(17.20 hodin)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tomto případě bych zvolil tu cestu, že panu poslanci odpovím písemnou cestou, protože ono to bude trošičku složitější.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je možnost, kterou upravuje jednací řád, a tudíž je možno tímto způsobem postupovat.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Libor Ambrozek, interpelovaným je ministr životního prostředí Miloš Kužvart, a to ve věci oceňování celospolečenských funkcí lesů. -S ohledem na to, že pan poslanec Ambrozek není přítomen, jeho interpelace propadá.

Slovo udělím panu poslanci Stanislavu Fischerovi, který bude interpelovat ministra zemědělství pana Jana Fencla ve věci likvidace zdravých stád dobytka při výskytu BSE.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve své interpelaci vznesl na pana ministra zemědělství dotaz, jaká opatření Ministerstvo zemědělství plánuje a připravuje pro případ dalšího výskytu nemoci BSE u skotu v ČR.

Ač nejsem specialista v tomto oboru, domnívám se, že první případ tohoto onemocnění na farmě v Dušejově byl profesionálně zvládnut dobře, ale přesto je třeba si z něho vzít poučení, co ještě zlepšit, jak brát v úvahu také reakce veřejnosti, aby případné další podobné případy byly zvládnuty ještě dokonaleji a bez rušivých momentů.

K vlastnímu průběhu likvidace stáda, v němž se nemoc vyskytla, mám následující dotaz a připomínku.

Domníváte se, že je možné spalovat kusy dobytka, u nichž byla nemoc BSE prokazatelně zjištěna, na hranicích na volném prostranství? Považuji tento způsob za nehygienický, neekologický a ne zcela funkční, a to zejména pokud by se jednalo o infekční onemocnění, jakým byla např. také slintavka a kulhavka v některých zemích, protože tento způsob spíše napomáhá šíření této nemoc, než aby ji omezoval. Spíše bych v takovém případě doporučoval spalování ve speciálních zařízeních nebo ve spalovnách při zaručení dostatečně vysokých teplot pro úplnou likvidaci organických látek. Pak by se nedostatečně spálené látky nešířily v ovzduší, neroznášeli by je ptáci apod., a také čistota ovzduší by neutrpěla.

Dále - malý počet referenčních laboratoří a jejich umístnění vytváří nepříznivé podmínky pro kontrolu BSE pro zemědělce, kteří pracují v okrajových oblastech státu, zejména dodávajících skot do menších zpracovatelských podniků s nedostatečně velkými chladicími zařízeními. Pro jejich potřeby by bylo žádoucí zřídit několik dalších kontrolních laboratoří tak, aby celé území státu bylo rovnoměrně pokryto. Uvažuje Ministerstvo zemědělství o takovém opatření, a pokud ano, v jakém rozsahu?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Fencla bude odpovězeno písemně ve lhůtě 30 dnů.

Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Taťána Jirousová svou interpelaci stáhla, je dalším interpelujícím pan poslanec Václav Exner, interpelovaným ministrem ministr vnitra Stanislav Gross, a to ve věci Policie ČR a MMF.

 

Poslanec Václav Exner: Je mi líto, že zde pan ministr není, přesto ale se na něj musím obrátit v souvislosti s interpelací a diskusí, kterou jsme se spolu vedli na 32. schůzi Poslanecké sněmovny v lednu t. r. (Ministr Gross přichází do jednacího sálu.)

Pan ministr tehdy prohlásil: "Vy jste tady řekl, že byla porušována lidská práva. Vaše tvrzení se nezakládá na pravdě." Řekl také: "Orgány činné v trestním řízení a Policie České republiky se chovaly tak, jak to káží zákony České republiky. Není zdokumentován jediný případ, kdy by k porušování lidských práv ze strany policie docházelo." A nakonec řekl: "Chtěl bych všem policistům, kteří v Praze odvedli ten kus práce, který odvedli, poděkovat."

Situace se od té doby změnila. Nejdříve bych upozornil, pane ministře, na to, že já jsem nic netvrdil, že moje otázka zněla následovně: "Jak se stavíte ke konstatování takových organizací, jako je Český helsinský výbor, který říká, že k protiprávnímu jednání policie docházelo, a uvádí konkrétní případy a druhy prohřešků, nebo Mezinárodní organizace pro lidská práva, která má ověřené informace o porušování lidských práv policií."

To, co se změnilo, je to, že Inspekce ministra vnitra konstatovala, že policisté jednoznačně porušili zákon tím, že surově zbili polského aktivistu Arkadiusze Zajaczkowského ve služebně v Ocelářské ulici v Praze 9. Někteří policisté vykonávali svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonům. Vyrazili zub a zranili jej tak, že mu tekla krev. Podobným výsledkem skončilo i vyšetřování policejní brutality na služebně v Lupáčově ulici a zásah proti aktivistům ve Štěpánské.

Chtěl bych vědět, jaký v této věci zaujímáte postoj dnes. Posledně jste mi neodpověděl na následující otázky, snad bude možné odpovědět dnes. Zopakuji je.

Dostali všichni policisté sloužící v době, o které bylo inspekcí zjištěno, že v jejich služebnách docházelo k porušení zákona, čestný odznak anebo odměnu? Můžete alespoň dnes uvést jméno té dezinformační organizace, která rozšiřovala zprávy o nesprávném postupu policie? Reagoval jste nějak na výzvu 15 poslanců Evropského parlamentu, kteří vás žádali o vyšetření informační politiky vašeho ministerstva v kampani v souvislosti se zasedáním MMF a Světové banky?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci a paní poslankyně, dámy a pánové, já nemám toho mnoho co změnit oproti stavu, kdy jsem zde ve sněmovně vystupoval, kromě toho, že bych chtěl poděkovat Inspekci ministra vnitra za to, že dobře pracuje. Jsem rád, že to ocenil i pan poslanec Exner, když konstatoval, že řádně prošetřila všechny věci a v některých případech skutečně zjistila to, co zjistila a co jsme prezentovali na tiskové konferenci ministra vnitra spolu s policejním prezidentem a spolu s ředitelem Inspekce ministra vnitra dne 4. května 2001. Touto tiskovou konferencí z hlediska prezentace těchto událostí Ministerstvem vnitra naše aktivita skončila, tam byla prezentována všechna fakta včetně těch faktů, ze kterých v tuto chvíli cituje pan poslanec Exner.

Ke konkrétním otázkám. Jestli všichni policisté dostali odměny - skutečně nevím, kteří všichni policisté dostali nějaké odměny nebo nějaká vyznamenání, protože pokud si někdo myslí, že ministr vnitra ví, kolik policistů ze 45 tisíc konkrétně dostává jaké odměny, pak zcela jistě musí uznat, že v tu chvíli by kapacita mozku a schopností ministra vnitra musela přesahovat všechny představitelné meze. Toto tedy nevím, na tuto otázku neumím odpovědět a vůbec se nestydím za to, že odpovědět neumím.

Zůstávám také u svého přesvědčení, že policisté v Praze odvedli dobrý kus práce. To, že mohlo dojít k některých excesům, které jsme prezentovali na tiskové konferenci na Ministerstvu vnitra, to je věc, která byla zveřejněna, a to mnou. Nevidím v tuto chvíli jakýkoli důvod se k těmto věcem zpětně vracet.

A co se týče druhé otázky - dezinformační kampaně. Pokud mohu v tuto chvíli říci nějaké bližší informace, pak i zde vás chci, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího neuspokojit, poněvadž tyto informace poskytujeme především těm, kteří je mohou dobře využít při připravovaných podobných akcích. Mohu vám pouze říci, že v tuto chvíli projevili eminentní zájem o tyto informace, které považuji za velmi cenné, naši kolegové např. z Itálie, kde, jak jistě všichni víte, bude probíhat akce, která může být provázena podobnými událostmi, jaké se odehrávaly zde v Praze. Více však v tuto chvíli necítím potřebu odpovídat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP