(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Vzhledem k tomu vámi prezentovanému rozsahu bych možná doporučoval písemnou interpelaci na pana ministra, tak abyste mohla uvést všechny argumenty i případné citace z oné publikace. V každém případě máte ze zákona nárok na písemnou odpověď pana ministra Bureše, a to ve lhůtě do 30 dnů.

Dvanáctým vylosovaným v pořadí je pan poslanec Tomáš Kvapil. Interpelovaným ministrem opět ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, tentokrát ve věci vynucování dodržování § 205 trestního zákona.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře. V trestním zákoně existuje § 205 s názvem Ohrožování mravnosti. Podle tohoto paragrafu je nabízení pornografických děl osobám mladším 18 let trestným činem stejně tak jako jejich vystavování na místech přístupných osobám mladším 18 let.

Společenská nebezpečnost pornografie spočívá v degradaci lidské sexuality, v ponižování a v násilí, které sama plodí. Podle statistické ročenky Dánska se po deseti letech legalizace pornografie počet trestných případů znásilnění zvýšil o 100 %.

Komentář k platnému občanskému zákoníku České republiky v § 205 uvádí, že chráněným zájmem je chránit mravní výchovu mládeže, ale i širší veřejnost a nepřímo základní hodnoty manželství a rodiny. V mnoha novinových stáncích se běžně nabízí tzv. tvrdý i zvrácený sex a občan nabývá dojmu, že státní zastupitelství ani soudy se tomuto problému nevěnují.

Proto se vás, pane ministře, ptám, kolik trestných případů porušení § 205 projednávaly soudy v České republice za uplynulých 10 let. Jaké byly rozsudky v těchto případech vyneseny? A totéž bych rád, abyste odpověděl i vůči státnímu zastupitelství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Třináctým v pořadí vylosovaným je pan poslanec Pavel Severa, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Stanislav Gross ve věci letecké záchranné služby po 1. 1. 2002.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane ministře, protože Policie ČR je jednou ze složek, která zajišťuje leteckou záchrannou službu, tak se na vás obracím s následujícími dotazy: jestli víte, že provoz letecké záchranné služby složkami Policie ČR je v rozporu s evropskými předpisy a závěry Úřadu pro civilní letectví a jak budete tento problém a rozpor řešit.

Na to musím podotknout, že na jaře letošního roku vyslal program Phare do České republiky hodnotící misi našeho systému letecké záchranné služby. Tato mise byla vykonána společností Transport … (nesrozumitelné) a závěry jejího auditu, který má k dispozici Úřad pro civilní letectví, jsou alarmující. Tento nezávislý dozorový orgán, který podle evropských předpisů musí dohlížet na všechny provozovatele letecké záchranné služby, nemá možnost dohlížet na státní provozovatele, čímž se výkon letecké záchranné služby dostává v ČR mimo rámec evropských předpisů. Znamená to, že chceme do Evropské unie, a přitom neplníme podmínky, které jsou dané zákony, které budeme muset respektovat.

Druhá otázka bude následovat. Existuje usnesení vlády č. 672 z roku 1999, které předpokládalo řešení systému letecké záchranné služby jiným způsobem, než je reálný podle tohoto usnesení. Já se vás tedy ptám, když ministr zdravotnictví neinicioval dosud zrušení tohoto usnesení ani nevypsal výběrové řízení, kdy anebo zda budete vy iniciovat návrh na změnu či zrušení usnesení č. 672 vlády České republiky, tak aby mohla být letecká záchranná služba zajištěna i v příštím roce po 1. lednu 2002.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já mohu být ve svých odpovědích relativně stručný, protože podměrně rozsáhlá diskuse, nebo dosti rozsáhlá diskuse, se odehrává na jednání výboru pro obranu a bezpečnost, jehož členem, dokonce místopředsedou je pan poslanec Severa. Tato diskuse se odehrála dne 7. června 2001. Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mnoho aspektů tohoto problému včetně těch, o kterých pan poslanec zde hovořil. Výbor přijal usnesení, ve kterém dal určitá doporučení, a já mohu k tomu říci následující věci.

Za prvé k té první záležitosti ve vztahu k Úřadu pro civilní letectví tady pan poslanec správně řekl, že se jedná o závazky, které bude muset ČR respektovat po vstupu do Evropské unie, to znamená po 1. 1. 2003, a tyto věci budou do této doby vyřešeny. S Úřadem pro civilní letectví se na řešení tohoto problému pracuje a nevidím v tom v tuto chvíli žádný problém.

Co se týče toho druhého problému, kde zazněla otázka konkrétní od pana poslance, zda budu iniciovat zrušení či změnu tohoto usnesení, tak částečně uspokojit mohu, protože sice neinicioval jsem - hovořím v minulém čase - zrušení tohoto usnesení, ale inicioval jsem změnu tohoto usnesení, která bude odrážet závěry z jednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ne stoprocentně, ale z velké většiny se záměrům nebo doporučením, která byla při jednání výboru pro obranu a bezpečnost přijata, tak z velké části se těmto závěrům bude blížit. Bude tam diference tuším v jednom středisku letecké záchranné služby.

Na Ministerstvu zdravotnictví pracuje, nebo začala pracovat meziresortní skupina, která zpracovává zadávací dokumentaci k zadání veřejné zakázky, a tímto způsobem hodlá Ministerstvo zdravotnictví zajistit výkon záchranné letecké služby po 1. 1. 2002. Zároveň se zpracovává materiál, o kterém jsem hovořil a který půjde poměrně v krátké době do vlády, kde usnesení bude odrážet i závěry z jednání výboru pro obranu a bezpečnost. Tolik asi k tomuto.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Severa bude ještě reagovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Děkuji za odpověď. Já bych poprosil pana ministra, jestli by mohl specifikovat blíže ty rozdíly, které bude navrhovat Ministerstvo vnitra ve změně usnesení č. 672 s doporučením výboru pro obranu a bezpečnost, protože výbor pro obranu a bezpečnost měl argumenty právní, ekonomické, zdravotnické a další k tomu, aby postupovalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo obrany určitým způsobem. Když tady není pan ministr zdravotnictví, já se zeptám také pana ministra vnitra, jak hodlá postupovat vláda ČR v případě, že nebude výběrové řízení ukončeno k 1. lednu 2002 tak, aby byl nový právní vztah s provozovateli letecké záchranné služby uzavřen, jak zajistí leteckou záchrannou službu, protože já jsem tady říkal, že výběrové řízení mělo být vypsáno nejpozději v roce 2000. Dneska je 180 dní do konce roku a díky určitému přezkoumávání úkonů může dojít k tomu, že výběrové řízení se protáhne až na dobu 300 dnů. Mám velkou obavu, že se může stát, že provozovatel k 1. lednu 2002 nebude nasmlouván.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Pan ministr vnitra ještě bude reagovat.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pan kolega Severa, vážená sněmovno, chtěl specifikovat tu odlišnost. Jelikož ten návrh zatím vláda neprojednala, tak by asi ode mne bylo neseriózní, abych tady hovořil o definitivním závěru, nicméně mohu hovořit o zámyslu Ministerstva vnitra zřídit stabilní základnu letky Policie v České republice na Moravě a tomu by také odpovídalo to, že bychom chtěli v tomto teritoriu jedno stanoviště letecké záchranné služby zajišťovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP