(17.10 hodin)
(pokračuje E. Zeman)

Zajištění standardní informační gramotnosti pro absolventy všech škol, zkvalitnění lidských zdrojů pro potřeby národní ekonomiky v klíčové oblasti informačních a komunikačních technologií.

Pokud jde o instituce, které se na tom podílejí, garantem je za tuto část - podotýkám část - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání se bude zúčastňovat větší okruh institucí, které budou vybrány dle pravidel specifikovaných v plánu celého programu i jednotlivých projektů.

Celková realizace státní informační politiky ve vzdělávání je členěna do tří projektů podpory škol. Projekt I - informační gramotnost, projekt II - vzdělávací software a informační zdroje, a konečně III - infrastruktura.

Začněme od projektu č. I, tedy informační gramotnost. Cíle tohoto projektu. Základním cílem je dosažení definovaných základních uživatelských znalostí a dovedností u 75 % všech učitelů. Dále vyškolení 25 % všech učitelů na úroveň poučeného uživatele, aktivizace škol v oblasti využívání komunikačních a informačních technologií, zajištění kvalifikačního růstu ICP koordinátorů na všech školách a konečně vytvoření dostatečné nabídky školení speciálních dovedností a systému školení a doškolování učitelů v jednotlivých aprobacích.

Pokud jde o projekt II - vzdělávací software a informační zdroje, pak cíle tohoto projektu jsou: na prvém místě dosažení efektivní integrace informačních a komunikačních technologií do výuky a života škol a do vzdělávání využitím kvalitativně nových možností a kapacit síťového prostředí instalovaného do škol. Dále vytvoření podmínek pro tvořivé hledání a uplatňování nových způsobů učení se a práce v informačním prostředí.

(V sále je stále značný hluk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Žádám všechny zúčastněné napravo, nalevo i uprostřed, aby poslouchali pana ministra školství v uvedené problematice. Děkuji vám za porozumění.

Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji. A konečně rozšiřování osvědčených postupů, zkušeností, produktů a nástrojů pro jejich širší využití, s citlivým využíváním zahraničních zkušeností.

Pokud jde o projekt III - infrastruktura, pak cílem tohoto projektu je do pěti let umožnit personální přístup k internetu a vybraným službám informační a komunikační infrastruktury dostupným na poskytnutých počítačích všem pedagogům a zhruba 8 % žáků. Aby bylo možné hlavní cíl splnit, je nezbytné, aby byly všechny školy vybaveny dostatečně rychlou a v každé fázi implementace projektu III dostatečně dimenzovanou lokální počítačovou sítí, ve zkratce LAM. Cílem je vybavit všechny základní a střední školy takovou sítí do tří let.

Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude ve veřejné soutěži vybrán jeden generální dodavatel infrastruktury, který vytvoří a nasmlouvá uskupení důležitých partnerů pro jednotlivé technologické části systému, zajistí financování potřebných počátečních investic a jednorázových výdajů a organizuje součinnost svých dodavatelů. V rámci smluvního zabezpečení plnění generálního dodavatele bude požadován závazek poskytnout stejný typ služeb a za stejnou cenu i knihovnám, pokud si je objednají. Odvolávám se teď na bod "Spolupráce s Ministerstvem kultury ve věci veřejných knihoven".

Kromě generálního dodavatele bude také vybrán generální auditor, jehož předmětem činnosti bude soubor služeb potřebných pro řízení kvality při budování a provozu informační a komunikační infrastruktury cílových škol a školských zařízení. Generální auditor bude mít kromě další činnosti za úkol vykonávat kontrolu činnosti pro složky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o plošnou kontrolu, zda generální dodavatel nebo jeho subdodavatelé dodávají techniku a služby v požadovaném a účtovaném množství a v zadané kvalitě a zda školy splňují podmínky na požadovanou součinnost, čerpají-li podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud jde o letošní rok, tedy rok 2001, pak klíčové výstupy byly nastaveny takto: docílit základní uživatelské ICP dovednosti u 30 % učitelů základních, středních a vyšších odborných škol. Spustit základní služby budovaného vzdělávacího portálu. Do konce roku vybavit 70 % všech základních, středních a vyšších odborných škol aspoň jednou učebnou vybavenou kvalitními multimediálními počítači a každou učebnu připojit k síti internetu. Zbývajících 30 % škol, opět tedy základních, středních a vyšších odborných, vybavit aspoň jedním kvalitním multimediálním počítačem připojeným k síti internetu.

Pokud jde o souhrn předpokládaných nákladů zajišťovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu při realizaci státní informační politiky ve vzdělávání, podle tabulek, které jsou k tomu k dispozici, na rok 2001 je počítáno na projekt I, což odpovídá původnímu rozpisu programů EDU 2, 8 a 9, s 300 mil. Na projekt II, což odpovídá projektům EDU 5, 6 a 7, to je 200 mil., a na projekt III - infrastruktura, což odpovídá původním projektům EDU 3 a 4, je to 1 mld. 320 mil. Kromě toho na provoz koordinačního centra, což odpovídá projektům EDU 1 a 10, je to 20 mil. 800 tisíc. Celkově se předpokládá tedy na státní informační politiku ve vzdělávání pro rok 2001 1 mld. 840 mil. 800 tisíc.

Pro rok 2002 ve stejných položkách, tedy projekt I - 400 mil., II - 240 mil., III - 1 mld. 100 mil., koordinační centrum 20 mil., celkově 1 mld. 760 mil. Na rok 2003 pro projekt I - 434 mil., II - 216 mil. 500 tisíc, III - 1 mld. 59 mil., koordinační centrum 20 mil. Celkově 1 mld. 729 mil. 500 tisíc. Pro rok 2004 na projekt I - 365 mil., na projekt II - 79 mil., na projekt III - 626 mil. a pro koordinační centrum 11 mil. Celkově tedy 1 mld. 81 mil. Pro rok 2005 na projekt I - 323 mil., II - 60 mil., III - 555 mil., koordinační centrum 9 mil. 200 tisíc. Celková suma 947 mil. 200 tisíc.

Když shrneme celkový projekt v letech 2001 až 2005, pak na projekt I má být celkově vynaloženo 1 mld. 822 mil., na projekt II 795 mil., na projekt III 4 mld. 660 mil. a na koordinační centrum 81 mil. Celkově 7 mld. 358 mil. 500 tisíc.

Pokud jde o současný stav v projektu I, tedy informační gramotnost, bylo navrženo složení řídící rady programu, kde jsou zastoupeni jak odborníci i z vysokých škol, tak zástupci různých typů regionálního školství. Členové řešitelského týmu vystoupili na několika akcích informujících veřejnost o zásadách realizace projektu, seznámili ředitele pedagogických center a budoucí metodiky pedagogických center se záměry projektu. Pracuje se na vypracování materiálu pro poskytnutí účelových dotací školám v rámci projektu I. Programová dokumentace je předložena Ministerstvu financí a je v etapě před schválením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP