pak návrhy poslankyně Hanačíkové pod C a) a C b) a dále můj pozměňovací návrh, který je v podstatě jenom technickou úpravou pod písm. D.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zda je připomínka k navržené proceduře? Ano, je tomu tak. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám dvě malé připomínky. První poznámka. Pod písm. B jsou dva pozměňovací návrhy, je o nich potřeba hlasovat odděleně. Druhá poznámka. Můj návrh pod písm. B2 je konkurenční vůči návrhu kolegyně Hanačíkové. Bude se zřejmě hlasovat podle pořadí, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku. To znamená, že pokud by můj pozměňovací návrh byl přijat, už nebude pozměňovací návrh kolegyně Hanačíkové o téže věci hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Je tomu skutečně tak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Je další námitka? Není. Myslím, že není třeba proceduru schvalovat hlasováním, a přistoupíme proto k hlasování o jednotlivých návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim on i paní navrhovatelka vyjádřili.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A, tj. komplexním pozměňovacím návrhu petičního výboru. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 252 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 169 poslanců pro návrh 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. B poslance Matulky.

Pod písm. B1 je návrh, aby kromě Nejvyššího kontrolního úřadu byla také z působnosti zákona vyloučena Česká národní banka.

Nevidím pro to nejmenší důvod a nedoporučuji. Paní navrhovatelka doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 253. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 poslanců pro 72, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Matulky B2. To je ona materie, že by o stížnostech rozhodoval subjekt, který do funkce jmenoval nebo zvolil.

Nedoporučuji, paní navrhovatelka spíše doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 254. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 poslanců pro návrh 92, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Rozhodli jsme právě o tom, že prezident republiky bude vyřizovat stížnosti občanů. (Oživení v sále - potlesk.)

Pozměňovací návrhy pod písm. C jsou nehlasovatelné. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D v celku. Jelikož se jedná o komplexní změnu, jde v podstatě o technickou úpravu zaviněnou nutností změn.

Doporučuji. Stanovisko paní navrhovatelky je neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 255. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 poslanců pro návrh 75, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a zbývá hlasovat o celém zákoně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností podle sněmovního tisku 574, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 256 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 177 poslanců pro návrh 154, proti 15. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní uděluji slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak jak jsme ráno procedurálně rozhodli, budeme nyní projednávat volební body, a to druhá kola tajných voleb, bod

 

80.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

 

V prvém kole volby bylo zvoleno 8 členů dozorčí rady Grantové agentury, do druhého kola pak postoupili pánové Jarolím Bureš a Boris Kreutzberg.

Tajná volba je připravena, volíme jednoho člena dozorčí rady Grantové agentury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP