(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tam není kritikou zásah vlády. Zpráva jasně říká, že vláda zasáhnout musela. Tam není kritikou zapojení veřejných výdajů. Zpráva jasně říká, že veřejné výdaje zapojeny být musely. Kdybych já byl 15. června na místě předsedy vlády, pod těmi informacemi, pod kterými vláda byla, rozhodl bych stejně, neměl bych důvod pochybovat o tom, že někdo jiný má k dispozici nějaké exkluzivní informace, které já nemám, a už vůbec bych se nemohl domnívat, že za dva až tři dny nato v rámci smluv o státní garanci budou podepsány tak nevyvážené dokumenty. Navíc bych rád zdůraznil, že vláda příslušné smlouvy nikdy neschválila. Vláda pověřila ministra financí, dala mu plnou moc tyto smlouvy podepsat, a pak vyslovila souhlas s jeho podpisem. Věcný obsah těchto dokumentů není ale přímou odpovědností vlády, je přímou odpovědností toho, kdo měl onu plnou moc.

Kolegové, já pevně doufám, že naše diskuse, která se mi chvílemi zdála velmi emotivní, se vrátí zpět do věcné roviny a že se budeme společně snažit o to, aby náklady, které vznikly státnímu rozpočtu, byly minimalizovány, jak to jenom půjde, aby smluvní vztahy s tím, kdo nabyl státem zcela oddluženého majetku, byly pokud možno vyváženy.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu a uděluji přednostní právo vystoupit panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Dále se přihlásil pan poslanec Macháček, Brožík a Gongol.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, můj návrh zní takto: Návrh usnesení v bodu II.1 za slova "tak" vypustit slova "aby byly uvedeny v soulad s právními předpisy a", zbytek pak nechat tak, že text pak bude znít "usilovat o novaci transakčních dokumentů ČSOB tak, aby bylo dosaženo větší vyváženosti ve prospěch ČR…" atd., jak to bylo navrženo.

Toto je tedy můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Takže dobrý den podruhé. Na základě svého předchozího vystoupení si dovolím dát jeden pozměňovací návrh rovněž k návrhu usnesení.

Navrhuji, aby za bod I byl zařazen nový bod II, kde by bylo "konstatuje, že…", čili návětí je klasické "Poslanecká sněmovna konstatuje, že…". Teď by tam byly převzaty body 1 až 11 ze "Závěrů" kompletně tak, jak jsou v "Závěrech", kromě bodů 8 a 11.

Já samozřejmě mám připravený pozměňovací návrh v kompletní podobě, ale domnívám se, že je zbytečné všech devět bodů znovu předčítat, poněvadž je máte v písemné podobě v "Závěrech" obsaženy.

To je tedy vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má kolega Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych v podrobné rozpravě přednesl návrh usnesení, který se týká bodu IV zprávy vyšetřovací komise IPB, a to za pana kolegu Macháčka.

V případě, že by nebyl přijat jeho návrh, kde Poslanecká sněmovna konstatuje - v celém znění bodů 1 až 11 bez bodů 8 a 11, navrhuji, aby za bod I byl zařazen bod II, který bude znít: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že účast státu při řešení krize v červnu 2000 byla nezbytná, že žádná jiná varianta řešení nebyla myslitelná bez aktivní role státu a zapojení veřejných výdajů. Nečinnost vlády by měla za následek ekonomickou katastrofu."

A dále se připojuji - nevím, jestli pan kolega Macháček to navrhl - , aby bod II "Doporučuje vládě a) usilovat o novaci transakčních dokumentů…" atd. byl vypuštěn.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve krátké zdůvodnění mých dvou pozměňovacích návrhů, které jsou variantní.

Dočasná parlamentní komise nemohla z důvodu existence bankovního tajemství důkladně prošetřit chování majoritního vlastníka IPB od nabytí majority až do vyhlášení nucené správy a následného prodeje. Je to oblast - a bylo to zde řečeno - která v závěrečné zprávě komise je nejméně propracovaná, a to z těchto dříve uvedených důvodů.

Osobně se domnívám, že učiněné roky tohoto vlastníka mohly vést až k nutnosti tohoto krajního řešení, které vyhlásila vláda vůči IPB, a jednala v určité časové tísni. Doporučuji tedy dvě varianty k doplnění.

Varianta první. Doporučuji doplnit návrh usnesení v bodu II, kde se doporučuje vládě ČR "e) dbát při došetření trestněprávní odpovědnosti osob za hospodaření s prostředky IPB a za jejich odpovědnost za úhradu škod, které byly státu takto způsobeny".

Pokud nebude přijata varianta první, navrhuji variantu druhou, a to takovou: Bod II.3 doplnit takto: "Vrchnímu státnímu zastupitelství Praha prošetřit případnou trestněprávní odpovědnost jednotlivých osob včetně odpovědnosti za hospodaření většinového vlastníka s prostředky IPB do vyhlášení nucené správy a za škodu takto státu způsobenou."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Tlustý, poté pan kolega Pilip.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve svém vystoupení v obecné rozpravě jsem na závěr uvedl dva návrhy usnesení. Vzhledem k tomu, že by mi mohlo být namítáno, že jsem tak neučinil v průběhu podrobné rozpravy, nezbývá mi, než tyto návrhy opakovat.

První návrh zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby jakékoliv záruky ve prospěch ČSOB, jak v podobě nové záruční smlouvy, tak ve formě dodatků k již existujícím záručním smlouvám, předložila ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR."

Druhý návrh zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Úřad pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské kriminality, aby bylo prošetřeno, zda postup hlavních aktérů za stát nebyl ovlivňován zainteresovanými subjekty, tj. představiteli ČSOB."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP