(10.10 hodin)
(pokračuje Grégr)

Předložená politika reaguje na dosavadní vývoj podnikatelského prostředí a stanoví střednědobá opatření zaměřená na podporu rozvoje sektoru malých a středních podniků v období před vstupem České republiky do EU. Při zpracování byly využity závěry druhé národní konference o malém a středním podnikání, konané v Praze ve dnech 27. až 28. dubna 2000, a požadavky zájmových svazů a sdružení zastupujících malé a střední podniky. Jejím výstupem jsou konkrétní opatření pro členy vlády k řešení stávajících problémů malých a středních podniků. Jsou zaměřena na podnikatelské prostředí, programy podpory podnikání, přípravu malých a středních podniků na integraci do EU a na vzdělávání. Opatření jsou postupně zabezpečována v kompetenci příslušných ministerstev a institucí.

Jedním z konkrétních opatření zajišťujícím jejich realizaci jsou předložené programy, které byly schváleny na období čtyř let, tj. 2001 - 2004, zatímco dříve byly schvalovány každoročně. Tato změna je přínosem zejména pro podnikatele. Umožňuje průběžnou přípravu žádostí o programovou podporu projektů malých a středních podniků a jejich předkládání v delším časovém horizontu. Vylučuje ukončování příjmů žádostí o podporu koncem každého kalendářního roku a rovněž každoroční předkládání a schvalování programů. K provádění potřebných změn programů v průběhu čtyřletého období byli zmocněni ministr průmyslu a obchodu a ministr pro místní rozvoj.

Navrhovaný postup je v souladu se systémem této podpory v EU.

Financování programu je v roce 2001 zajišťováno z rozpočtových kapitol Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Ve státním rozpočtu na rok 2001 je na tuto oblast v kapitole rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu vyčleněna celkem částka 1 miliarda 300 milionů korun a v kapitole rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 300 milionů korun. Dalším zdrojem finančních prostředků bude splacena jistina úvěrů poskytnutých programem Kredit a Preference v minulých letech ve výši 230 milionů korun a cca 100 milionů korun z programu Phare. Tím je objem prostředků pro rok 2001 zhruba na úrovni roku 2000.

Další usnadnění přístupu malých a středních podniků k úvěrům lze očekávat z jednání Ministerstva průmyslu a obchodu s komerčními bankami. Cílem je zvýšení úvěrové angažovanosti komerčních bank v oblasti malých a středních podniků a zaměření státní podpory zejména na jejich úrokové zvýhodnění. Podmínky uvolňování finančních prostředků pro poskytovatele programových podpor jsou sjednány ve smlouvách o realizaci programu podpory, které byly uzavřeny s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, agenturou CzechTrade, Agenturou pro rozvoj podnikání a Design centrem České republiky. Programy byly vyhlášeny v Hospodářských novinách dne 20. prosince 2000 a žádosti o podporu jsou přijímány od začátku letošního roku. Jsou mimo jiné zveřejněny i v publikaci Ministerstva průmyslu a obchodu "Podpora podnikání v České republice pro rok 2001" a na jeho internetových stránkách a rovněž tak jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám vzít předložený materiál v souladu s usnesením hospodářského výboru ze dne 13. června na vědomí a děkuji vám za vyslechnutí tohoto úvodního slova.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení hospodářského výboru, sněmovní tisk 825/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Vymětal a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, tento tisk projednáváme delší dobu, a to proto, že hospodářský výbor si vyžádal mimo programy, které vláda předložila sněmovně, také aby doplnila tento materiál o politiku malého a středního podnikání do roku 2004, tedy střednědobý plán, což se stalo, a proto hospodářský výbor závěrečně projednal celý tento materiál na svém jednání 13. června. Diskuse byla velice rozsáhlá. Já bych vás informoval pouze o tom, že hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně celý materiál vzít na vědomí tak, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 825/3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Karel Vymětal a pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, teď vystupuji jako řadový člen hospodářského výboru, abych se s vámi podělil o to, co bylo předmětem jednání hospodářského výboru a jaké tam padly názory.

Jednání se soustředilo zejména na posuzování předložené politiky podpory malého a středního podnikání ve střednědobém plánu do roku 2004. Materiál ještě před jednáním vlády projednával také podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost hospodářského výboru, kde byla k tomuto materiálu řada připomínek, a když jsme dostali do jednání hospodářského výboru konečný materiál schválený vládou, tak ke svému úžasu jsem zjistil, že materiál je nejen stejný, ale ještě horší než původní, projednávaný v podvýboru.

O co v zásadě kráčí. Politika malého a středního podnikání, jak ji vláda schválila, podle mého názoru neobsahuje výchozí postavení, to znamená chybí v úvodu analýza, která by odůvodňovala cíle, které si vláda stanoví a na jejichž základě by vláda potom měla volit prostředky pro naplňování stanovených cílů. Z tohoto důvodu také zřejmě cíle a zaměření politiky jsou sepsány ve vládním programu velmi velmi nekontrolovatelně, nekvantifikovatelně a velmi často ani cíle a zaměření, tak jak jsou napsány, to nejsou svým charakterem. Jsou tedy velice obecné a obtížně vyhodnotitelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já bych prosil pana poslance Hofmana, aby se ztišil. Děkuji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Uvedl bych několik příkladů. V cílech střednědobé politiky vláda uvádí zvýšit podíl malých a středních podniků na obnovení růstu ekonomiky, na její exportní výkonnosti atd. Zvýšit podíl. Z kolika na kolik? To může být o jednu miliontinu procenta, a vláda bude jásat, že cíl byl splněn. To přece není žádný cíl. V zaměření politiky tam mimo bod jediný vlastně to ani svým charakterem nejsou zaměření. Je tam hovořeno o tom, že budou podporovány projekty. Jak podporovány? Jak říkám, jsou to zaměření a cíle, které ať se téměř nestane nic, tak je možno to hodnotit jako plnění cíle. Bude podporována a rozvíjena činnost euroinfocenter, zajišťována podpora zapojování malých a středních podniků do elektronického obchodu. Bude posíleno vzdělávání - jak posíleno, do jaké míry? Kde jsme dnes? Cílem politiky je např. zvýšit podíl malých a středních podniků na komerčním využití výstupů výzkumné činnosti. Víme, kde dnes jsme? Kolik je využíváno a kam se chceme dostat? To je potom cíl, ke kterému mohu samozřejmě stanovit opatření a mohu je také kvantifikovaně vyhodnocovat, zda se mi daří cíl naplnit, či nikoliv. Co je tristní, že z původního návrhu, který vláda nakonec schválila tak, ale z původního návrhu byl vypuštěn jeden jediný konkrétní prostředek, a sice že bude zachována pětiprocentní sazba DPH pro poradenské služby. Toto jediné opatření, které původní materiál obsahoval, ve vládním materiálu schváleném je vypuštěno, to znamená ani tento jediný konkrétní bod tam není. A co je tristní, že proti původnímu materiálu, který obsahoval harmonogram opatření jednotlivých resortů pro podporu malého a středního podnikání, byla vypuštěna celá část třetí, která se týká daní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP