(18.20 hodin)
(pokračuje Kavan)

To se ovšem netýká jen smlouvy, ale především nedostatečného a nekvalitního zpracování podkladů pro rozhodování v této věci. Odhalila nedostatečnou koordinaci mezi jednotlivými útvary ministerstva a bohužel i špatnou práci některých jednotlivců.

Přijaté řešení nebylo dostatečně promítnuto do systému práce útvarů ani do činnosti zastupitelského úřadu v Moskvě.

Ze závěrů kontrolní zprávy - reaguji na další vaši otázku - samozřejmě pro nás vyplývá řada úkolů pro nejbližší období. Za prvé je to otázka projednání změn současné smlouvy se společností hotel Český dům tak, aby ze smlouvy byly vypuštěny všechny články, které jsou nejasné, mohou být zavádějící, a aby byly odstraněny všechny formální nedostatky, které platné znění má. Pokud tato jednání nebudou úspěšná - já stále věřím, že budou - budeme muset hledat jiná řešení.

Současně přijímáme opatření, která systémově zabezpečí dostatečné projednávání všech zásadních ekonomických materiálů ve vedení úřadu tak, aby se chyby, ke kterým došlo, nemohly opakovat.

Dále se zabýváme - jde o šetření, o němž vás budu informovat, až bude dokončeno - odpovědností jednotlivých pracovníků v této kauze a z jejich pochybení vyvodíme odpovědnost. Zatím je nesporná odpovědnost bývalého generálního sekretáře Karla Srby a pracovníka českého zastupitelského úřadu v Moskvě pana Zdeňka Willa a některých dalších pracovníků. Během kontroly ovšem zatím nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu.

Na konkrétní otázky v souvislosti s odpovědností a případným postihem dalších pracovníků zatím nemohu odpovědět, protože všichni pracovníci, kteří byli kontrolní zprávou napadeni, mají samozřejmě právo se ke zjištěným nedostatkům vyjádřit a bez projednání s nimi nelze spravedlivě rozhodnout. Tato část kontrolního řešení teď probíhá.

Přijetí jednoznačných závěrů odpovědnosti navíc je komplikováno i tím, že řada vyjádření si protiřečí. Kontrola nepotvrdila některé ukvapené a řekl bych nepodložené závěry publikované v rámci mediální kampaně, ale přesto zjistila řadu nesprávností, které vedly k této kauze nebo ji podpořily, a i z toho samozřejmě musíme činit závěry.

Mimochodem, já jsem se dočetl i po té tiskové konferenci, že zcela absurdním a skandálním způsobem se vyhýbám v této věci jakékoliv osobní odpovědnosti. Mohu vás, pane poslanče, ujistit, že to není pravda. Veškeré moje kroky byly rovněž předmětem šetření generální inspekce, a v jejím závěru jsem byl samozřejmě rád, když ředitel generální inspekce pan inženýr Lhota a první náměstek Pavel Telička, který byl pověřen dozorem nad generální inspekcí v této kauze, konstatovali, že jsem se žádného pochybení nedopustil, a popsali, jakým způsobem jsem byl do té kauzy vtlačen. Nikdy jsem nepopíral autenticitu svého podpisu na smlouvě, která mi byla předložena k podpisu, pouze jsem na tiskové konferenci konstatoval, že je zajímavé, že někteří novináři důsledně asociují moje jméno se vším, co lze veřejnosti předkládat jako negativní, takže píší o Kavanově smlouvě, o nepořádcích v Kavanově resortu apod., kdežto úspěchy vyjednávání s Evropskou unií či další nemalé a řekl bych i početné úspěchy české zahraniční politiky jsou prezentovány např. jako úspěchy vyjednavače nebo jiného úředníka nebo úspěchy Ministerstva zahraničních věcí bez jakéhokoli adjektiva, a to v případech, že se vůbec o úspěších píše. Většinou se o nich nepíše nebo se bagatelizují. Z této mé poznámky na tiskové konferenci, která ovšem nebyla nikdy publikována celá, někteří novináři vyvodili, že se zříkám zodpovědnosti za svůj podpis. Myslím si, že to byl senátor Žantovský, který dokonce prohlásil, že tímto způsobem zpochybňuji své podpisy i na mezinárodních smlouvách. Nechávám na vaší úvaze, jak to interpretovat.

Pokud jde o česká centra - já samozřejmě s vámi souhlasím, že peněz je vždy málo a pro kulturní činnosti speciálně - skutečně se snažíme na ministerstvu - budete-li chtít, tak nabízím i v budoucnu poskytnout písemné materiály dokládající mé tvrzení - podporovat česká centra i včetně jejich kulturní činnosti, i když jsem přesvědčen, že česká centra se nemají věnovat jen kulturní činnosti, ale i tomu, čemu říkáme ekonomická diplomacie, podpoře cestovního ruchu apod., ale kulturní činnosti rovněž.

Česká centra nejsou zisková a neprovádějí vedlejší hospodářskou činnost ve smyslu zmíněného zákona, takže v tom případě jsme nepřistoupili k obdobnému řešení jako u Českého domu, nebyli jsme k tomu zákonem nuceni. Je třeba připomenout, že činnost českých center a jejich postavení nejsou vždy identické, protože je to nezřídka upraveno zvláštním ujednáním podle podmínek hostitelské země. Česká centra jsou spravována Správou českých center, což je příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí. Jednotlivá centra jsou zřizována v zahraničí na základě dvoustranných mezinárodních smluv. Činnost center je zaměřena na poskytování informací o České republice, na propagaci a pořádání kulturních akcí včetně výstav apod.

Ministerstvo v současné době provádí hloubkovou kontrolu center, a to nejen z hlediska hospodaření, ale i z hlediska prověření funkčnosti stávajícího modelu řízení. Na základě výsledků této kontroly, která by měla skončit skutečně brzy, budou zvažovány varianty nejefektivnějšího a nejúspornějšího začlenění center do systému ministerstva tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro plnění jejich poslání včetně oblasti kultury. Jak jsem řekl na začátku, jsem ochoten po skončení těchto různých šetření vám zaslat písemné závěry.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Přestože již uplynula lhůta, kdy je možné podávat další informace, možnost položit doplňující otázku stále ještě existuje. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Přijímám odpověď pana ministra a chci mu zároveň poděkovat za ochotu seznámit mě písemně s dalšími výsledky šetření, která budou ještě probíhat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Toto bylo poslední vystoupení v rámci ústních interpelací na členy vlády. Končím tento bod a končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP