(18.40 hodin)
(pokračuje Petr)

Systém těchto informací bude zabezpečovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem zdravotnictví a Českou inspekcí životního prostředí.

Návrh zákona o integrované prevenci by měl být speciálním zákonem ve vztahu k ostatním zákonům na úseku ochrany životního prostředí, veterinární péče a ochrany zdraví. Integrované povolení bude nahrazovat rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které jsou vyžadovány podle jiných zákonů, pokud je jimi vydáván souhlas k provozu uvedených zařízení.

Návrh zákona předpokládá příjmem novely výše uvedených zákonů tak, aby bylo zřejmé, že v případech, kdy se jedná o zařízení podléhající zákonu o integrované prevenci, nebudou vydávána rozhodnutí, stanoviska a vyjádření podle výše uvedených zákonů. V budoucnu je možno rozšířit přímými novelami rozsah oblastí, kterých se budou týkat integrovaná povolení.

Je nezbytné se zmínit o vztahu zákona o integrované prevenci ke dvěma zákonům, a to je k zákonu o územním plánování a stavebním řádu a k zákonu o posuzování životního prostředí. Stavební povolení k výstavbě zařízení, která jsou vyjmenována v zákonu o integrované prevenci, nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Pokud jsou zařízení současně předmětem posuzování podle zákona o vlivu na životní prostředí, zahrnou se do integrovaného povolení požadavky uvedené k posouzení vlivu na životní prostředí. V opačném případě správní úřad ve svém rozhodnutí musí uvést, proč tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Z hlediska zákona o integrované prevenci se bude jednat asi o 1000 podniků. Tady je třeba jednoznačně říci, že náklady s tím spojené - abychom dosáhli stanovených limitů - půjdou řádově do desítek miliard korun. Je to daň jistě tomu, že v předcházejících desetiletích jsme novým technologiím nevěnovali dostatečnou pozornost především z toho hlediska, že nebyl dostatek finančních prostředků. Také je to daň pro náš vstup do EU, kde se musíme přizpůsobit limitům a technologiím běžným v těchto státech.

Základním požadavkem pro implementaci směrnice IPPC je splnění emisních limitů jednotlivých zařízení tak, jak vyplývají z jednotlivých složkových zákonů.

Je třeba říci, že při prosazování hledisek BAT, která počítají s využitím nejnovějších technologií, které mohou snížit emisní limity pod hranici stanovenou složkovými zákony, je nezbytné prosazovat rozumný požadavek, aby vynaložené náklady na BAT nepřiváděly (?) dosažené environmentální přínosy a současné ekonomické možnosti jak privátního, tak i státního rozpočtu.

Přijetí uvedeného zákona je nezbytné také proto, abychom splnili závazky, které jsme dali Evropskému společenství při projednávání zákona o životním prostředí.

Soudím, že nic není dokonalé a že i tento zákon má řadu diskutabilních paragrafů, které je možno v průběhu projednávání ve výborech precizovat, upravit a tyto pozměňovací návrhy předložit v průběhu druhého čtení.

Podle mého názoru je třeba diskutovat o některých problémech. Mezi podáním žádosti a výsledkem, když budeme postupovat podle maximálních lhůt, je období 200 dnů, což se mi zdá být poněkud dlouhá doba. Je nezbytné bojovat o to, aby tyto lhůty byly zkráceny.

Při stanovení způsobu závazných podmínek provozu při určování emisních limitů, které jdou nad rámec složkových zákonů, by měl převážit zdravý rozum, aby dosažené přínosy ve zlepšení životního prostředí nebyly neúměrné nákladům, které toto vyžaduje.

Je třeba také zvážit náplň a zřízení agentury, zda by se mělo jednat o příspěvkovou organizaci Ministerstva životního prostředí, případně zda by to neměly být organizace, které budou licencovány a budou působit v rámci jednotlivých krajů.

Je třeba věnovat mimořádnou péči stanovení přechodných opatření a stanovení limitů jednotlivých kategorií, od nichž závisí posuzování dle tohoto zákona. Mám za to, že u zařízení, která budou vyžadovat schválení jak podle zákona o životním prostředí, tak i podle této integrované prevence, by tyto limity měly být v převážné části stejné a identické.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím o klid a pana poslance bych upozornil, aby se netočil doprava, ale hovořil na mikrofon, protože není slyšet.

 

Poslanec Břetislav Petr: Domnívám se, že přijetí tohoto zákona je nezbytné a že by měl být postoupen do druhého čtení. S ohledem na to, že se bude jednat o řadu limitů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit provoz jednotlivých technických zařízení, by měl být dán také k projednání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli mi nezbývá, než přerušit projednávání tohoto bodu, neboť jsme docílili schváleného času 18.45 hodin. Na pořad přijde blok voleb.

Chtěl bych ještě konstatovat, že do rozpravy je ještě přihlášena paní kolegyně Sehnalová a pan poslanec Drda. Po otevření tohoto bodu jsou na řadě tito dva diskutující.

 

Nyní předávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme bod

 

79.
Návrh na volbu člena správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

 

Upozorňuji, že se jedná o volbu veřejnou prostřednictvím hlasovacího zařízení. Doporučuji proto neopouštět jednací sál.

Ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby předloženy tyto návrhy: Marie Břízová - KSČM, Karel Kos - ODS, Lubomír Mikš - US, Alena Paukertová - ČSSD. Návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům 22. června letošního roku.

Jedná se o volbu jednoho člena správní rady na uvolněné místo po panu Lubomíru Mikšovi, kterému jeho volební období skončilo 8. července tohoto roku. Nově zvolenému členovi začíná čtyřleté období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon jej neupravuje. Volební komise navrhuje volbu veřejnou tak, jak jsme členy správní rady ÚPVZP volili vždy.

Pane předsedající, poprosím vás, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nepadl ani procedurální návrh na tajnou volbu, takže přistoupíme k hlasování naším hlasovacím zařízením, tzn. veřejně. Prosím, pane poslanče, ujměte se návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR je navrhována paní Marie Břízová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tato kandidátka získala 20 hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP